از رویکرد دانش‌افزا تا رویکرد نگرش‌ساز (نگاهی آسیب‌شناسانه به کتابهای معارف اسلامی و پیشنهاد یک رویکرد راهگشا)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای مدرسی معارف اسلامی و عضو هیئت علمی گروه معارف دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: این مقاله در پی ارائة رویکردی نوین است‌که برخی کاستی‌های کتب درسی معارف اسلامی دانشگاه را تا حدّی برطرف کند. روش: در گردآوری اطلاعات، تکیة این مقاله به روش‌کتابخانه‌ای است و دستاورد خود را با پژوهشهای میدانی(کمّی و کیفی) نیز تکمیل کرده است. برای تحلیل و نتیجه‌گیری نیز از تحلیلهای دینی، فلسفی و روان‌شناختی بهره برده‌ایم. یافته‌ها: در مرحلة نخست، برخی چالشها و کاستی‌های موجود درکتب درسیِ معارف، شناسایی شده است. در مرحلة بعد، این نوشتار به ریشه‌یابی و راهیابی پرداخته و برای رفع این چالشها، رویکرد جدیدی به نام «رویکرد نگر‌ش‌ساز» را پیشنهاد می‌دهد. نتیجه‌گیری: در حقیقت، در این مقاله دو موضع از هم تفکیک شده‌اند؛ یکی، رویکرد دانش‌افزای صرف و دیگری، رویکرد نگرش‌ساز؛ آن‌گاه ریشه و خاستگاه بسیاری از ضعفها در اتخاذ همین موضع نخست تشخیص‌داده شده و راه برون‌رفت نیز در اتّخاذ رویکرد دوم معرّفی شده است.

کلیدواژه‌ها