ارائۀ راهبردهای تحول در حوزۀ آزاداندیشی مبتنی بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری و آسیب‌شناسی وضعیت موجود

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای فلسفه، استاد پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی

2 دانشجوی دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

3 کارشناس ارشد معارف اسلامی و علوم سیاسی

چکیده

تمدن‌سازی، تحقق جنبش نرم‌افزاری، رشد و تعالی جامعه و ... همگی از آثار و پیامدهای آزاداندیشی است. رسیدن به نقطۀ مطلوب آزاداندیشی در کشور، نیاز به برنامه‌ای جامع و بلندمدت دارد. از این نظر، طراحی سند راهبردی در این حوزه می‌تواند به عنوان نقطۀ شروع شناخته شود. پژوهش حاضر با تکیه بر تحلیل بیانات مقام معظم رهبری در حوزۀ آزاداندیشی و نیز آسیب‌شناسی وضع موجود آزاداندیشی در کشور، اقدام به طراحی راهبردهایی برای تحول در این عرصه کرد. روش: روش پژوهش از نوع آمیخته و فاز نخست آن تحلیل کیفی بیانات مقام معظم رهبری با استفاده از تحلیل مضمون و فاز دوم به صورت پیمایشی و با استفاده از ابزار پرسشنامه بوده است. یافته‌ها: در فاز نخست تبیینی از چیستی، چرایی و چگونگی آزاداندیشی از منظر مقام معظم رهبری ارائه و در فاز دوم آسیبهای آزاداندیشی از منظر فعالان حوزۀ آزاداندیشی مشخص شد. نتیجه‌گیری: با توجه به آسیب‌شناسی صورت گرفته و اصول کلی احصا شده از منظر مقام معظم رهبری، سند راهبردی تحول در آزاداندیشی در قالب پنج هدف کلان، پنج سیاست کلی، چهار راهبرد کلان و 18 اقدام ملی پیشنهاد شده است. این سند می‌تواند به عنوان نقشۀ راهی برای راهبری آزاداندیشی شناخته شود.

کلیدواژه‌ها