خوانش امام خمینی(ره) از تربیت هنری

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم قرآن و حدیث، استادیار و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده

هدف: پرورش خلاقیت هنری، زمینه‌سازی برای تولید محتوای هنری همخوان با ارزشهای اسلامی- ایرانی و وسعت‌بخشی به ذائقۀ هنری، از اهداف تعلیم و تربیت به شمار می‌آید. با توجه به آنکه یکی از اهداف بنیادین انقلاب اسلامی، اشاعۀ همه‌جانبۀ تربیت اسلامی در جامعه است، عنایت به تمامی ابعاد تربیت و از آن جمله تربیت هنری، امری بایستۀ اهتمام می‌باشد. نظر به تأثیرگذاری وافر تربیت هنری بر ارتقای فرهنگی کشور، تبیین خط مشی‌های ترسیم شده توسط بنیانگذار انقلاب اسلامی(ره)، ضرورت دارد. روش: این نوشتار با روش تحلیلی- استنباطی، پس از تبیین موضوع «تربیت هنری» به عنوان یکی از موضوعات نوین در آثار فلاسفۀ تعلیم و تربیت، اهداف، اصول و مبانی تربیت هنری را در پرتوی آرا و نظریات امام خمینی(ره) بررسی می‌کند. یافته‌ها: هنر به عنوان یک محتوای فرهنگی و یک ضرورت در روند تکامل اجتماعی، به برقراری رابطۀ معنادار میان مفاهیم، تحول در ساختارهای شناختی قبلی و انتقال یادگیری در بسترها و بافتهای جدید می‌پردازد. تربیت هنری به فرایند افزایش رشد مهارتهای فکری و شناختی و تولید ایده‌های نوین گفته می‌شود و یکی از مهم‌ترین کارکردهای نظام آموزشی پیشرو به شمار می‌آید و به شکل‌گیری هویت فرهنگی، رفتارسازی در جامعه، هدایت افراد به سوی هنجارها و تکوین معرفتی منتقد می‌انجامد. نتیجه‌گیری: اخلاق‌محوری، دین‌مداری، استقلال فکری و توجه به مصالح ملی، از جایگاهی بنیادین در خوانش امام خمینی(ره) از تربیت هنری برخوردارند

کلیدواژه‌ها