علایق اخلاقی دانشجویان بر پایۀ روش تدریس نیازمحور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

عضو هیأت علمی دانشگاه محقق اردبیلی- مربی

چکیده

هدف: هدف از این تحقیق، بررسی نیازهای دانشجویان از مجموعه دروس «اخلاق اسلامی» در دانشگاهها بوده است. روش: گردآوری اطلاعات به شیوۀ توصیفی و از طریق پرسشنامه صورت گرفته است. سپس داده‌ها به شکل موضوعی و با توجه به اصول مهم تربیتی و سطوح مورد نیاز بینشی، گرایشی و کنشی طبقه‌بندی و به صورت ساختاری و تفسیری تحلیل شده‌اند. جامعۀ آماری تحقیق را دانشجویان دختر و پسر سالهای 90 تا 94 تشکیل می‌دادند. یافته‌ها و نتایج: ارزشگذاری برای مسائل اخلاقی، تبیین تأثیرات رفتار اخلاقی و بیان مقایسه‌ای عواقب خوبان و بدان، اخلاقی کردن علایق و سلایق جوانان، معرفی الگوهای موفق، شناخت اصول زندگی سالم، ایجاد انگیزه زندگی، امید به آینده روشن، احیای ارزشهای انسانی نظیر حس نوع‌دوستی، گذشت و ایثار، از مهم‌ترین نیازهای اخلاقی دانشجویان است که باید در تدریس این درس لحاظ بشود

کلیدواژه‌ها