مفهوم‌شناسی «حیات» و جایگاه آن در سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای مدرسی معارف اسلامی(مبانی نظری)، استادیار گروه فلسفه و حکمت اسلامی دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: از آنجا که «حیات» واژۀ کلیدی در «سبک زندگی» است، هدف این مقاله تبیین معنای آن از نگاه فلسفۀ اسلامی و جایگاه آن در «سبک زندگی اسلامی» است. روش: در گردآوریاطلاعاتازروش کتابخانه‌ایودربررسیآنازروشتحلیلفلسفیاستفادهشدهاست. یافته‌‌‌ها: «حیات» از مفاهیم ثانویه فلسفی بوده که به آثار آن؛ یعنی رشد و نمو یا علم و قدرت تعریف شده است. «نفس» مبدء حیات است و نفس انسان در حیات دنیوی خود، دارای حیاتِ نباتی و حیوانی و انسانی بوده و موجودی انتخابگر است. نفس انسان با توجه به انتخابگر بودن و حرکت جوهری‌ای که دارد، در مسیر ساختن خویش حرکت می‌کند که بر اساس آن سبک زندگی تعریف می‌شود. نتیجه‌گیری:در این نوشتار با توجه به تعریف «سبک زندگی»، که مؤلفۀ اصلی آن، اراده و اختیار انسان معرفی شده، نتیجه‌گیری شده است که سبک زندگی اولاً، فقط در حیات انسان مطرح می‌شود و در حیات خداوند و موجودات مجرد و همچنین در حیات حیوانات و نباتات مطرح نیست. ثانیاً، سبک زندگی فقط در آن بخش از زندگی انسان که ارادی و اختیاری است (حیات حیوانی و حیات انسانی) مطرح می‌شود

کلیدواژه‌ها