طرح رشد اخلاقی در اندیشه أبوعلی مسکویه رازی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکترای فلسفه اخلاق، استادیار گروه فلسفه و کلام اسلامی دانشگاه قم

چکیده

هدف: تحلیل و تدوین مبانی و مراحل رشد اخلاقی، یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های دانشمندان و پژوهشگران علوم اخلاق، تربیت و روان‌شناسی است. از سوی دیگر، یکی از رسالتهای اصلی دانشگاه اسلامی نیز رشد اخلاقی و معنوی دانشجویان است که امروزه گاهی در فضای علمی دانشگاه به فراموشی سپرده می‌شود. از مهم‌ترین منابع برای تدوین و تحلیل این رشد، آثار اخلاقی است که از تمدن اسلامی در سنّتهای اخلاق فلسفی، عرفانی و غیره بر جای مانده است. روش: با توجه به ویژگی موضوع، در این نوشتار از روشهای استنادی و استنتاجی استفاده شده است. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: در این نوشتار به موضوعاتی چون: امکان، عوامل، شیوه‌ها و مراحل رشد اخلاقی انسان از منظر ابوعلی مسکویه اشاره و مهم‌ترین رهیافتهای آن برای دانشگاه اسلامی بررسی شده است. منابع اصلی مقالۀ حاضر، آثار مسکویه به ویژه «تهذیب‌الاخلاق» است.

کلیدواژه‌ها