بررسی و تحلیل اولویتهای فکری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری فلسفه و حکمت اسلامی، استادیار مرکز معارف اسلامی و علوم انسانی، دانشگاه صنعتی شریف/ نشانی: تهران. خیابان آزادی، دانشگاه صنعتی شریف. نمابر: 66005110 / Email: ahanchi@sharif.ir

چکیده

هدف: هدف این پژوهش، دستیابی به اولویتهای فکری دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف و بررسی وجود آن اولویتها در سرفصلهای رایج دروس معارف اسلامی بود. بدین منظور، پژوهش حاضر از منظر هدف، کاربردی است. روش: روشِ گردآوری داده‌ها، توصیفی پیمایشی بوده و ابزار جمع‌آوری داده‌ها پرسشنامه است. جامعۀ آماری پژوهش را دانشجویان مقطع کارشناسی دانشگاه صنعتی شریف تشکیل می‌دهند که از میان آنان با توجه به فرمول کوکران، 356 دانشجو به صورت تصادفی انتخاب شدند و پرسشنامه میان آنها توزیع شد. یافته‌ها: نتایج به دست آمده حاکی از آن است که از منظر دانشجویان، تحلیل و بررسی مسائل اجتماعی عصر حاضر از بالاترین سطح اولویت برخوردار است و میان سایر مباحث مطرح شده در پرسشنامه که شامل موضوعات مرتبط با اصول عقاید، خانواده و سبک زندگی، مباحث اخلاقی و در نهایت مباحث فلسفی است، از منظر آماری تفاوت معناداری وجود ندارد. نتیجه‌گیری: بر اساس نتایج این پژوهش و اولویت دانشجویان برای تحلیل مسائل اجتماعی نسبت به سرفصلهای رایج دروس معارف اسلامی، لازم است به منظور اقناع مخاطبان و شکل‌گیری نظام معرفتی دقیق و منسجم در ذهن دانشجویان، مسائل اجتماعی عصر حاضر به طور جدّی واکاوی شوند.

کلیدواژه‌ها


-       ابن سینا، حسین بن عبدالله(1375). الاشارات و التنبیهات. قم: ‏نشر البلاغه.
-       ابن سینا، حسین بن عبدالله(2007). رساله احوال النفس. پاریس‏: دار بیبلیون‏.
-       ابن سینا، حسین بن عبدالله(1383). رساله نفس‏. همدان: دانشگاه بوعلى سینا.
-       ابن سینا، حسین بن عبدالله(1980). عیون الحکمه. ‏بیروت: دارالقلم.
-       جوادی آملی، عبدالله(1378). تبیین براهین اثبات خدا. قم: اسراء.
-       جوادی آملی، عبدالله(1382/الف). رحیق مختوم. قم: اسراء.
-       جوادی آملی، عبدالله(1382/ب). مراحل اخلاق در قرآن. قم: اسراء.
-       حسینى اردکانى، احمد بن محمد(1375). مرآت الاکوان. تهران‏: میراث مکتوب‏.
-       حلیمی جلودار، حبیب‌الله(1394). «جستاری در میزان گرایش دانشجویان به دروس معارف اسلامی و عوامل مؤثر بر آن». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 64.
-       سهروردی، شهاب‌الدین یحیی(1380). مجموعه مصنفات شیخ اشراق. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-       صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم(1981 م). الحکمه المتعالیه فى الاسفار العقلیه الاربعه.‏ بیروت: دار احیاء التراث.
-       صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم(1360). الشواهد الربوبیه فى المناهج السلوکیه. مشهد: المرکز الجامعى للنشر.
-       صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم(1354). المبدأ و المعاد. ‏تهران: انجمن حکمت و فلسفه ایران.
-       صدرالدین شیرازی، محمدبن ابراهیم(1422 ق). شرح الهدایه الاثیریه. بیروت: مؤسسه التاریخ العربى‏.
-       طباطبایى، محمدحسین(1374). المیزان فی تفسیر القرآن. محمدباقر موسوی. قم: دفتر انتشارات اسلامی.
-       فارابى، ابو نصر(1405). فصول منتزعه. تهران: المکتبه الزهرا.
-       فیروزی، رضا(1394). «آسیب‌شناسی دروس و جایگاه استادان معارف اسلامی با توجه به دیدگاههای دانشجویان علوم پزشکی ارومیه در دوره‌های دکترای حرفه‌ای». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 63.
-       مجیدی، محمدرضا و ابوالقاسم فاتحی(1385). «بررسی سنجش نگرش دانشجویان نسبت به برنامه‌ریزی دروس معارف اسلامی». پژوهش و برنامه‌ریزی در آموزش عالی، ش 41.
-       یوسفی لویه، وحید(1386). «تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان». تربیت اسلامی، ش 5.
-       Avicenna, H. (2007). Ahval e Nafs. Paris: Biblion.
-       Avicenna, H. (1996). Alesharat va Altanbihat. Ghom: Albalagheh.
-       Avicenna, H. (2004). Nafs. Hamedan: Avicenna university.
-       Avicenna, H. (1980). Ooyon Alhekma. Beirut: Alghalam.
-       Farabi, A. (1984). Fosol Montazea. Tehran: Alzahra.
-       Firuzi, R. (2015). “Pathology Courses and the Professors of Islamic Studies with Regard to the Views of Students of Medical Sciences”. The Knowledge Studies in the Islamic University, No 63.
-       Halimi Jelodar, H. (2015). “Essay on the Tendency of Students to Take Islamic Studies Courses and the Factors Influencing it”. The Knowledge Studies in the Islamic University, No. 64.
-       Hoseynee Ardakani, A. (1996). Merat o Alakvan. Tehran: Miras Maktob.
-       Javadi Amoli, A. (2003). Ethics in the Qur'an. Ghom: Esra.
-       Javadi Amoli, A. (1999). Explaining the Proofs of the Existence of God. Ghom: Esra.
-       Javadi Amoli, A. (2003). Rahigh Makhtom. Ghom: Esra
-       Majidi, M.R. & A. Fatehi (2006). “Evaluating  the Views of Students about Islamic Knowlege Lessens Planning, Research and Planning in Suprime Education”. No 41.
-       Sadrodin, M. (1981). Alhikmah almta'aliya fi alsafar alqliyat alarba'ah. Beirut: Dar Ehya Altoras.
-       Sadrodin, M. (1975). Almabda va Almaad. Tehran: Iranian Philosophy and Philosophy Society.
-       Sadrodin, M. (1981). Alshavahe Alrobobiyah. Mashhad: Aljame Lelnashr.
-       Sadrodin, M. (2001). Sharh Alhedaye Alasiriyah. Beirut: Altarikh Alarabiyah.
-       Suhrawardi, S. (2001). Sheikh Ishraq Contemplation. Tehran: Institute of Humanities and Cultural Studies.
-       Tabatabaee, M. (1995). Almizan Interpretation. Ghom: Islamic Publishing office.
-       Yousefi Louyeh, V. (2007). “The Effect of Education of Islamic Teachings on Religious Motivation”. Two Quarterly Periodical Islamic Education, No 5.