گسست‌ها و پیوند‌های دینی با اخلاق

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار دانشگاه معارف اسلامی

چکیده

هدف: این مقاله درپی  تبیین این نظریه است که اخلاق، با وجود ماهیت مستقل از دین، وابستگی معرفتی و انگیزشی به دین دارد و همچنین عبودیت و بندگی را  به عنوان اصلی مهم  در جهت وابستگی اخلاق به دین معرفی کند. روش:‌ روش این مقاله توصیفی، از نوع تحلیل اسنادی می باشد. یافته‌ها :  اخلاق نه جزیی از دین و نه متباین و متعارض با آن است؛ بلکه هر کدام از دین و اخلاق را دارای هویتی مستقل می­داند که ارتباط و نسبتی بین آنها وجود دارد.  نتیجه‌گیری: عبودیت نه تنها باعث پرهیز از انجام محرمات می­شود بلکه در تحقق ارزش­های اخلاقی مؤثر است.

کلیدواژه‌ها