قانون هارتل ‌هاوکینگ و پدید آمدن جهان از هیچ چیز حقیقی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفۀ علم و فنّاوری از دانشگاه شریف و استادیار پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری دانشگاه شهید بهشتی / نشانی: تهران؛ اوین، بلوار دانشجو، دانشگاه شهید بهشتی، ساختمان شهدا، طبقه سوم، پژوهشکده مطالعات بنیادین علم و فنّاوری / نمابر: 22431717-021/ Email: s_masoumi@sbu.ac.ir

چکیده

هدف: کونتین اسمیت طی مقالاتی مدعی شده است اگر کیهان‌شناسی کوانتومی مبتنی بر قانونِ تابع موج هارتل-‌ هاوکینگ صادق باشد، فرض وجود خدای خداباوری سنّتی، ما را دچار تناقض می‌کند. محقق در این مقالۀ انتقادی، بر اساس مفهوم قانون بر این استدلال وارد شده است. روش: روش این تحقیق، تحلیل عقلانی به همراه استفاده از یافته‌های علمی بوده است. یافته‌ها: تعبیر اسمیت، بر پدید آمدن جهان از «هیچ چیز حقیقی» تأکید دارد، که با آرای نمایندگان مهمی از تلقی‌های اصلی؛ یعنی تلقی انتظام از قوانین طبیعت، تلقی مبتنی بر واقع‌گرایی کلیات از قوانین طبیعت، تلقی ضد واقع‌گرایانه از قوانین طبیعت و تلقی ضد تحویل‌گرایانه از قوانین طبیعت، سازگاز به نظر نمی‌رسد. نتیجه‌گیری: بر اساس آرای نمایندگان مهمی از تلقی‌های اصلی در مورد قوانین استدلال اسمیت و ادعای وی در مورد «هیچ چیز حقیقی» معتبر به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       Armstrong, D.(1978).A Theory of Universals. Cambridge: Cambridge University Press.
-       Armstrong, D.(1993).“The Identification Problem and the Inference Problem”. Philosophy and Phenomenological Research, 53: 421-422.
-       Armstrong, D. (1983). What Is a Law of Nature?. Cambridge: Cambridge University Press.
-       Armstrong, D. (1991).“What Makes Induction Rational?”.Dialogue, 30: 503-511.
-       Carroll, J.W. (1994). Laws of Nature. Cambridge: Cambridge University Press.
-       Carroll, J.W. (2016). “Laws of Nature”. http://plato.stanford.edu/entries/laws-of-nature.
-       Carroll, J.W. (2008). “Nailed to Hume’s Cross?”. In Contemporary Debates in Metaphysics, J. Hawthorne, T. Sider &D. Zimmerman (Eds.). Oxford: Basil Blackwell.
-       Cartwright, N. (1997).“Where Do Laws of Nature Come From?”.Dialectica, 51: 65-78.
-       Chie,S. & M. Fara (2012). “Dispositions”. http://plato.stanford.edu/entries/dispositions/
-       Craig, W.L. (1997). “Hartle-Hawking Cosmology and Atheism”.Analysis,56: 291-295.
-       Da Costa, C.A. & F.S. Newton (2003). Science and Partial Truth: A Unitary Approach to Models and Scientific Reasoning. Oxford: Oxford University Press.
-       Deltete, R. & R. Guy (1996).“Emerging from Imaginary Time”.Synthese, 108: 185-205.
-       Deltete, R. &R. Guy (1997). “Hartle-Hawking Cosmology and Unconditional Probabilities”.Analysis, ?, 57: 304-315.
-       Dretske, F. (1977).“Laws of Nature”. Philosophy of Science, 44: 248-268.
-       Giere, R. (1999).Science without Laws. Chicago: University of Chicago Press.
-       Isham, C.J. (1990). Space, Time, and Quantum Cosmology. Lecture Given at the Scienceand Religion Forum Conference, God, Time, and the New Physics.
-       Leslie, J. (1989) Universes, London: Routledge.
-       Lewis, D. (1973).Counterfactuals. Cambridge: Harvard University Press.
-       Markosian, N. (1995). “On the Argument from Quantum Cosmology against Theism”.Analysis, 55: 247-251.
-       Maudlin, T. (2007).The Metaphysics within Physics. New York: Oxford University Press.
-       Mumford, S. (2004).Laws in Nature. London: Routledge.
-       Murphy, D. (2008).“Quantum Cosmology and Theism A Reply to Quentin Smith”.Philo, 11: 93-119.
-       Oppy, G. (1997).“On Some Alleged Consequences of ‘The Hartle-Hawking Cosmology”.Sophia , 36: 84-95.
-       Smith, Q. (1997).“Quantum Cosmology’s Implication of Atheism”.Analysis, 57: 295-304.
-       Smith, Q. (1994). “Stephen Hawking's Cosmology and Theism”.Analysis, 54: 236-243.
-       Tooley, M. (1987). Causation. Oxford: Clarendon Press.
-       Tooley, M. (1977).“The Nature of Laws”. Canadian Journal of Philosophy, 7: 667-698.
-       Van Fraassen, B. (1991).Quantum Mechanics: an Empiricist View. Oxford: Oxford University Press.