ارزیابی پایان‌نامه‌های تئاتر دفاع مقدس دانشکده‌های تئاتر کشور (با تأکید بر ملاک‌های داوری نشریات علمی پژوهشی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکترای دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی دانشگاه تهران

2 دانشیار دانشکده هنرهای نمایشی و موسیقی، پردیس هنرهای زیبا. دانشگاه تهران

3 استادیار دانشکده هنرومعماری؛ دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

هدف: ارائۀ کارنامه‌ای جامع از وضعیت کمّی و کیفی پایان‌نامه‌های تئاتر دفاع مقدس، درکشور و نیز انطباق پایان‌نامه‌های تئاتر دفاع مقدس با ملاکهای شاخص جدول داوری در نشریات علمی پژوهشی به امید ارتقای آنها. روش: این مقاله که در حیطۀ مطالعات کتابخانه‌ای قرار می‌گیرد، قصد دارد با استفاده از روش داوری مندرج در فرم داوری فصلنامۀ علمی پژوهشی هنرهای زیبا، به آسیب‌شناسی فعالیتها و آثار پژوهشی در مراکز آموزش عالی در زمینۀ پژوهشهای هنری بپردازد. روش گردآوری اطلاعات، میدانی و با مراجعه به کتابخانۀ تمام دانشکده‌های دارای رشتۀ تئاتر در کشور(دولتی، غیر انتفاعی، آزاد اسلامی) بوده است. یافته‌ها: به صورت حرکتی خودجوش از دل دانشگاههای تئاتری کشور بعد از پایان جنگ، دانشجویانی که دغدغۀ انقلاب و دفاع مقدس داشتند، ترجیح دادند پایان‌نامۀ دانشگاهی خود در رشتۀ تئاتر را در حیطۀ موضوعات مرتبط با دفاع مقدس ارائه کنند. در مجموع تنها در کمتر از یک سوم کل پایان‌نامه‌ها، بررسی قابل قبول گزارش شده است. نتیجه‌گیری: علت، موضوعات تکراری، بدیهی، قابل پیش‌بینی و بدون مسئلۀ مشخص؛ انقطاع بین سیستم مجری/سیاستگذار و سیستم پژوهشی/قشر دانشگاهی است. در واقع؛ نه سیستم سیاستگذار دخالتی در جریان تصویب عنوان پایان‌نامه‌ها دارد و نه گروه تصویب‌کنندۀ پایان‌نامه(اساتید دانشگاهی) خبری از مشکلات سیستم سیاستگذار. بدیهی است که تنها سیستم مجری می‌تواند بانی و مسبب ارتباط خود با قشر دانشگاهی باشد.

کلیدواژه‌ها