بررسی موانع تحقق علوم انسانی قرآن‌بنیان(رویکردی آمیخته)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 کارشناسی ارشد تحقیقات آموزشی، دانشگاه آزاداسلامی واحدکازرون

2 دکتری مدیریت آموزش عالی، استادیارگروه مدیریت آموزشی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحدکازرون، کازرون

چکیده

هدف: محققان در پژوهش حاضر به بررسی موانع تأثیرگذار بر تحقق علوم انسانی قرآن‌بنیان و ارائۀ راهکارهای مناسب به منظور تحقق آن در جامعه پرداخته‌اند. روش: روش تحقیق در این پژوهش آمیخته و ترکیبی، در بخش کیفی به شیوۀ نظریۀ برخاسته از داده‌ها و در بخش کمّی، توصیفی از نوع پیمایشی است. ابزار بخش کیفی شامل مصاحبه با20 نفر از متخصصان مراکزآموزش عالی و حوزۀ علمیۀ کازرون است که به شیوۀ هدفمند با استفاده از افراد کلیدی در حد اشباع نظری انتخاب و انجام شده است. در بخش کمّی نیز بر اساس نمونه‌گیری غیر احتمالی، تعداد 103 نفر افراد کلیدی مراکزآموزش عالی و حوزۀ علمیه انتخاب شدند و پرسشنامۀ محقق‌ساخته در اختیارشان قرار گرفت. یافته‌ها: موانع تأثیرگذار بر علوم انسانی قرآن‌بنیان، شامل چهار بعد ضعف در اندیشه‌ورزی، مهارتهای انسانی ناقص، ضعف در ارزشگذاری و ضعف در بینش‌اند؛ که از بین آنها مهارت انسانی ناقص، اندیشه‌ورزی ضعیف، ضعف در ارزشگذاری و ضعف بینشی از نظر اولویت، جزء مشکلات تلقی شدند. نتیجه‌گیری: توجه به اندیشه‌ورزی، نوآوری‌ها در چارچوب اندیشه‌ها و ارزشهای اسلامی، ارزش دادن به علوم انسانی بومی و تقویت بینش دانش‌آموزان، دانشجویان و محققان می‌تواند موانع تحقق علوم انسانی قرآن‌بنیان را کم‌رنگ سازد.

کلیدواژه‌ها


-       زینلی، نادر(1396). «نسبت‌شناسی میان علم انسانی و معارف قرآنی». مجموعه مقالات همایش علوم انسانی قرآن‌بنیان(چیستی، چرایی و چگونگی). تهران: دانشگاه علامه طباطبایی.
-       سهرابی رنائی، مریم؛ علی رشیدپور اکبر اعتباریان(1396). «شناسایی عوامل تأثیرگذار بر اثربخشی تبلیغات فرهنگی بر مبنای نظریۀ برخاسته از داده‌ها و ارائۀ الگوی اثربخشی تبلیغات فرهنگی». راهبرد اجتماعی، ش 19: 68-45.
-       فقیهی، مسعود(1395). «مقدمه‌ای در بررسی جایگاه قرآن در علوم انسانی». خبرگزاری مهر: 3.
-       منصورفر، کریم(1385). روشهای پیشرفتۀ آماری همراه با برنامه‌های کامپیوتری. تهران: دانشگاه تهران.
-       Faqihi, Masoud (2016). "An Introduction to the Quran's Position in the Humanities". Mehr News Agency, P: 3.
-       Glaser, B. G (2001). The grounded theory perspective: Conceptualization contrasted with description. Sociology Press.
-       Kline, P (2014). An easy guide to factor analysis. Routledge.
-       Mansourfar,K (2006).Advanced statistical methods along with computer programs, Tehran: Tehran University Press.
-       Sohrabirenani, M; Rashidpour, A and Etebarian, A (2017). Identification of effective factors on the effectiveness of cultural propaganda based on the theory of Grounded theory a model for the effectiveness of cultural propaganda. Social strategy of culture, No. 19, pp. 68-45.
-       Zeinaly, N (2017). "The Relationship between Human Knowledge and Qur'anic Studies, Proceedings of the Scientific Conference on the Humanities of the Qur'an (What, Why and How)", Allameh Tabataba'i University.