دفاع از معرفتِ علمیِ بسط‌یافتۀ اجتماعی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

استادیار و عضو هیئت علمی پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: در این مقاله سعی شده به ایرادهای جنیفر لکی علیه شرح الکساندر بِرد از معرفت علمی به معنای بسط‌یافتۀ اجتماعی پاسخ داده شود. روش: برای این منظور، از روش تحلیل مفهومی استفاده شده است و ضمن آن، شهودهای پیشافلسفی پیرامون معرفت علمی محترم شمرده شده‌اند. یافته‌ها: اولاً، اصلی معرفی می‌شود که در عین محترم شمردن رابطۀ کنش فردی/کنش جمعی و رابطۀ معرفت/کنش با شرح برد از معرفت علمی اجتماعی سازگار است. ثانیاً، نشان داده می‌شود که معرفت علمی اجتماعی بر خلاف نظر لکی ناکام می‌شود، هر چند به ندرت. نتیجه‌گیری: شرح برد از معرفت علمی اجتماعی با اصول پذیرفته شده در مورد رابطۀ کنشِ گروه/عضو و رابطۀ معرفت/کنش سازگار است. horizontal relationships

کلیدواژه‌ها