پیشنهاد روشی در پاسخگویی به تعارض نظریۀ تکامل داروین با اعتقادات اسلامی به استادان دروس معارف اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم قرآن و حدیث؛ استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه هنر تهران

چکیده

 هدف: ارائه و پیشنهاد روش پاسخگویی به پرسش برخی دانشجویان کلاسهای درس معارف اسلامی در بارۀ تعارض نظریۀ تکامل داروین با اعتقادات اسلامی به استادان محترم این دروس. روش: روش این تحقیق توصیفی- اسنادی با مطالعۀ کتابخانه‌ای و استفاده از نرم‌افزارهای لازم و مراجعه به تفاسیر قرآن و همچنین دیدگاه زیست‌شناسان در مورد نظریۀ تکامل است. یافته‌ها: برخی زیست‌شناسان مدعی شده‌اند که علم تجربی، درستیِ نظریۀ تکامل داروین را اثبات کرده است. برخی از آنها نیز با این نظریه مخالفت کرده‌اند. دانشمندان مسلمان برای پاسخ به تعارض این نظریه با اسلام، دیدگاههای متفاوتی مطرح کرده‌اند. نتیجه‌گیری: اثبات درستی نظریۀ تکامل، ناممکن است؛ چون استنتاج آن از داده‌ها، استنتاج غیر قیاسی است. همچنین مخالفت برخی زیست‌شناسان با این نظریه و ناسازگاری کلّیت آن با تعالیم اسلامی، نادرست بودن آن را روشن می‌سازد.

کلیدواژه‌ها