مفهوم‌سازی تقوای سازمانی از دیدگاه اسلام

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت منابع انسانی، استادیار مدیریت دولتی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

2 دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه اراک

3 کارشناس ارشد مدیریت اجرایی دانشگاه آزاد اسلامی، واحد اراک

چکیده

هدف: هدف این مقاله، شناسایی مؤلفه‌های تقوای سازمانی و تبیین مفهوم آن از دیدگاه اسلام در حوزۀ مدیریت بوده است. روش: یکی از پارادایم‌هایی که در حوزۀ رفتار سازمانی به تازگی مورد توجه قرار گرفته، تقوای سازمانی است. با مطالعۀ پژوهشهای پیشین و همچنین بررسی تعاریف موجود در این موضوع، به تعریفی واحد از تقوای سازمانی رسیده و در جامعۀ آماری دانشگاه دولتی اراک به تعداد 503 نفر و انتخاب 174 نفر به روش تصادفی سیستماتیک به عنوان نمونۀ آماری، مدل مذکور به بوتۀ آزمایش گذاشته شد. با توجه به مدلهای موجود در مدیریت اسلامی، با استفاده از پرسشنامه به بررسی و شناسایی مؤلفه‌های تقوای سازمانی پرداخته شد. یافته‌ها: بر اساس یافته‌های تحقیق، سه معیار تخصصی، ارزشی و مکتبی، شاخصهای اصلی تقوای سازمانی در دیدگاه اسلامی می‌باشند. نتیجه‌گیری: اکثر مؤلفه‌های در نظر گرفته شده برای این سه معیار، نقش مثبت و معنادار در مفهوم تقوای سازمانی دارند

کلیدواژه‌ها