واکاوی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر دین‌پذیری دانشجویان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای برنامه ریزی درسی، استاد گروه برنامه‌ریزی درسی، دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه اصفهان

2 دانشجوی دکترای برنامه‌ریزی درسی - دانشکده علوم تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه اصفهان

چکیده

هدف: هدف پژوهش، «واکاوی و اولویت‌بندی عوامل مؤثر بر دین‌پذیری دانشجویان» است. روش: روش تحقیق، توصیفی از نوع پیمایشی و جامعۀ آماری، دانشجویان دانشگاه اصفهان(در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد، دکترا) بود که با نمونه‌گیری تصادفی ساده انتخاب شده‌اند. پرسشنامۀ محقق‌ساختۀ مورد استفاده دارای 45 سؤال است که روایی آن از طریق روایی محتوا صورت گرفت و پایایی آن از طریق آزمون آلفای کرونباخ 89/0 تعیین شد. تجزیه و تحلیل اطلاعات با استفاده از آمار استنباطی با نرم‌افزارSPSS  انجام شد. یافته‌ها: شش عامل رسانه، دولتمردان، مبلّغان مذهبی، نهادهای مذهبی، خانواده و آموزش در دین‌پذیری دانشجویان مؤثر بوده‌اند. همچنین در بین دختران و پسران، در بین عوامل مؤثر بر دین‌پذیری تفاوت معناداری وجود ندارد و در بین مقاطع تحصیلی در عوامل رسانه، مبلّغان مذهبی، خانواده و آموزش تفاوت معناداری وجود ندارد؛ ولی در عامل دولتمردان و نهادهای مذهبی در بین دانشجویان کارشناسی ارشد و کارشناسی تفاوت معناداری وجود دارد. نتایج پژوهش نشان داد که از نظر دانشجویان، عوامل دولتمردان، مبلّغان مذهبی، رسانه، خانواده، آموزش و نهادهای مذهبی، به ترتیب بیشترین تأثیر را در دین‌پذیری دانشجویان دارند. نتیجه‌گیری: مقاله در زمینۀ واکاوی عوامل مؤثر بر دین‌پذیری دانشجویان، عوامل مختلفی را شناسایی کرده که عوامل دولتمردان، مبلّغان مذهبی، رسانه، خانواده، آموزش و نهادهای مذهبی به ترتیب بیشترین تأثیر را در دین‌پذیری دانشجویان دارند که نیازمند توجه بیشتر این عوامل در دین‌پذیری دانشجویان و نوجوانان است و باید برنامه‌ها و تلاش بیشتری را در این زمینه به کار ببندند تا نوجوانانی معتقد و متدیّن تربیت کنند که بتوانند باعث ترقی و پیشرفت جامعه شوند.

کلیدواژه‌ها