واکاوی انتقادی نظام آموزش عالی با تمرکز بر امنیت ملی ایران

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکترای علوم سیاسی، استاد گروه علوم سیاسی دانشگاه شیراز

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش آن بود که با تمرکز بر رویکرد سیستمی و نیز تئوری‌های نرم‌افزاری امنیت، چالشهای مختلف نظام آموزش عالی ایران و تأثیر آنها بر امنیت ملی و آسیب‌پذیری‌های امنیتی ایران بررسی و تحلیل شوند. روش: این پژوهشبا روشتبیینی علّی و تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها: آموزش عالی در ایران کنونی با چالشهای مهمی همچون: گسترش بی‌رویّۀ کمّی در غیاب توجه مکفی به کیفیت، گسستگی نسبی دانشگاه از جامعه و نیازهای آن، چیرگی ساختار بر عاملیت یا کنشگران فردی، رسوخ‌پذیری از ناحیۀ جریانات سیاسی و مناسبات قدرت‌بنیاد و عدم وجود زیرساختهای مکفی مالی و تجهیزاتی مواجه بوده است. این چالشها باعث شده‌اند که انتظارات از آموزش عالی در شکل مطلوب، برآورده نشوند. لذا استمرار این وضعیت، بر اقتدار و امنیت ملی، آسیب خواهد زد. نتیجه‌گیری: آموزش عالی و دانشگاهها یکی از مهم‌ترین بنیانهای اقتدار ملی  و امنیت ملی‌اند، لذا در این راستا بایستی از تمام ظرفیتهای علمی و پژوهشی دانشگاهها استفاده شود. اقتدار ملی و امنیت ملی صرفاً با ابعاد شعاری، نمادین و تبلیغاتی حاصل نمی‌شود، بلکه نیازمند بسترسازی جدّی سیاسی، فرهنگی، اجتماعی، علمی و انگیزشی و برداشتن گامهای جدّی و مستمر برای توسعۀ دانش و دانشگاههاست.

کلیدواژه‌ها


-       باقری، اصغر و موسی کریم‌اف(1392). «تحلیل نقّادانه از روند تاریخی آموزش عالی در ایران». جامعه‌پژوهی فرهنگی، سال چهارم، ش 1 (بهار).
-       تافلر، آلوین(1366). موج سوم. ترجمه شهیندخت خوارزمی. تهران، نشر نو.
-       توفیقی داریان، جعفر(1388). «ضرورت ارتقای کیفیت در آموزش عالی ایران». صنعت و دانشگاه، سال دوم، ش 6-5.
-       درگاه آمار ایران، سالنامه آماری (1392). www.amar.org.ir
-       حجازی دهاقانی، جلال(1388). «آسیب‌شناسی آموزش عالی در ایران». آموزش مهندسی ایران، ش 4.
-       سردارنیا، خلیل‌اله(1386). «آثار سیاسی فنّاوری‌های ارتباطی- اطلاعاتی». اطلاعات سیاسی و اقتصادی، ش 246-245 (بهمن و اسفند).
-       شورای عالی انقلاب فرهنگی(1384). شاخصهای ارزیابی آموزش عالی در جمهوری اسلامی ایران. تهران: شورای عالی انقلاب فرهنگی.
-       فاضلی، نعمت الله (1392). « آسیب شناسی نظام آموزش عالی ایران»، https://www.cgie.org.ir/fa/news/8366
-       فکوهی، ناصر(1382). فرهنگ و زبان. تهران: نی.
-       قدیمی، اسماعیل(1392). «آسیب‌شناسی آموزش عالی در ایران». علوم اجتماعی، ش 69 (آذر).
-       کیویستو، پیتر(1378). اندیشه‌های بنیادی در جامعه‌شناسی. ترجمه منوچهر صبوری. تهران: نی.
-       مدهوشی، مهرداد و همکاران(1389)، «بررسی و تبیین جایگاه آموزش عالی ایران در جهان». انجمن آموزش عالی ایران، سال دوم، ش 4 (بهار).
-       مشرف جوادی، محمدحسین و همکاران(1385). «بررسی نظام آموزش عالی کشورهای جهان و ایران». قابل دریافت در: http://www.ensani.ir/fa/content/87368
-       Bagheri, A. & M. Karimof (2013). “Critical Analysis of Historical Process of Higher Education in Iran”. Cultural Society Research Quarterly, 4rth year, Springer, No.1.
-       Bernheim, C. Trumann &, Marilenad S. Chau (2005). “Challenges of the Universities in the Knowledge Society”. UNESCO Forum on Regional Scientific Community. Paris: December.
-       Buzan, Barry & Wilde Waever (1998). Security: A New Framework for Analysis. London: Lynne Rinner.
-       Eldering, Marije (2010). “Measuring Human (In) Security”. Human Security Perspective, 7 (1): 17-49.
-       Fakohi, N. (2003). Culture and Language. Tehran: Nei Publication.
-       Fazeli, N. (2013). “ Pathology of Higher Education in Iran”, https://www.cgie.org.ir/fa/news/8366
-       Ghadimi, E. (2013). “Pathology of Higher Education in Iran”. Journal of Social Sciences, No. 69.
-       Giddens, Antony (1984). The Constitution of Society. Cambridge, Polity Press.
-       Hejazi Dehaghani, J. (2009). “Pathology of Higher Education in Iran”. Journal of Iran’s Engineering Teaching, No. 4.
-       Higher Council of Cultural Revolution (2005). Evaluative Indices of Higher Education in Islamic Republic of Iran. Tehran:  Higher Council of Cultural Revolution Publication.
-       Kiyoyesto, P. (1999). Basic Thoughts in Sociology. Translated by M. Saboori. Tehran: Nei Publication.
-       Madhoshi, M. & et.al. (2010). “Study and Explanation the Status of Iran’s Higher Education in the World”. Quarterly of Association of Iran’s Higher Education, 2rd Year, spring, No. 4.
-       Maria, Anna (1999). Perspective on Citizen Democratization. USA: Mc Grow Hill.
-       Mosharraf javadi, Mohammad Hussein and others (2006). “Analysis of supreme education systems of Iran and other countries”. http://www.ensani.ir/fa/content/87368
-       Moshref Javadi, Mohammad Hossein and et.al. (2006). “ Research on Higher Education in World Countries Iran” Accessible in http://www.ensani.ir/fa/content/87368
-       Sardarnia, KH. (2007). “Political Impacts of ICTs”. Political & Economic Quarterly, No. 245-246.
-       Toffler, A. (1987). Third Wave. Translated by Sh. Kharazmi. Tehran: Nu Publication.
-       Tofighi Darian, J. (2009). “Necessity of Quality Modification of Higher Education in Iran”, Journal of Industry and University, Second year, No. 5-6.
-       UNESCO (2005). Toward Knowledge Societies. Paris: UNESCO Publication.
-       Wurman, Richard (2001). Information Anxiety. USA: Que Publication.
-        http//:www.fardanews.com
-        http://www.faradeed.ir/fa/news/793
-        http://www.tasnimnews.com/fa/news/1395/01/19
http://www.amar.org.ir