مقارنت افکاری مرجئه و سکولاریسم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای ادیان وعرفان تطبیقی؛ استادیار و عضو هیئت علمی گروه معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی شیراز

2 دانش آموخته سطح 3 حوزه علمیه خواهران، رشته کلام اسلامی، مدرس حوزه

چکیده

هدف: آنچه این مقاله در پی آن است، نشان دادن برخی هم گرائی های اعتقادی و ریشه‌ای در دو تفکر ارجاء و سکولار است. روش:روش انجام تحقیق از نظر راهکار، کتابخانه‌ای و از نظر راهبرد، توصیفی- تاریخی است. یافته‌ها: فرقۀ مرجئه مولود وقایع سیاسی قرن دوم هجری است. این فرقه در تفسیر ایمان به این مسئله روی آورد که ایمان، امری بسیط است و هیچ گناه کبیره‌ای انسان را از دایرۀ ایمان خارج نمی‌کند و قضاوت در مورد ایمان افراد را باید تا قیامت به تأخیر انداخت. در مقابل، سکولاریسم نیز مکتب فکری و سیاسی‌ای است که به نحو جدّی در قرن هفدهم میلادی ظهور و بروز پیدا کرد. این مکتب با تأکید بر دنیاگرایی و اصالت‌بخشی به دنیا، به جدایی دین از عرصۀ اجتماع و سیاست تأکید دارد، که پیامد آن افول دین و کنار گذاشتن آن از عرصۀ حیات اجتماعی و سیاسی انسانهاست. نتیجه‌گیری: دو تفکر ارجاء و سکولار، در مبانی، ریشه‌ها و پیامدها دارای اشتراکات قابل تأملی‌اند. هر دو به کنار زدن دین و مفاهیم دینی از عرصۀ سیاسی تأکید دارند

کلیدواژه‌ها