آموزه‌های دینی رهیافتی بر نهادهای امنیتی دانش‌محور (مطالعۀ موردی پلیس)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 مربی، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم انتظامی امین و کارشناس ارشد علوم اجتماعی

2 مربی، عضو هیئت علمی و دانشجوی دکترای مدیریت پیشگیری از جرم، دانشگاه علوم انتظامی امین

چکیده

این مقاله با هدف تبیین نقش آموزه‌های دینی بر پلیس دانش‌محور، تلاش کرده است به این سؤال که آیا بین آموزه‌های دینی با پلیس دانش‌محور رابطۀ معناداری وجود دارد، پاسخ دهد. روش: پژوهش حاضر از نوع کاربردی و از نظر روش، توصیفی و همبستگی و با استفاده از شیوۀ کتابخانه‌ای و پیمایش است. جامعۀ آماری شامل مدیران پلیس در حوزۀ دانش است که تعداد 100 نفر به صورت تصادفی طبقه‌ای مشخص شدند. روایی پرسشنامۀ تحقیق با استفاده از نظر اساتید و خبرگان تأیید و برای محاسبۀ ضریب پایایی آن نیز از روش آلفای کرونباخ استفاده شد که مقدار آن برای این پ‍ژوهش 81/. برآورد شده است. برای تجزیه و تحلیل داده‌های آماری از آزمونهای تک نمونه‌ای و همبستگی پیرسون و برای داده‌های حاصل از مبانی نظری و یافته‌ها به شیوۀ حکمی اجتهادی، از روش تبیینی و تفسیری استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها بیانگر وجود رابطۀ علّی میان آموزه‌های دینی با متغیّرهای پلیس دانش‌محور معادل ۷۳/ ۰ بوده و در سطح اطمینان 95 درصد می‌توان گفت آموزه‌های دینی موجب ارتقای پلیس دانش‌محور می‌شود. نتیجه‌گیری: هر چه بهره‌برداری و به کارگیری آموزه‌های دینی در فرایند تولید و به کارگیری دانش پلیسی و رفتارهای کارکنان مورد توجه قرار گیرد و به عبارتی چارچوب تولید و چرخۀ دانش و الگوهای رفتاری را آموزه‌های دینی تشکیل دهند، به همان اندازه می‌توان توسعۀ دانش دین‌محور را در سازمان پلیس محقق ساخت.

کلیدواژه‌ها