بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دروس معارف اسلامی (انقلاب اسلامی، تاریخ اسلام و اخلاق اسلامی)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری علوم سیاسی، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز(نویسنده مسئول)/ نشانی: شیراز؛ دانشکده پزشکی/ نمابر: 07132308374/ Email: shamsaie2008@yahoo.com

2 دکتری کلام اسلامی، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

3 دانشجوی دکترای روان‌شناسی عمومی، تهران، دانشگاه الزهرا

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی میزان رضایتمندی دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز از دروس معارف اسلامی(انقلاب اسلامی،تاریخ اسلام و اخلاق اسلامی) بود. پژوهش به صورت مقطعی روی دانشجویان نیمسال اول تحصیلی ۹۶-۹۵ دانشگاه علوم پزشکی شیراز که دروس عمومی انقلاب اسلامی، تاریخ اسلام و اخلاق اسلامی را انتخاب کرده بودند، اجرا شده است. روش: آزمودنی‌ها به تعداد 816 نفر به روش نمونه‌گیری خوشه‌ای انتخاب شدند. برای بررسی محیط یادگیری و آموزشی از پرسشنامۀ ارزیابی محیط آموزشی DREEM استفاده شده است. یافته‌ها: یافته‌ها حاکی از ارزیابی مثبت دانشجویان از محیط آموزشی و تأثیرگذاری دروس معارف بود. همچنین بین نمرات زنان و مردان در برخی از ابعاد ارزیابی محیط آموزشی تفاوت معناداری وجود داشت. نتیجه‌گیری: نتایج این مطالعه نشان داد که ادراک دانشجویان از محیط آموزشی دروس معارف مثبت است. اما در بُعد شرایط اجتماعی و توانایی علمی خود احتیاج به اصلاح بیشتری است. در این رابطه می‌توان از روشهای نوین آموزشی از جمله روش نیازمحور و مشارکت دانشجویان در مباحث کلاسی و همچنین کاربردی کردن محتوای آموزشی استفاده کرد. استفاده از اساتید مشاور مجرّب در دانشگاهها و تأمین امکانات آموزشی مطلوب می‌تواند کمک شایانی به بهبود ادراک دانشجویان از شرایط اجتماعی کند.

کلیدواژه‌ها


-      جعفری، هدایت؛ عیسی محمدی، فضل‌الله احمدی و انوشیروان کاظم‌نژاد(1392). «ادراک اعضای هیأت علمی و دانشجویان پرستاری از شایستگی آموزشی استادان». مجله دانشگاه علوم پزشکی مازندران، 23 (110): 15-2.
-      فلاح خیری لنگرودی، سیده الهام؛ علیرضا بادسار، زینب حسینی و ملینا روحی(1391). «اعتبارسنجی نسخۀ فارسی پرسشنامۀ اندازه‌گیری محیط آموزشی (DREEM. پژوهش در آموزش علوم پزشکی، ش ۴ (۲): 33-۲۴.
-      مشکی، مهدی؛ عاطفه دهنوعلیان و ملیحه شارعی‌نیا(1393). «ارزیابی درک دانشجویان علوم پزشکی از محیط‌های آموزشی دانشگاه علوم پزشکی گناباد». توسعۀ آموزش در علوم پزشکی، ش ۷ (۱۶): 126-۱1۶.
-      نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاهها(1383). عناوین و سرفصلهای جدید دروس معارف اسلامی. قم: بضعه‌الرسول.
-       Abraham, R.; K. Ram Narayan, P. Vinod & S. Torke (2008). “Students’ Perceptions of Learning Environment in an Indian Medical School”. BMC Med. Educ, 8: 20. Available from: http://www.biomedcentral.com/content/pdf/1472- 6920-8-20.
-       Altemani Abdullah, H. & H. Merghani Tarig (2017). “The Quality of the Educational Environment in a Medical College in Saudi Arabia”. Int. J. Med. Educ., 8: 128-132.
-       Ayed, I. & S. Sheik (2008). “Assessment of the Educational Environment at the College of Medicine of King Saud University, Riyadh”. Eastern Mediterranean Health Journal, 14 (4): 953-59.
-       Brown, T.; B. Williams & M. Lynch (2011). “The Australian DREEM: Evaluating student Perceptions of Academic Learning Environments within Eight Health Science Courses”. International Journal of Medical Education, 2 (94): 94-101.
-       Denz-Penhey, H. & J.C. Murdoch (2009). “A Comparison between Findings from the DREEM Questionnaire and that from Qualitative Interviews”. Med Teach, 31: 449-453.
-       Edgren, G.; A. Haffling, ULF Jakobsson, S. Mc Aleer & N. Danielsen (2010). “Comparing the Educational Environment (as Measured by DREEM) at two Different Stages of Curriculum Reform”. Med Teach, 32: 233-8.
-       Fallah Kheiri Langroodi, Seyedeh Elham; Ali Reza Badsar, Zeinab Hoseini & Melina Roohi (2012). “Evaluation of the Persian Version of the Measurement of Educational Environment Questionnaire”. The Magazine of Research into Medical Sciences Education, 4 (2): 24-33.
-       Fidelma, D.; S. Mc Aleer & S. Roff (2006). “Assessment of the Undergraduate Medical Education Environment in a Large UK Medical School”. Health Education Journal, 65 (2): 149-58.
-       Genn, J.M. (2001). “AMEE Medical Education Guide No. 23 (Part 1): Curriculum, Environment, Climate, Quality and Change in Medical Educational Unifying Perspective”. Med Teach, 23 (4): 337-344.
-       Holdford, D. & T.P. Reinders (2003). “Development of an Instrument to Assess Student Perceptions of the Quality of Pharmaceutical Education”. American Journal of Pharmaceutical Education, 67 (4): 1-11.
-       Hutchinson, L. (2003). “ABC of Learning and Teaching”. Educational Environment, 326 (7393): 810-2.
-       Jafari, Hedayat; Isa Mohammadi, Fazl Allah Ahmadi & Anooshiravan Kazem Nezhad (2013). “The Understanding of the Faculty and Nursing Students Regarding the Educational Efficiency of Professors”. Mazandaran Magazine of Medical Sciences University, 23 (110): 2-15.
-       Kim, Hyun Ho; Han young Jeong, Pyeongjin Jeon, Kim Seung Ju, Young-Bae Park & Yeonseok Kang (2016). “Perception Study of Traditional Korean Medical Students on the Medical Education Using the Dundee Ready Educational Environment Measure”. Evidence-Based Complementary and Alternative Medicine. Article ID: 6042967, 7 pages. Available from http://dx.doi.org/10.1155/2016/6042967
-       Kossioni, A.; R. Varela, I. Ekonomu, G. Lyrakos & I. Dimoliatis (2012). “Students’ Perceptions of the Educational Environment in a Greek Dental School, as Measured by DREEM”. European Journal of Dental Education, 16 (1): 73-78.
-       Mayya, S.S. & S. Roff (2004). “Students’ Perception of Educational Environment: A Comparison of Academic Achievers and Under-Achievers at Kasturba Medical College, India”. Education Health, 17 (3): 280-291.
-       Meshki, Mehdi; Atefe Dehno Aliyan & Malihe Sharee Nia (2014). “The Evaluation of Medical Sciences Students Understanding of the Educational Environment of Gonabad Medical Sciences University”. The Magazine of Educational Development in Medical Sciences, 7 (16): 116-126.
-       Miles, S. & S.J. Leinster (2007). “Medical Students’ Perceptions of their Educational Environment: Expected Versus Actual Perceptions”. Medical Education, 41(3): 265-272.
-       Roff, S.; S. Mc Aleer, O.S. Ifere & S. Bhattacharya (2001). “A Global Diagnostic Tool for Measuring Educational Environment: Comparing Nigeria and Nepal”. Medical Teaching, 23 (4): 378-382.
-       Roff, S.; S. Mc Aleer, R.M. Harden & et al. (1997). “Development and Validation of the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM)”. Medical Teaching, 19 (4): 295-299.
-       The Office of the Representative of the Supreme Leader at Universities (2004). The New Titles and Chapter Headings of Islamic Sciences Courses. Qom: Beza Al Rasoul.
-       Till, H. (2004). “Identifying the Perceive Weaknesses of New Curriculum by Means of the Dundee Ready Education Environment Measure (DREEM) Inventory”. Med. Teach., 26 (1): 39-45.
-       Till, H. (2005). “Climate Studies: Can Students’ Perceptions of the Ideal Educational Environment be of Use for Institutional Planning and Resource Utilization?”. Medical Teacher, 27 (4): 332-337.
-       Varma, R.; E. Tiyagi & J.K. Gupta (2005). “Determining the Quality of Educational Climate across Multiple Undergraduate Teaching Sites Using DREEM Inventory”. Bristol-Myers Squibb (BMS)”, Medical Education, 59 (1): 8-12.
-       Vaughan, B.; A. Carter, C. Macfarlane & T. Morrison (2014). “The DREEM, Part 1: Measurement of the Educational Environment in an Osteopathy Teaching Program”. BMC Med Educ. 14: 99.
-       Whittle, S.; B. Whelan & D.G. Murdoch-Eaton (2007). “DREEM and Beyond; Studies of the Educational Environment as a Means for its Enhancement”. Education for Health, 20 (1): 1-9.