بررسی مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی عرفان کیهانی از منظر حکمت اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناس ارشد مبانی نظری اسلام

2 دکترای فلسفه، استادیار گروه فلسفه علوم انسانی مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه ایران

چکیده

هدف: مسئلۀ اصلی این تحقیق، مقایسۀ مبانی معرفت‌شناسانه و هستی‌شناسانۀ مکتب حلقه (عرفان کیهانی) با قواعد فلسفی، به ویژه قواعد حکمت اسلامی بوده است. روش: روش این تحقیق، اسنادی- تحلیلی است و با مراجعه به متون موجود از مؤسس عرفان کیهانی، مبانی معرفت‌شناختی و هستی‌شناختی آن گزارش و با آرای فیلسوفان مسلمان مقایسه شده است. یافته‌ها و نتیجه گیری: نتیجۀ این مقایسه، تغایر اساسی میان آموزه‌های بنیادین مکتب حلقه با آموزه‌های فلسفی و در نتیجه، عدم امکان دفاع عقلی از ادعای عرفان حلقه است. از جمله اشکالات وارد بر این مکتب، غفلت از تفاوت قلمرو منابع معرفتی، آمیختگی احکام جهان غیر محسوس با محسوسات، خلط میان حقیقت و ثبات، بی‌اعتنایی به جایگاه استدلال عقلی و روش برهانی و سرانجام، تلقی کارکردگرایانه از صدق است

کلیدواژه‌ها