نظریۀ بِه‌ْگزینی، نقش و آثار آن در سبک زندگی اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه مازندران(نویسنده مسئول) / نشانی: تهران؛ چهارراه کالج، دانشگاه جامع علمی کاربردی، دفتر نهاد مقام معظم رهبری / نمابر: 02182779 / Email: behzad.bastami@yahoo.com

2 دکتری تخصصی علوم قرآن و حدیث، استادیار گروه معارف دانشگاه علوم پزشکی مازندران. مازندران، ایران.

چکیده

هدف: هدف نوشتار حاضر، تبیین نظریۀ به‌گزینی بر اساس آموزه‌های وحیانی و تأثیرات آن در سبک زندگی اسلامی به مثابۀ راهبردی اساسی در مسیر رشد و تعالی، بر مبنای توانایی‌های ذاتی انسان بود. روش: این پژوهش به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده و با اشاره به مفهوم‌شناسی واژگان دخیل در بحث، به مبادی و مبانی کلامی و قرآنی به‌گزینی پرداخته و سپس از آثار به‌گزینی و نقش آن در سبک زندگی اسلامی سخن به میان آورده است. یافته‌ها: انسان به‌گزین، با بهره‌گیری از این نظریه می‌تواند شاخصه‌های سبک زندگی خود را، مانند افزایش امید و انگیزه، دیدن افقهای تازه، مقبولیت و محبوبیت اجتماعی، داشتن زندگی طیب و نیکوی دنیوی، برخورداری از تفضلات الهی و منزلت قابل ستایش، بهبود بخشد. نتیجه گیری: فرایند این تحقیق به این نتیجه منتهی می‌شود که قرآن کریم با تأکید ویژه در استعمال واژۀ «احسن»، خواسته است که انسان با مجهز شدن به این ابزار فکری، متناسب با ظرفیتهای انسانی‌اش، سبکی نو در زندگی طراحی و ایجاد کند و در تنگناها و پیچ و خمهای زندگی به دستاویزی برای خروج از بحران و بن‌بستها چنگ زند.

کلیدواژه‌ها


منابع
-       قرآن کریم.
-       امام خمینی، سید روح‌الله(1380). شرح چهل حدیث. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر و آثار امام.
-       بحرانی، سید ‌هاشم(1416 ق). البرهان فی تفسیرالقرآن. تهران: بنیاد بعثت.
-       جوادی آملی، عبدالله(1388). اسلام و محیط زیست. تنظیم و تحقیق: عباس رحیمیان. قم: اسراء.
-       جوادی آملی، عبدالله(1385). تسنیم. قم: اسراء.
-       حر عاملی، محمدحسن(1391). وسائل الشیعه الی تحصیل مسائل الشریعه. تهران: مکتب الاسلامیه.
-       حسکانی، عبیدالله بن احمد(1411 ق). شواهد التنزیل لقواعد التفضیل. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-       حسینی شاه عبدالعظیمی، حسین بن احمد(1363). تفسیر اثناعشری. تهران: میقات.
-       راغب اصفهانی، حسین بن محمد(1412ق)، المفردات فی غریب القرآن، بیروت، دار العلم الدار الشامیه
-       رجبی، محمود(1385). انسان‌شناسی. قم: مؤسسه امام خمینی(ره).
-       شفیعی، حسین(1389). «رشد آموزشی علوم اجتماعی». رشد، ش 49.
-       طباطبایی، سید محمدحسین(1417 ق). المیزان فی تفسیر القرآن. قم: دفتر انتشارات اسلامی جامعه مدرسین حوزه علمیه.
-       طبرسی، فضل بن حسن(1372). مجمع البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: ناصرخسرو.
-       طیب، سیدعبدالحسین(1378). اطیب البیان فی تفسیرالقرآن. تهران: انتشارات اسلام.
-       فاضل قانع، حمید(1391). مجله مطالعات اجتماعی رسانه: درآمدی بر سبک زندگی. زمستان 91،ش 2.
-       قائمی، علی(1373). نقش پدر در تربیت فرزند. تهران: امیری.
-       قرشی، سید علی‌اکبر(1377). تفسیر احسن الحدیث. تهران: بنیاد بعثت.
-       قمی، عباس(1391). مفاتیح الجنان. قم: معارف.
-       کلینی، محمدبن یعقوب(1375). اصول کافی. قم: اسوه.
-       گیدنز، آنتونی(1387). تجدد و تشخّص. ترجمۀ ناصر موفقیان. تهران: نی.
-       مجلسی، محمدباقر(1411 ق). بحارالانوار الجامعه الدرر اخبار الائمه الاطهار. بیروت: دارالوفاء.
-       مصباح یزدی، محمدتقی(1373). آموزش فلسفه. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
-       مصباح یزدی، محمد تقی(1392)، «سبک زندگی؛ ضرورت ها و کاستی ها»، معرفت، اردیبهشت 92، ش 185
-       مطهری، مرتضی(1371). مجموعه آثار، ج 6: عدل الهی. تهران: صدرا.
-       مکارم شیرازی، ناصر(1374). تفسیر نمونه. تهران: دارالکتب الاسلامیه.
-       نجفی، حسن و همکاران(1392). دین و زندگی. تهران: رشد.
-       The Holy Quran.
-       bahrani, seyyed hashem. (1995). Alborhan fi tafsirel ghoran. Tehran:  besat institute.
-       Fazel ghaneh, hamid. (2012). Media Social studies magazine; a survey on life style.winter 2012; N: 2.
-       Ghaemi, ali. (1994). Pathernal  role in child education . tehran: amiri pub.
-               Gharashi, seyyed ali akbar. (1998). tafsire ahsanol hadis. Tehran:  besat institute.
-       Ghomi, abbas. (2012). Mafatihol jenan[ the keys of paradise] . Qum: maaref pub.
-       Giddens , anthony . (2008). Modernity and self identity .translated by naser moaffaghian; Tehran : ney pub.
-       Haskani, abidollah ibn ahmad. (1990). Shavahed ol tanzil….. Tehran: ministry of culture and Islamic guidance
-       Hosseini shah abdolazimi, Hussein ibn ahmad. (1984). Tafsire asna ashari. Tehran: mighat
-       Hurr al-Ameli (2012). Wasā'il al-Shīʿa, Tehran: maktabol eslamieh.
-       Javadi Amoli, A. (2006). tasnim. Qum: asra Publications.
-       Javadi Amoli, A. (2009). Islam and environment. Qum: asra Publications.
-       Khomeini, Imam. (2001). Sharhe chehel hadis. Tehran: institute for compilation and Publication of Imam Khomeini's works.
-       Koleyni, M. (1996). Osol al-kafi. Qum: Osveh Publication.
-       Koleyni, M. (2009).Tohfat Al-Oleyia, Translator: M. A. Ardakani, Qum:Dar al-Hadith Publication.
-        Majlesi, M.B. (1990). Bahar al-Anwar. Beyrut : Dar al-vafa Publication.
-       Makareme shirazi, naser. (1995). Nemoneh interpretation  . tehran: darol kotobel eslami pub.
-       Mesbah yazdi, mohammad bagher. (1990). Philosophy education . tehran: islamic propagation organization pub.
-       Mesbah yazdi, mohammad bagher. (2013). Life style ; nessecities and shortages  . marefat mag.: 2013; N:185.
-       Motahari, M. (1992).Collection of worksVol.6; Divine justice: Tehran: Sadra Press
-       Najafi, hassan and others. (2013). Religion and life . tehran: roshd pub.
-       Ragheb esfahani, Hussein ibn mohammad. (1991). Almofradat fi gharibel ghoran. Beirut: darol elm.
-       Rajabi, mahmood. (2006). Anthropology . Qum: Imam Khomeini Institute.
-       Shafiee, hossein. (2010). Social sciences education; roshd magazine. N: 49.
-       Tabarsi, fazl ibn hassan. (1993). Majmaolbayan fi tafsirel ghoran . Tehran: naser khosro.
-       Tabatabaee, mohammad hossein. (1996). almizan . Qum: islamic publication office
-       Tayyeb, seyyed abdolhossein. (1999). atyabolbayan fi tafsirel ghoran . tehran: Islam pub.