تدیّن و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مدیریت منابع انسانی، دانشگاه علامه طباطبایی

2 دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشگاه علامه طباطبایی

چکیده

 هدف: با توجه به اینکه شناخت یک موضوع، مقدّم بر تلاش برای تحقق آن موضوع است،این پژوهش درصدد شناسایی و معرفی برخی از مؤلفه‌های دانشگاه اسلامی از دیدگاه رهبر انقلاب است.روش: در پژوهش حاضر، داده‌های متون و سخنرانی‌های رهبر انقلاب پیرامون دانشگاه اسلامی با استفاده از روش تحلیل محتوای کیفی،تجزیهو تحلیل‌شده و تلاش بر این بوده که چارچوب موضوع تدیّن و تعالی معنوی در دانشگاه اسلامی استخراج و تدوین شود. یافته‌ها: دستاوردهای تحقیق حاکی از آن است که «تدیّن و تعالی معنوی» یکی از مؤلفه‌های اصلی دانشگاه اسلامی و خود مشتمل بر 12 مؤلفۀ‌ فرعی ذیلاست: خداجویی دین‌مدار، معرفت توحیدی، حضور هدایتگر روحانیت، استهداء و استمداد از پروردگار، خواندن مدبّرانه قرآن و دعا، تعهد به مبانی، نماز، پرهیز از دنیاپرستی، حجاب، ایمان به قضا و قدر الهی، امربهمعروف و نهی از منکر، انتظار. نتیجه‌گیری:دانشجو و دانشمند اسلامی در پی علم‌اند و علم، حقیقتی بی‌منتهاست که خالق متعال، عالی‌ترین مرتبه و نیز مبدء آناست. براین اساس و مبتنی برتحلیل بیانات رهبری، همۀ فعالیتهای جویندۀ علم، در مسیر تدیّن به طور هم‌سو و هم‌افزا رو به‌سوی مبدء متعال دارند.این اساسی‌ترین مؤلفۀ معنوی در دانشگاه اسلامی است که «تدیّن و تعالی معنوی» ناظر به توضیح این مهم است

کلیدواژه‌ها