تحلیل و نقد مقالة «انبیاء و نبوّت» در دایره‌المعارف قرآن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف این مقاله معرفی و نقد مدخل «انبیا و نبوّت» از دایره‌المعارف قرآن می‌پردازد. مقالة یوری روبین مشتمل بر این مباحث است: تفاوت بین رسول و نبی؛ فرشتگان و مأموریت آنان؛ جایگاه، مرتبه و تبار پیامبران؛ کاربرد‌های وحی و برخی ویژگی‌های آن؛ معجزات؛ رابطة محمد و کتاب ایشان با دیگر پیامبران؛ گسترة رسالت؛ اهداف رسالت؛ برخوردهای امّتها؛ قصه‌های پیامبران الهی؛ گزارشی از پیامبر در منابع حدیثی و تاریخی؛ جانشینان پیامبر اسلام؛ تحقیقات جدید در مورد پیامبرشناسی. روش: روش تحقیق بکار گرفته شده روش تحلیل اسنادی بوده است. یافته‌ها: این مقاله از تأثیر و نفوذ شیطان در پیامبران الهی و وحی آنان و اقتباس قرآن از کتب عهدین سخن به میان آورده است. این مطالب با مفاد آیات قرآن، اصول و مبانی اسلام و واقعیت تاریخ، ناسازگارند. وی در بررسی موضوع انبیا و نبوّت، از منابع شیعی استفاده نکرده است. استفاده نکردن از منابع شیعی، مشکل عمده‌ای است که نه تنها در پژوهش او، بلکه در تحقیقات بسیاری از خاورشناسان نیز جلب نظر می‌کند. نتیجه‌گیری: هر چند در مقالة «انبیا و نبوّت»، نکات و برداشتهای مثبتی از آیات قرآن آمده، ولی برخی شبهات و مطالب نقد‌پذیر نیز بدان راه یافته است؛‌ از جمله: تأثیر و نفوذ شیطان در وحی، اقتباس قرآن از عهدین و کتب مقدّس، تبار محمد و محمد عرب. در نوشتار پیش رو، به این شبهات پاسخ داده شده است

کلیدواژه‌ها