نیازسنجی آموزشی دانشجویان در تفسیر موضوعی قرآن کریم (مورد مطالعه دانشگاه فرهنگیان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری تفسیر و علوم قرآن. استادیار گروه معارف دانشگاه فرهنگیان(پردیس حکیم فردوسی استان البرز)/ نشانی: کرج، فردیس، دانشگاه فرهنگیان حکیم فردوسی / نمابر: ۰۲۶۳۶۵۰۱۴۱۳/ Email: mt_mobasheri@yahoo.com

چکیده

هدف: هدف این تحقیق، سنجش نیاز آموزشی دانشجویان فرهنگیان در درس تفسیر موضوعی قرآن کریم بود. روش: این پژوهش با روش‏ کمّی و به صورت پیمایشی، با استفاده از تکنیک پرسشنامه در میان 1316 نفر از دانشجویان دانشگاه فرهنگیان شهر تهران، با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای چندمرحله ای انجام شده است. سنجه‌های نیازسنجی از اعتبار صوری و ضریب پایایی کافی(ضریب آلفای 0.96 و 0.83) برخوردار بود. یافته‌ها: در یک نمای کلی، دانشجویان دختر بیشتر از پسران احساس نیاز به درس تفسیر موضوعی قرآن کریم دارند. اولویتهای سرفصل درس تفسیر موضوعی قرآن کریم بین دختران و پسران متفاوت است. بین تأثیر درس تفسیر موضوعی قرآن کریم در انس با قرآن کریم با جنسیت و گروه آموزشی و همچنین، بین ترجیح نوع روش تدریس درس تفسیر موضوعی قرآن با جنسیت و گروه آموزشی رابطه وجود دارد. نتیجه گیری: یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که دانشجو معلمان از سرفصلهای موجود در درس تفسیر موضوعی قرآن کریم رضایت ندارند و نیاز آنان در این درس، علاوه بر اختلاف نظری که بین پسران و دختران وجود دارد، در رشته‌های علوم پایه و علوم انسانی نیز متفاوت است.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       آقاجانی قناد، محمدرضا و جمال فرزندوخی(1380). بررسی نگرش دانشجویان دانشگاه ایلام نسبت به دروس معارف اسلامی. طرح پژوهشی. دانشگاه ایلام.
-       ترک‌زاده، جعفر؛ رضا ناصری جهرمی و ‌هادی رحمانی(1393). «نیازسنجی آموزشی کارشناسان پژوهشی دانشگاه یزد با استفاده از الگوی شغل و شاغل». رهیافتی نو در مدیریت آموزشی، سال پنجم، ش 20: 234-217.
-       حسین‌زاده، محمد(1381). نگرش دینی مسئولان و اساتید دانشگاه دربارۀ افزایش کیفیت آموزش دینی. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه اصفهان.
-       حلیمی جلودار، حبیب‌الله(1394). «جستاری در میزان گرایش دانشجویان به دروس معارف اسلامی و عوامل مؤثر بر آن(نمونۀ موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال نوزدهم، ش 3: 334-317.
-       خدایاری، مینا؛ سید داود حسینی‌نسب و جهانگیر یاری(1393). «نیازسنجی آموزشی کارکنان خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 91-90». آموزش و ارزشیابی، سال هفتم، ش 25: 28-13.
-       روشنایی، مهرناز(1386). «ارتباط رهیافتهای یادگیری با ترجیهات آموزشی دانشجویان». پژوهش و برنامهریزی در آموزش عالی، ش 45.
-       سازمان ملی جوانان(1380). وضعیت و نگرش جوانان ایران. تهران: سازمان ملی جوانان.
-       سعادتمند، زهره، سینایی فر، ایوب (1388). « نیازسنجی دوره های آموزش ضمن خدمت دبیران ادبیات فارسی ازدیدگاه مدیران کارشناسان ودبیران دوره ی راهنمایی شهرستان ایذه در سال 87- 88». فصلنامه رهبری و مدیریت آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحدگرمسار، سال سوم، ش 2: 334-317.
-       شفیع‌پور مطلق،‌ فرهاد و حسین خدادادی(1389). «جذابیت بخشیدن به کلاسهای دروس معارف اسلامی دانشگاهها».‌ مجموعه مقالات همایش تولید علم و جنبش نرم‌افزاری در حوزۀ معارف اسلامی. کرمان: ستاد نهضت تولید علم.
-       صفاریان، سعید؛ وحید فلاح و حمزه میرحسینی(1389). «مقایسۀ تأثیر آموزش به کمک نرمافزارهای آموزشی و روش تدریس سنّتی بر یادگیری». فنّاوری اطلاعات در علوم تربیتی، ش 2.
-       عاشوری تلوکی، نادعلی(1387). «دروس معارف و مشکلات پیش رو». فرهنگ اسلامی، ش 21.
-       مجیدی، محمدرضا و ابوالقاسم فاتحی(1388). «سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامهریزی دروس معارف اسلامی». تحقیق و برنامهریزی آموزش عالی، ش 41.
-       Aghajani ghannad, mohammadreza and jamal farzand vakhi. (2001). an analysis of the views of ilam university students about Islamic sciences lessons. A research plan, Ilam University.
-       Ashoori talooki, Nadali. (2008). problems in relation with Islamic knowlege lessens programs, Islamic culture quarterly, N.21.
-       Halimi jolodar, Habibollah. (2015). an analysis of the tendancy of university students toward Islamic sciences lessons and the effective factors (case study: mazandaran university students). Knowledge in Islamic university, Ilam University. Year: 19, N.3:317-334.
-       Hosein zadeh, Mohammad. (2002). religious views of authorities and professors in university about the increase of religious teaching quality. M.A. thesis, Isfahan University.
-       Khodayari , Mina and others. (2014). Educational needs assessment of educational staff of Islamic Azad University (Tabriz) in the academic year 90-91, education and evaluation, seven year, N.25:13-28.
-       Klinge, B. (2000). “Leadership in Academic Institutions; Raising the Value of Teaching”. Medical Education, 34: 201-202.
-       Majidi, Mohammadreza and Fatehi, Abolghasem. (2009). evaluating the views of students about Islamic knowlege lessens planning, Research and planning in suprime education. N.41.
-       Roshanaee, Mehrnaz and others. (2007). the relation between learning approaches and student, s educative priorities . Research and planning in suprime education. N.45.
-       Saadatmand, Zohreh and Sinaee far, Ayyoob. (2009). Educational needs assessment of Persian literature teachers  based on the views of Izeh city guidance schools teachers , experts and managers in the acadedic year 88-87, leadership and management educative quarterly of Islamic Azad University ( Garmsar devision) , third year, N.2:317-334.
-       Safarian  , Saeed  and others. (2010). compering the effect of education with educative softwares and traditional teaching methods, information thechnology in educative sciences, N.2.
-       Shafipour motlagh, Farhad and Khodadadi, Hossein. (2010). raising the attractiveness of university Islamic knowledge classes, science production and software movement conference in the field of Islamic knowledge .Kerman: science production movment office.
-       Spenser, J. & R. Jordan (2001). “Educational Outcome & Leadership to Meet the Needs of Modern Health Care”. Quality in Health Care, Vol. 10: 38-45.
-       Torkzadeh , Jafar and others. (2014). Educational needs assessment of research experts at Yazd university based on the jobs and employment patern, a new approach in educational management, fifth year, N.20:217-234.
-       Youth national organization (2001) the situation and views of Iranian youth, Tehran: Youth national organization.