رویکردی به مؤلفۀ بصیرت و معرفت در تبلیغ دین

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری عرفان اسلامی، دانشیار دانشگاه تربیت دبیر شهید رجایی- تهران

2 کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث، دانشگاه اصول دین

چکیده

هدف: پژوهش حاضر به بررسی و مفهوم‌شناسی مؤلفۀ پر اهمیت معرفت و بصیرت در تبلیغ دین مبین اسلام و رویکرد آن در تبلیغ و تأثیرگذاری آن در افراد، اعم از عهده‌داران این مسئولیت سترگ و افراد هدف، پرداخته است. روش: روش پژوهش، کیفی و از نوع توصیفی- تحلیلی بوده  لذا در کنار آن از روش اسنادی استفاده شده است. یافته‌ها: بصیرت و معرفت رابطۀ مستقیم با هم دارند و می‌توانند بر هم اثر مثبت گذارند؛ به این ترتیب که هر چه بر بصیرت انسان افزوده شود، بر معرفت او نیز اضافه می‌شود و هر چه علم شخص فزونی یابد، بصیرت او زیاد می‌شود. البته همۀ این موارد مراقبت لازم دارد و چنین نیست که الزاماً افزایش یکی، افزونی آن دیگر را در پی داشته باشد. نتیجهگیری: آگاهی و بصیرت در تبلیغ دین و شناخت و معرفت لازم در این امر، نقش بسزایی در موفقیت و رسیدن به هدف ایفا می‌کند.

کلیدواژه‌ها


-       قرآن مجید.
-       نهجالبلاغه.
-       آرام، احمد(1362). الحیات. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
-       آمدی، عبدالواحد بن محمد(1366). غرر الحکم و درر الکلم. قم: دفتر تبلیغات اسلامی.
-       آگ برن و نیمکوف، (1380)، زمینه جامعه شناسی، ترجمه آریان پور، گستره.
-       ابن منظور، ابوالفضل جمال‌الدین محمد(1363). لسان العرب. قم: ادب الحوزه.
-       ابن فارس(1429 ق). معجم مقاییس اللغه. بیروت: دار احیاء التراث العربی.
-       جوادى آملى، عبدالله(1378). انتظار بشر از دین. قم: اسراء.
-       جوادی آملی، عبدالله(1387). تسنیم. قم: اسراء.
-       رازی، فخرالدین(1370). المباحث المشرقیه. قم: نشر بیدار.
-       راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412 ق). المفردات فی غریب القرآن. بیروت: دارالعلم.
-       زورق، محمد حسن، ( 1390)، مبانی تبلیغ، تهران: سروشچ2.
-       سجادی، سید جعفر(1375). فرهنگ معارف اسلامی.تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران.
-       شیرازی، محمد بن ابراهیم(ملاصدرا)(1981 م). الحکمه المتعالیه فی اسفار العقلیه الاربعه.بیروت:دار احیاء التراث العربی.
-       طباطبایی، محمدحسین(1361). تفسیر المیزان. تهران: دارالکتاب.
-       طباطبایی، محمدحسین(1353). قرآن در اسلام. تهران: دارالکتب الاسلامیه، چ دوم.
-       طریحی، فخرالدین(1375). مجمع البحرین. تحقیق سید احمد حسینی. تهران: کتابفروشی مرتضوی.
-       فراهیدی، خلیل بن احمد(1410 ق).  فرهنگ فراهیدی،  قم: هجرت.
-       مریجی، شمس‌الله(1387). کاربرد جامعه‌شناسی در تبلیغ. قم: تپش، دانشگاه باقر العلوم.
-       مصطفوی، حسن(1360). التحقیق فی کلمات القرآن الکریم. تهران: ترجمه و نشر کتاب.
-       مطهری، مرتضی(1375). وحی و نبوت. تهران: صدرا، چ نهم.
-       مطهری، مرتضی، (1361) ، ده گفتار مقاله علم، تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
-       مطهری، مرتضی، (1376)، علل گرایش به مادیگری، قم: مجمع جهانی اهل بیت(ع).
-       معین، محمد(1382). فرهنگ لغت. تهران: ساحل.
-       هاشمی رفسنجانی، اکبر(1387). برگزیده فرهنگ قرآن. قم: انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی حوزه
-        The Holy Quran.
-        Nahj al-Balagh
-        Ag Bern and Nemecov, (1380), The Field of Sociology, Arianpour translation, Extension.
-       Amedi, A. (1987). Ghorar-ol-Hekam Va Dorar-ol- Kalam. Qom: Islamic Advertising Center.
-        Amidi, Abdul Wahed Bin Muhammad (1366). Gharr al-Hakam and Al-Kalk. Qom: Islamic propaganda office.
-       Aram, A. (1983). Al Hayat. Qom: Islamic Advertising Center.
-        Aram, Ahmad (1362). Al-Hayat Qom: Islamic propaganda office.
-       Farahidi, K.M. (1990).Farhang Farahidy . Qum: Hijrat Publications.
-        Farahidi, Khalil bin Ahmad (1410 AH). Farahidi culture, Qom: Hijra.
-        Hashemi Rafsanjani, Akbar (2008). Selected Culture of the Quran. Qom: Islamic Propaganda Office of Qom Islamic Seminary.
-       Hashemi Rafsanjani, Akbar (2008). Selected Culture of the Quran. Qom: Islamic Propaganda Office of Qom Islamic Seminary.
-       Ibn Fares (2000). Mojam Meghyas Loghat. Beirut: Taras Alarabi Publications.
-        Ibn Fars (1429 AH). Mojaem Mobayez Allaheh. Beirut: Dar-'Ahia al-Arabi.
-       Ibn Manzour, A.J.M. (1984). Arab Language. Ghom: AdabAlhozeh Publications.
-        Ibn-manzoor, Abolfazl Jamal al-Din Muhammad (1363). Lesan Al Arab Qom: Adib al-Hussea
-       Javadi Amoli, A. (1999). People’s Expectation from Religion. Qom: Asra Publications
-       Javadi Amoli, A. (2008). Tasnim. Qom: Asra Publications.
-        Javadi Amoli, Abdullah (1378). Human expectation of religion. Qom: Asra.
-        Javadi Amoli, Abdullah (2008). Tasnim Qom: Asra.
-       Mariji, S. (2008). Using Sociology in Advertising. Qom: Bagherololom University, Tapesh Publication.
-        Maryjie, Shamsullah (2008). Application of sociology in advertising. Qom: Pounding, Bagher Al-ulum University.
-       Moein, M. (2003). Dictionary. Tehran: Sahel Publications.
-        Moin, Mohammed (1382). Dictionary. Tehran: the coast.
-       Mostafavi, H. (1981). Research in the Word of the Holy Quran. Tehran: Tarjomeh Va Nashre Ketab.
-        Mostafavi, Hasan (1360). Examine the words of Al-Quran al-Karim. Tehran: translation and publication of books.
-       Motahari, M. (1996). Revelations and the Messenger. 9thed. Tehran: Sadra.
-        Motahari, Morteza (1375). Revelation and Prophecy. Tehran: Sadra, Q ninth.
-        Motahari, Morteza, (1361), Ten Speeches of Science, Tehran: Islamic Propagation Organization.
-        Motahari, Morteza, (1376), Causes of tendency to materialism, Qom: World Association of Ahlul-Bayt (AS).
-       Ragheb Esfahani, H.M. (1992). Almofradat fil gharib al Quran. Beirut: Darol Elm.
-        Raghib Esfahani, Hussein ibn Muhammad (1412 AH). Al-Mfrdat al-Gharbi al-Quran. Beirut: Dar Alalim.
-        Razi, Fakhredin (1370). Almabaheth Almashreghy Qom: Nashr Bidar.
-       Sajjadi, S.J. (). Islamic Studies Encyclopedia. (Vol. 3).
-        Sajjadi, Seyyed Ja'far (1375). Islamic Culture of Culture. Tehran: Iranian Writers and Translators Co.
-       Shirazi, M.I. (1981). Al-Hekmat-el Motealiya fi Asfar alaghlia alrabaa (Vol. 4).
-        Shirazi, Mohammad ibn Ibrahim (Mulla Sadra) (1981). Al-Hikma al-Mut'aliyeh fi azfar al-'Aqliya al-'Arbī. Birott: Dar al-'Arha'a al-'Arta al-Arabi.
-       Tabatabaee, M.H. (1974). Quran in Islam. Tehran: Dar olKitab Aleslamye (2thed).
-       Tabatabaee, M.H. (1982). Tafsir Al Mizan. Tehran: Dar olKitab.
-        Tabatabai, Mohammad Hussein (1353). Quran in Islam. Tehran: Dar al-Kabul al-Eslamiyah, Q-2.
-        Tabatabai, Mohammad Hussein (1361). Interpretation of al-Mizan. Tehran: Darolkabat.
-       Tarihi, F. (1996). Majmaol-Bahreyn. Seyed Ahmad Hosseini’s Research. Tehran: Mortazavi Bookstore.
-        Torihi, Fakhredin (1375). majmaa of Al-Bahrain. Research by Seyed Ahmad Hosseini. Tehran: Mortazavi Bookstore.
-        Zooragh, Mohammad Hassan (2011), Basics of Propagation, Tehran: Sarvshch 2.