نیازسنجی رئوس مطالب برنامۀ درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی:زمینه‌ای برای بهبود و تقویت نظریه‌پردازی بر اساس مبانی دینی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مطالعات برنامه ‌درسی دانشگاه فردوسی مشهد

2 دکترای مطالعات برنامه درسی و دانشیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

3 دکترای مطالعات برنامه درسی و استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، نیازسنجی رئوس مطالب برنامۀ درسی دوره‌های تکمیلی علوم انسانی اسلامی برای فراهم آوردن زمینۀ بهبود و تقویت نظریه‌پردازی در اعضای هیئت علمی علوم انسانی بر اساس مبانی دینی بوده است. روش: این پژوهش از نیازسنجی با رویکرد کیفی و از ابزار مصاحبه و نمونه‌گیری گلوله برفی بهره‌مند شده است. داده‌ها به منظور شناسایی رویکرد آگاهان کلیدی به علوم انسانی و علوم انسانی اسلامی و تعیین رئوس مطالب پیشنهادی از سوی آنان بررسی و تحلیل شدند. یافته‌ها: رویکرد اغلب آگاهان کلیدی، غرب‌گزین بود. سرفصلهایی از سوی آنان برای فراهم‌آوردن زمینۀ نظریه‌پردازی عضو هیئت علمی پیشنهاد شد که کلیه سرفصلهای به دست آمده در چهار محور دین اسلام، علم و دین، علوم انسانی و نظریه و نظریه‌پردازی تقسیم شدند. نتیجه‌گیری: اتخاذ چنین سرفصلهایی در این دوره‌ها می‌تواند تحولات قابل توجهی را ایجاد کند و عضو هیئت علمی شجاعت و اعتماد به‌نفس ایده‌پردازی در علوم انسانی را به دست می‌آورد. با عنایت به بهبود و تقویت نظریه‌پردازیبر اساس آموزه‌های دینی و نایل شدن به علوم انسانی اسلامی، مهم‌ترین دستاورد، پایان دادن به انحصارگرایی غربیان در علوم انسانی است

کلیدواژه‌ها