بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری به درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه های آزاد اسلامی استان چهارمحال و بختیاری نسبت به درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام است. روش: روش تحقیق اسنادی و پیمایش و ابزار جمع آوری داده ها، پرسشنامه است. جامعه  ی آماری  این پژوهش، کلیه دانشجویان مقاطع مختلف تحصیلی دانشگاه های آزاد اسلامی استان (9696 نفر) می باشند . تعداد نمونه 365 نفر از دانشجویان (زن و مرد) شاغل به تحصیل انتخاب شدند. روش نمونه گیری نیز طبقه ای متناسب با حجم می باشد. یافته ها: یافته های حاصل  از این تحقیق نشان می دهد که گروه قابل توجهی از دانشجویان (7/42 درصد نگرش بالا و 3/15 درصد نگرش متوسط به بالا) به درس تاریخ اسلام داشته اند. در بین نگرش دانشجویان بر مبنای متغییر هایی چون جنسیت، شاخه ها و رشته های مختلف تحصیلی ، مقطع تحصیلی ، محل تحصیل و  نوع شغل ، نسبت به درس تاریخ اسلام تفاوت وجود دارد. نتیجه‌گیری: نتایج حاصل از این پژوهش نشان می دهد که از دیدگاه دانشجویان بین نوع نگرش  آنان به درس تاریخ تحلیلی صدر اسلام و میزان توجه مسئولین فرهنگی دانشگاهها و برنامه های آنان در ارتباط با تحولات تاریخ اسلام، برنامه های صدا و سیما، شبکه های ماهواره ای ، مطالب نشریات و محتوای سایت های اینترنتی، شکل ظاهری، حجم و محتوای کتاب  درسی، ویژگی های اخلاقی، توانایی علمی و حرفه ای استادان و مدرسان تاریخ اسلام و نیز مطالعه این درس‌وعلاقه مندی  آنان به اسلام ایران و  نیز تقویت حس  اتحاد و همبستگی با مسلمانان و هویت ملی و اسلامی آنان رابطه وجود دارد

کلیدواژه‌ها