آسیب‌شناسی پژوهشهای دانشگاهی حوزه‌های ادبیات و علوم انسانی، الهیات و معارف اسلامی با روش آمیختۀ تشریحی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای مدیریت آموزشی و استادیار گروه مدیریت دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام

2 دانشجوی دکترای مدیریت آموزشی، دانشکده روان‌شناسی، دانشگاه شیراز.

3 دکترای مدیریت منابع انسانی،استادیار گروه مدیریت، دانشکده ادبیات، دانشگاه ایلام.

چکیده

هدف: پژوهش حاضر با هدف آسیب‌شناسی پژوهشهای دانشگاهی در حوزه‌های علوم انسانی و الهیات و معارف اسلامی انجام شد. روش: بر اساس هدف پژوهش، کاربردی و شیوۀ گردآوری داده‌ها، آمیختۀ تشریحی بود. جامعۀ آماری، تمامی دانشجویان سال آخر تحصیلات تکمیلی و اساتید راهنما بودند. حجم نمونه برای دانشجویان، 105 نفر به شیوۀ تصادفی طبقه‌ای و برای اساتید، 39 نفر به شیوۀ هدفمند بود. داده‌ها با پرسشنامۀ 31 گویه‌ای محقق‌ساخته و ضریب پایایی 87/0 برای دانشجویان و 79/0 برای اساتید، جمع‌آوری شدند. در مرحلۀ مصاحبه‌های هدایت‌شده، پایایی با روش بازآزمایی مقدار 78/0 محاسبه شد. یافته‌ها: دانشجویان و اساتید راهنما بیشترین آسیبهای مرحلۀ برنامه‌ریزی را در عامل انتخاب موضوع، مرحلۀ اجرا را در سه عامل کپی‌برداری‌های پژوهشی، عدم توجه به جدول زمان‌بندی تحقیق و عدم برقراری تعامل صحیح بین دانشجو و استاد راهنما، مرحلۀ تدوین نتایج را به ارتباط دادن نتایج پژوهشی به اهداف و مسئلۀ تحقیق و مرحلۀ دفاع را مربوط به آگاهی نداشتن دانشجویان از معیارهای ارزیابی پایان‌نامه‌ها و سلیقه‌ای بودن این معیارها و شرایط و جوّ حاکم بر دانشگاه دانسته‌اند. نتیجه‌گیری: تمامی عوامل شناسایی‌شده بر شیوۀ هدایت پایان‌نامه‌ها تأثیرگذارند و عدم رعایت هر مرحله، منجر به بروز مسائلی از قبیل سرقت ادبی و علمی، افت کیفیت پایان‌نامه‌ها و افت مقالات مستخرج از پایان‌نامه‌ها شده است.

کلیدواژه‌ها


-       چنگیز، طاهره؛ ادیبی، پیمان؛ حسینی، محسن؛ توتونچی، مینا (1382). «دیدگاه اساتید راهنما در مورد مشکلات روند اجرای پایان نامه تحصیلی پزشکی عمومی در دانشگاه علوم پزشکی اصفهان». مجله ایرانی آموزش در علوم پزشکی. ۳ (۱) :۲۳-۳۳
-       خدایاریان، مهسا، میرمحمدی، سیدجلیل؛ سلیمی، طاهره؛ عربان، مرضیه؛ مجاهد، شهناز؛ رسایی، محبوبه (1390).«شناسایی ابعاد صلاحیتی استاد راهنما از دیدگاه دانشجویان پرستاری: تحقیق کیفی». مجله ایرانی آموزشی در علوم پزشکی، 11(4):346-332.
-       دهقانی، غلامعلی و محمد یمنی سرخابی(1386). «بررسی رضایتمندی دانشجویان از فرایند انجام پایان‌نامه و عوامل مرتبط با آن در دانشگاه علوم پزشکی تبریز». مطالعات تربیتی و روان‌شناسی دانشگاه فردوسی، ش 10(1): 27-13.
-       ذکایی، محمدسعید و محمدجواد اسماعیلی(1390). «جوانان و بیگانگی تحصیلی و دانشگاهی». تحقیقات فرهنگی، ش 4 (4): 90-55.
-       رستگار، عباسعلی و فرناز روزبان(1393). «شناسایی عوامل مؤثر بر سکوت سازمانی به روش آمیختۀ تشریحی انتخاب مشارکت‌کننده». مدیریت سازمانهای دولتی، ش 2 (4): 18-7.
-       شاهی، سکینه و حسین الهام‌پور(1389). «استاد راهنما: حلقۀ مفقوده در نظام دانشگاهی». دومین همایش ملی انجمن آموزش عالی ایران دانشگاه، دانشجو و نیازهای جامعه. انجمن مطالعات برنامه درسی ایران. چاپ شده در فصلنامهپژوهشدربرنامهریزیدرسی، 3 (3): 17-31.
-       عطاران، محمد؛ حسن‌رضا زین‌آبادی و سعید طولابی(1389). «انتخاب استاد راهنما و رابطۀ استاد راهنما ـ دانشجو؛ دیدگاههای دانش‌آموختگان دورۀ دکترا». مطالعات برنامۀ درسی، ش 4(16): 129-96.
-       محبت، هدیه(1389). آسیب‌شناسی نظارت اعضای هیأت علمی بر پایان‌نامه‌های دورۀ کارشناسی ارشد دانشگاه شهید بهشتی در سال تحصیلی 89-88. پایان‌نامه کارشناسی ارشد رشتۀ مدیریت آموزشی، دانشگاه شهید بهشتی. چاپ نشده.
-       نداف‌زاده شیرازی، ناصر(1388). دیدگاههای دانشجویان کارشناسی ارشد دانشگاههای شیراز وآزاد اسلامی دربارۀ مشکلات تحقیق و پایان‌نامه‌نویسی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. شیراز: دانشگاه آزاد اسلامی.
-       نیلی، محمدرضا، احمدرضا نصر؛ نعمت الله اکبری (1386). «موانع ومشکلات تدوین پایان‌نامه‌های دانشجویی». دانشور رفتار، 14 (24): 132-111.
-       یاسینی، طاهره(1392). آسیب‌شناسی نظارت اساتید راهنما بر پایان‌نامه‌های دورۀ تحصیلات تکمیلی دانشگاه شهید چمران اهواز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی. چاپ نشده.
-       Attaran, M.; H.R. Zeinabadi & S. Toolabi (2010). “Select Supervisor and Relationship between Supervisor and Graduate PhD Students”. Curriculum Studies: 4 (16): 96-129.
-       Changiz T, Adibi P, Hosseini M, & Tootoonchi M. (2003). Viewpoints of Supervisors about the Problems in the Process of Dissertations for General Medicine Program Isfahan University of Medical Sciences. Iranian Journal of Medical Education. 3(1):23-33. URL: http://ijme.mui.ac.ir/article-1-175-fa.html.
-       Dehghani, G.A. & M. Yemeni Sorkhabi (2007). “Students' Satisfaction of Thesis Conducting Process and related Factors in Tabriz University of Medical Sciences”. Psychological and Educational Studies Ferdowsi University, 10 (1): 13-27.
-       Grevholm, B. & L.E. Persson (2005). “A Dynamic Model for Doctoral Students and Guidance of Supervisors in Research Groups”. Educational Studies in Mathematics, 60 (2): 173-179.
-       Hockey J. (1994). “Establishing boundaries: problems and solutions in managing the PhD supervisor's role”. Cambridge Journal of Education, 24(2): 293-305.
-       Hounsell, D. (2007). “Contrasting Conception of Essay-Writing”. The Experience of Learning. Sottish Academic Press, Edinburgh, 106-125.
-       Kanter, S.B. (2006). Embodying Research: A Study of Student Engagement in Research Writing. Doctoral Thesis, School of Graduate Studies and Research, IndianaUniversity of Pennsylvania, Pennsylvania.
-       Kardash, C.M. (2000). “Evaluation of an Undergraduate Research Experience: Perceptions of Undergraduate Interns and their Faculty Mentors”. Journal of Educational Psychology, 92(1): 191-201.
-       Krejcie, R. V., & Morgan, D. W. (1970). “Determining sample size for research activities”. Educational and psychological measurement, 30(3), 607-610.
-       Mabrouk, P.A. & K. Peters (2000). Student Perspectives on Undergraduate Research (UR) Experiences in Chemistry and Biology.
-       Marsh, H. W., & O’Mara, A. (2008). “Reciprocal effects between academic self-concept, self-esteem, achievement, and attainment over seven adolescent years: Unidimensional and multidimensional perspectives of self-concept”. Personality and Social Psychology Bulletin, 34(4), 542–552.
-       Mohabat, H. (2010). Pathology of Faculty Supervision of Graduate Theses of Shaheed Beheshti University in 2009-2010. Master's Thesis Administration of Shaheed Beheshti University. Unpublished.
-       Nadafzadeh Shirazi, N. (2009). An Investigation of Postgraduate Students of Shiraz and Islamic Azad Universities Point of Views on Research and Thesis Writing Problems. Master's Thesis, Islamic Azad University of Shiraz.
-       Nili, M.R., Nasr, Ahmadreza., & Akbari, N. (2007). “Obstacles and Problems of Student Dissertation Writing”. Daneshvar Raftar, 14 (24): 111-132.
-       Rastegar, AbbasAli, & Rozban, F. (2014). Identification of the factors affecting organizational silence by Explanatory Mix Method of participant selection. Journal of Governmental Organizations Management. 2(4): 7-18.
-       Ray, S. (2007). “Selecting a Doctoral Dissertation Supervisor: Analytical Hierarchy Approach to the Multiple Criteria Problem”. International Journal of Doctoral Studies, 2: 23-32.
-       Shahi, S. & H. Elhampour (2010). “Supervisor: the Missing Link in the University System”. Proceedings of the National Conference of Student needs of the community. Puplished in Curriculum Planning.Journal, 3 (3): 17-31.
-       Yasini, T. (2013). Pathology of supervisors supervising of graduate thesis of Shahid Chamran University of Ahwaz. Master's Thesis in Educational Research. Unpublished.
-       Ylijoki. O. (2001). “Master Thesis Writing from a Narrative Approach”. Studies in Higher Education, 26 (1): 21-34.
-       Zokaei, M.S. & M.J. Ismail (2011). “Youth and Academic Alienation”. Journal of Cultural Research, 4 (4): 55-90.