ارزیابی میزان انطباق سطوح قصد شده، اجرا شده و کسب شدۀ برنامۀ درسی اخلاق اسلامی دانشگاهها

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی ، استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم

2 دکترای برنامه ریزی درسی؛ استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک

3 دکترای برنامه ریزی درسی، استادیار گروه برنامه ریزی درسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک.

چکیده

بررسی میزان همخوانی برنامۀ درسی قصد شده، اجرا شده و کسب شدۀ درس اخلاق اسلامی دانشگاهها که بر اساس نگرش اساتید دروس معارف اسلامی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قم صورت گرفته است. روش: توصیفی از نوع پیمایشی است و جامعۀ آماری تعداد40 نفر از اساتید مشغول به مشغول تدریس در نیمسال دوم 94-93 بودند که به جهت محدود بودن، کل آنان به عنوان نمونۀ آماری انتخاب شدند. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته با 57 سؤال بسته‌پاسخ در طیف پنج درجه‌ای لیکرت بود که پایایی آن 0.89بر اساس آلفای کرانباخ تعیین شده بوداست. در تجزیه و تحلیل داده‌ها علاوه بر روشهای آمار توصیفی، از آزمونهای استنباطی تی تک‌گروهی و آزمون مجذور کای استفاده شده است. یافته‌ها: 1. بین سطوح سه‌گانۀ قصد شده، اجرا شده و کسب شدۀ برنامۀ درسی اخلاق اسلامی دانشگاهها بیش از 90 درصد همخوانی وجود دارد. 2. بین برنامۀ درسی قصد شده وکسب شدۀ اخلاق اسلامی از نظر تناسب اهداف با نیازها، محتوا، استادان و روشهای یاددهی و یادگیری، صلاحیتهای اساتید و شیوۀ ارزشیابی تا حد معناداری انطباق وجود دارد. نتیجه‌گیری: اجرای برنامۀ درسی اخلاق اسلامی در پرهیز از رذیلتهای اخلاقی، افزایش محبت به اولیای الهی، متّصف شدن به اخلاق اسلامی، افزایش معنویت و بندگی، تشخیص فضایل و رذایل اخلاقی، تعهد و پایبندی به ارزشهای اخلاق اسلامی دانشجویان مؤثر بوده است.

کلیدواژه‌ها