بررسی امکان‌پذیری علم دینی از طریق تحلیل ماهیت علم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدیریت دولتی، گرایش مدیریت منابع انسانی

چکیده

هدف: هدف پژوهش حاضر، روشن شدن این مسئله است که آیا علم به لحاظ ذات و ماهیت خود، اقتضای دینی یا غیر دینی بودن را دارد یا خیر؟ روش: روش انجام تحقیق از نوع مروری- تحلیلی است و با استفاده از منابع کتابخانه‌ای و اینترنتی انجام شده است. یافته‌ها: در نگرش امتناع علم دینی، علم به معنای کسب شناخت آیینه‌وار از پدیده­ها تلقی می‌شود و بر این اساس، هیچ عامل زمینه‌ای یا انسانی در شکل‌گیری ماهیت آن تأثیرگذار نیست. اما در نگرش امکان علم دینی، ادعا می‌شودکه علم در خلأ ایجاد نمی‌شود، بلکه ذات علم همواره مبتنی بر مجموعه‌ای از عوامل درونی و بیرونی است که برآیند این عوامل، جهت کلی علم را مشخص می‌سازد. نتیجه‌گیری: ماهیت علم به نحو اجتناب‌ناپذیری متأثر از مبانی و پیش‌فرض­های متافیزیکی آن و اهداف و انگیزه‌های فاعل شناسا است و به این اعتبار، می‌توان هر علم را ذاتاً دینی یا غیر دینی برشمرد

کلیدواژه‌ها