تأثیر آموزش محتوای درس دانش خانواده و جمعیت بر میزان نگرش به زندگی دانشجویان دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه تعلیم و تربیت؛ استادیار دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان

2 کارشناس ارشد تحقیقات آموزشی دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده

هدف اصلی تحقیق، بررسی تأثیر آموزش درس دانش خانواده و جمعیت بر میزان نگرش به زندگی دانشجویان دختر بوده است. روش: پژوهش حاضر، تحقیقی شبه‌آزمایشی است. برای دسترسی به اهداف از طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با یک گروه استفاده شد. جامعۀ آماری، دانشجویان دختر مقطع کارشناسی دانشگاه ولی‌عصر(عج) رفسنجان به تعداد 5067 نفر بودند که در نیمسال اول 95-94 مشغول تحصیل بودند. حجم نمونه با استفاده از فرمول کوکران 356 نفر برآورد شد. منتخبان به پرسشنامۀ نگرش به زندگی پاسخ دادند. با در نظر گرفتن نمرۀ کمتر از 56 در آزمون، 50 نفر شرایط ورود به تحقیق را پیدا کردند. پس از 14 جلسه آموزش، مجدداً آزمون گرفته شد. تجزیه و تحلیل داده‌ها در سطح توصیفی و استنباطی انجام گرفته است. یافته‌ها: بین نتایج پیش‌آزمون و پس‌آزمون به لحاظ میانگین نمرات خرده مقیاس چارچوب و تکمیل و در نهایت شاخصِ نگرش به زندگی؛ قبل و بعد از آموزش تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: محتوای مناسب و آموزش صحیح از عوامل مهم تأثیرگذار بر تغییر نگرشها و دیدگاههای افراد است، به خصوص اگر این محتوای مناسب به صورت فراگیر و نظام‌مند در برنامۀ درسی دانشگاه گنجانده شود. الزام درس دو واحدی دانش خانواده و جمعیت، تأثیر معناداری بر میزان نگرش به زندگی دانشجویان داشت

کلیدواژه‌ها