نیازسنجی آموزشی دانشجویان در اندیشۀ اسلامی یک (مورد مطالعه: دانشگاه اصفهان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای الهیات و معارف اسلامی گرایش ادیان و عرفان، استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و معارف اهل البیت (علیهم السلام)، دانشگاه اصفهان(

2 دکترای روانشناسی، دانشیار گروه روانشناسی، دانشکده علوم تربیتی و روانشناسی، دانشگاه اصفهان.

چکیده

هدف: هدف محققان در این پژوهش، بررسی نیاز آموزشی دانشجویان دانشگاه اصفهان در درس اندیشۀ اسلامی یک بوده است. روش: این پژوهش به روش کمّی و به صورت پیمایشی با استفاده از ابزار پرسشنامه در میان 376 نفر از دانشجویان دانشگاه اصفهان انجام شده است. حجم نمونه با استفاده از روش نمونه‌گیری کوکران مشخص شد. سنجه‌های نیازسنجی از ضریب پایایی خوبی(93/0) برخوردار بودند. یافته‌ها: دانشجویان در درس اندیشۀ اسلامی یک در موضوعات عدالت و حکمت الهی و فلسفۀ آفرینش، احساس نیاز بیشتری دارند. اولویتهای دختران و پسران و اولویت دانشجویان دانشکده‌های مختلف در سرفصلهای این درس متفاوت است. بین برخی از موضوعات با جنسیت و دانشکدۀ محل تحصیل دانشجویان رابطه وجود دارد. نتیجه‌گیری: به منظور جذابیت و اثربخشی درس اندیشۀ اسلامی یک، در تدوین طرح درس و تهیه محتوای آموزشی توجه به جنسیت و دانشکدۀ دانشجویان ضروری است. پیشنهادهایی کاربردی نیز ارائه شده است.

کلیدواژه‌ها


-       اشرفی، عباس و فاطمه آخوندی(1391). «آسیب‌شناسی آموزشهای دینی در دانشگاهها از دیدگاه دانشجویان». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 52: 426-401.
-       خدایاری، مینا؛ سید داود حسینی‌نسب و جهانگیر یاری(1393). «نیازسنجی آموزشی کارکنان خدمات آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز در سال 91-90». آموزش و ارزشیابی، ش 25: 28-13.
-       خوشی، ابوالفضل(1391). تبیین و شناسایی مسائل و نیازهای دانشجویان در برنامۀ درسی دروس معارف اسلامی دانشگاههای تهران به منظور ارائۀ الگوی مناسب. پایان‌نامه دکتری برنامه‌ریزی درسی. تهران: دانشکده روان‌شناسی و علوم تربیتی، دانشگاه علامه طباطبایی.
-       سند اسلامی شدن دانشگاهها(1392). تهران: دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی.
-       عبادی، اعظم(1396). «آسیب‌شناسی محتوایی دروس معارف اسلامی دانشگاهها: گرایش مبانی نظری اسلام». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 71: 178-157.
-       فتحی واجارگاه، کورش؛ نعمت‌الله موسی‌پور و غلامرضا یادگارزاده(1392). برنامهریزی درسی آموزش عالی: مقدمه‌ای بر مفاهیم، دیدگاهها و الگوها. تهران: مهربان نشر.
-       فضل‌الهی قمشی، سیف‌الله(1395). «ارزیابی دانشجویان از برنامۀ درسی اجرا شدۀ اخلاق اسلامی دانشگاهها». معرفت، ش 228: 148-131.
-       فیروزی، رضا(1394). «آسیب‌شناسی دروس و جایگاه استادان معارف اسلامی با توجه به دیدگاه های دانشجویان علوم پزشکی ارومیه در دوره های دکترای حرفه ای». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 63: 151-172.
-       مبشری، محمدتقی(1396). «نیازسنجی آموزشی دانشجویان در تفسیر موضوعی قرآن کریم (مورد مطالعه: دانشگاه فرهنگیان)». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 72: 351-335.
-       مشکات، عبدالرسول(1395). «از رویکرد دانش‌‌افزا تا رویکرد نگرشساز(نگاهی آسیبشناسانه به کتابهای معارف اسلامی و پیشنهاد یک رویکرد راهگشا)». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 66: 56-31.
-       مصباح یزدی، محمدتقی(1389). آموزش عقاید. تهران: چاپ و نشر بین‌الملل، چ چهل و هشتم.
-       معاونت امور اساتید و دروس معارف اسلامی(1384). عناوین و سرفصلهای جدید دروس معارف اسلامی مصوب 1383. قم: بضعه الرسول، چ دوم.
-       ملکی، حسن(1383). «اصول تعلیم و تربیت اسلامی از دیدگاه شهید مطهری». مصباح، ش 50: 123-102.
-       Ashrafi, A. & F. Akhondi (2012). “Pathology Religious Education in University Students' Perspective”. The Knowledge Studies in the Islamic University, 52: 401-426.
-       Document of Islamicization of Universities (2013). Tehran: Secretariat of the Supreme Council of the Cultural Revolution.
-       Ebadi, A. (2017). “Content Pathology of Islamic Studies Courses of Universities: The Orientation of Islamic Theoretical Foundations”. The Knowledge Studies in the Islamic University, 71: 157-178.
-       Fathi Vajargah, K.;  N. Musapur & Gh.R. Yadegarzadeh (2013). Higher Education Curriculum: Introduction to the Concepts, Ideas and Patterns. Tehran: Mehraban Nashr.
-       Fazlallahi, S. (2016). “Students’ Evaluation of the Islamic Ethics Syllabus Followed at Universities”. Knowledge, 228: 131-148.
-       Firouzi, Reza (2015). “Pathology of Islamic Units and the Place of Teachers of Islamic Teachings Regarding the Students View in M.D, Pharm.D and Dentistry Periods in the Uremia University of Medical Sciences”. The Knowledge Studies in the Islamic University, 63: 151-172.
-       Khodayari, Mina & et. al. (2014). "Educational Needs Assessment of Educational Staff of Islamic Azad University (Tabriz) in the Academic year 90-91". Education and Evaluation, Seven year, N. 25: 13-28.
-       Khoshi, A. (2012). Explain and Identify the Issues and Needs of Students in the Curriculum of Islamic Studies Courses at Tehran University to Provide an Appropriate Model. Ph.D. Thesis, Curriculum, Psychology and Educational Sciences, Allameh Tabatabaei University.
-       Maleki, H. (2004). “The Principles of Islamic Education from the Perspective of Martyr Motahhari”. Misbah, No. 50: 102-123. Download from: www.mortezamotahari.com.
-       Meshkat, A.R. (2016). “The Increased Knowledge Approach to Attitude Instrument Approach (At Pathological Islamic Books and Offer a Useful Approach)”. The Knowledge Studies in the Islamic University, 66: 31-56.
-       Misbah Yazdi, M.T. (2010). Teaching Beliefs. Tehran: International Publishing Co.
-       Moavenat Omore Asatid, D.M.E. (2004). Headings and Subheadings New Religion Course. Qom: Bezatorasul.
-       Mobasheri, M.T. (2017). “Educational Needs Assessment of Students in Holy Quran, s Interpretation (Case Study: Cultural University)”. The Knowledge Studies in The Islamic University, 72: 335-352.