آسیب شناسی تربیت دینی دانشجویان از نظر اعضای هیأت علمی ودانشجویان دانشگاه پیام نور

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم تربیتی، استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه پیام نور

چکیده

هدف: بررسی و تبیین چالش ها و آسیب های تربیت دینی دانشجویان دانشگاه پیام نور  و ارائه راهکارهایی برای بهبود تربیت دینی  دانشجویان. روش: در این پژوهش از طرح تحقیق کیفی استفاده شده است و برای جمع آوری اطلاعات از روش "مصاحبه با هدایت کلیات" استفاده شده است. یافتهها:در این پژوهش، « تأثیر مخرب شبکه های ماهواره ای» ،«استفاده نامناسب از فضای مجازی» ، «مشکلات اقتصادی و دغدغه های شغلی دانشجویان» ،« تبلیغات ناکارآمد دینی و ضعف عملکرد کانون های دینی» ،« ناهماهنگی در گفتار و رفتار والدین»، « تدریس  دروس معارف به وسیله اساتید کم تجربه»، « به روز نبودن کتب معارف در دانشگاه » ، « عدم وجود تعامل مناسب بین دانشگاه و حوزه علمیه» ،« فعالیت ناکافی نهادهای مذهبی در دانشگاه»، « نمره گرایی و کاهش مشارکت دانشجویان در مباحث دینی» به عنوان موانع و آسیب های تربیت دینی دانشجویان شناسایی گردید. نتیجهگیری:برای بهبود تربیت دینی دانشجویان باید همه موانع و آسیب های تربیت دینی دانشجویان موشکافانه مورد بحث و بررسی قرار گیرد.عدم توجه به این موانع ، آسیب جدی به فرهنگ عمومی کشور وارد می کند.در واقع مهمترین آسیب تربیتی پیش روی دانشجویان، بیکاری فزاینده فارغ التحصیلان دانشگاهها است که از یک طرف سبب بی انگیزگی دانشجویان شده است و از طرف دیگر استکبار جهانی سعی دارد تا به کمک ماهواره و فضای مجازی ، ناکارآمدی دین و تربیت دینی را  به دانشجویان القا نماید.از این رو ضرورت دارد مسئولین  کشور با به کارگیری اصول اقتصاد مقاومتی و گزینش برنامه ریزی شده و هدفمند دانشجو ، زمینه اشتغال جوانان را فراهم آورند.

کلیدواژه‌ها