تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های اعتقادی سبک زندگی اسلامی در آموزه‌های رضوی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر تحلیل ابعاد و مؤلفه‌های اعتقادی سبک زندگی اسلامی در آموزه‌های رضوی بوده است. روش: روش تحقیق، توصیفی- تحلیلی و جامعۀ تحقیق، متنی و شامل روایات امام رضا(ع) است. یافته‌ها: بُعد اعتقادی سبک زندگی در روایات امام رضا(ع) با مجموع 2290 مضمون‌روایت، دارای مؤلفه‌های خداباوری، راهنماشناسی و آخرت‌باوری است. در میان مؤلفه‌های بُعد اعتقادی، شناخت ائمه(ع) و آشنایی با زندگی آنان با 1459 مضمون‌روایت، بیشترین میزان فراوانی را به خود اختصاص داده که نشان از اهمیت ویژۀ آن در شیوۀ زندگی انسان دارد. نتیجه‌گیری: سبک زندگی مبیّن نظام باورها، نگرش‌ها و ارزش‌های انسان است و اصول اعتقادی به عنوان شالودۀ دین اسلام در لایه‌های زیرین شناخت قرار گرفته و در چگونگی شکل‌گیری سبک زندگی انسان تأثیر انکارناپذیر دارد.

کلیدواژه‌ها