مبداء و منتهای تربیت انسان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای تاریخ و فلسفهع تعلیم و تربیت و استادیار دانشگاه شیراز

2 دکترای فلسفه غرب و استادیار دانشگاه باقرالعلوم (ع) قم

چکیده

هدف:هدف این تحقیق، بررسی نقطة آغاز و فرجام تربیت انسان به عنوان موضوع اصلی تربیت و پرورش است؛ زیرا دانشگاه اسلامی، به عنوان یکی از اصلی‌ترین جایگاهها برای پرورش نسلهای آینده، نیازمند الگویی جامع و مبتنی بر پیش‌فرضها، نظریه‌ها و گزاره‌های دینی در تربیت انسان است تا خروجی آن، دانش‌آموخته‌ای مطابق با معیارهای دین باشد. روش: روش تحلیلی ـ توصیفی با تکیه بر متون فلسفی ـ تربیتی اسلامی و نیز منابع دینی (کتاب و سنّت) است. یافته‌ها: تربیت انسان یک مصداق روشن از «حرکت» است؛ یعنی سیر تدریجی از قوّه به فعل. این حرکت، واجد لوازمی است که آغاز و انجام حرکت، از جملة آنهاست. توجه به این ابتدا و انتها؛ یعنی نحوة ورود و خروج در امر تربیت، از مهم‌ترین ارکان تربیت انسان است که علاوه بر انگیزش‌بخشی، راه را می‌نمایاند و لازمه‌های مسیر را بیان می‌کند. نتیجه‌­گیری: نقطة شروع این حرکت، شناخت انسان از راههای سه‌گانة شناخت علت، شناخت عناصر و شناخت آثار اوست که با چهار ابزار وحی، فطرت، حس و عقل به دست می‌آید. نهایت حرکت تربیتی نیز در دو دسته اهداف متوسط (نظری و عملی) و غایی (قرب) خلاصه می‌شود.
 

کلیدواژه‌ها