بررسی رابطۀ ولایتمداری و سبک زندگی سیاسی اسلامی در آموزه‌های نهج‌البلاغه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکترای علوم سیاسی، استادیار گروه علوم سیاسی دانشگاه تهران

2 دکترای علوم سیاسی دانشگاه تهران.

چکیده

مفهوم سبک زندگی از موضوعات بسیار مهم در فضای اندیشگی امروز است و در میان مؤلفه‌های مهم تمدن‌سازی اسلامی، نیل به تحقق این مفهوم از طریق طراحی و تبیین و ترویج برای رسیدن به الگویی معتبر که بخشهای مختلف و شئون اجتماعی را در بر گیرد، نیازی جدّی در پژوهشهای اسلامی است. با توجه به جایگاه سیاست، طراحی سبک زندگی سیاسی جامعۀ اسلامی از اولویت برخوردار است. هدف: محققان در این مقاله در صدد بودند با توجه به آموزه‌های نهج‌البلاغه، به عنوان یکی از ارزنده‌ترین منابع اسلامی در طراحی اندیشۀ اسلامی، سبک زندگی اسلامی را در حوزۀ سیاست استخراج کنند. روش: در این مقاله از روش توصیفی- تحلیلی و چارچوب تفسیری علامه محمدتقی جعفری استفاده شده است. یافته‌ها: بر اساس آموزه‌های نهج‌البلاغه، سبک زندگی سیاسی شهروندان جامعۀ اسلامی در سه سطح فردی، اجتماعی و نظام سیاسی، بر اساس اصل ولایت‌محوری موجب تحقق مسئولیت، عدالت، مشورت، وحدت و ایجاد تعادل بین فرد و اجتماع و نظام سیاسی برای دستیابی فرد مسلمان و جامعۀ اسلامی به حیات معقول و طیبه خواهد شد. نتیجه‌گیری: سبک زندگی متأثر از ولایت‌محوری، ما را به جامعۀ علوی نزدیک می‌کند و موجب پدیدار شدن سبک زندگی اسلامی با کارویژه‌هایی مانند خیرخواهی، مشارکت سیاسی، انسجام و وحدت اجتماعی، نظارت همگانی و مسئولیت‌پذیری افراد و حاکمیت در مقابل همدیگر می‌شود و در نتیجه، سبب هدایت و رستگاری می‌شود.

کلیدواژه‌ها


-      قرآن کریم.
-      نهج‌البلاغه. ترجمۀ عبدالحمید آیتى(1378). تهران: دفتر فرهنگ اسلامی.
-      نهج‌البلاغه. ترجمۀ محمد دشتی(1374). قم: مشرقین.
-      نهج‌البلاغه. ترجمه و شرح سید علینقی فیض‌الاسلام(1374). تهران: فیض‌الاسلام.
-      امام خمینی، روح‌الله(1384). حکومت اسلامی و ولایت فقیه در اندیشۀ امام خمینی. [بی‌جا]: کوثر.
-      بروجردی، سید حسین(1340). جامع الاحادیث الشیعه، ج 14. تهران: المطبعه المساحه.
-      پوررستمی، حامد(1395). سبک زندگی در آموزه های نهج البلاغه. تهران: نشر معارف
-      جعفری، محمدتقی(1395). حکمت اصول سیاسی اسلام. تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
-      جوادی آملی، عبدالله(1394). مفاتیح الحیاه. قم: اسراء
-      جوادی، محمدرضا(1377). سکولاریسم یا حذف دین از زندگی دنیوی. قم: نشر فرهنگ اسلامی.
-      خوانساری، سید جمال‌الدین(1360). شرح غررالحکم و دررالحکم. تصحیح سید جلال‌الدین ارموی. تهران: دانشگاه تهران.
-      خوشنویس، ناهید(1394). «رسانه و سبک زندگی». اولین کنفرانس بین‌المللی علوم اجتماعی و جامعه‌شناسی.
-      دلشاد تهرانی، مصطفی (1391). سبک زندگی در نهج‌البلاغه. قم: پاتوق کتاب. 
-      دوورژه، موریس(1386). اصول علم سیاست. ترجمه ابوالفضل قاضی. تهران: میزان، چ چهارم.
-      رسولی، محمدرضا(1382). «بررسی مؤلفه‌های سبک زندگی در تبلیغات تجاری تلوزیون». علوم اجتماعی، ش 23.
-      ظهیری، سیدمجید(1392). «روش شناخت سبک زندگی اسلامی». پژوهشهای اجتماعی اسلامی، ش 98.
-      عالم، عبدالرحمان(1383). بنیادهای علم سیاست. تهران: نی، چ یازدهم.
-      فارابی، ابونصر(1379). اندیشه‌های اهل مدینۀ فاضله. سید جعفر سجادی. تهران: سازمان چاپ و انتشارات.
-      فاطمی، علیرضا(1393). سبک زندگی سالم در نهج البلاغه. همایش ملی سبک زندگی اسلامی و جایگاه آن در عصر جهانی شدن. سنندج: دانشگاه آزاد اسلامی سنندج.
-      فاضل قانع، حمید(1392). سبک زندگی بر اساس آموزه‌های اسلامی(با رویکرد رسانه‌ای). قم: مرکز پژوهشهای اسلامی صداو سیما.
-      فتاحی‌زاده، فتحیه و لعیا مرادی(1392). «آرای دانشمندان غربی در تفسیر نهج‌البلاغه علامه جعفری و روش‌شناسی علامه جعفری در برخورد با آن». پژوهشهای نهج‌البلاغه، ش 37.
-      فیست جی و گریگوری جی فیست(1395). نظریه‌های شخصیت. یحیی سید محمدی. تهران: روان، چ چهاردهم.
-      لوئیس، برنارد(1385). زبان سیاسی اسلام. ترجمۀ غلام‌رضا بهروزلک. قم: بوستان کتاب، چ دوم.
-      مطهری، مرتضی(1354). سیری در نهج‌البلاغه. قم: دارالتبلیغ اسلامی، چ دوم.
-      مطهری مرتضی(1372). عدل الهی. تهران: صدرا.
-      مهدوی کنی، محمدسعید(1387). دین و سبک زندگی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
-      نظری، علی‌اشرف(1395). سبک زندگی و هویت در ایران. تهران: تمدن ایرانی.
-        Holly quran
-       Nahj al-Balagha(1999).  Translated by abdolhamid ayati. Tehran: Islamic culture office.
-       Nahj al-Balagha(1995).  Translated by Mohammad dashti. Qom : mashreghayn.
-       Nahj al-Balagha(1995).  Translated and explained by feyzoleslam. Tehran: feyzoleslam.
-       Alam  , abdolrahman (2004).foundamentals of policy, Tehran: ney Publication, eleventh ed.
-       Boroojerdi , seyyed hossein  (1961). Jameol ahadisol shia. Vol: 14. Tehran: masahah Publication.
-       Delshade tehrani, Mostafa (2012). Life style in nahjol balagheh. Ghom: patoghe ketab.
-       Duverger , maurice (2007).intruduction a la politique, translated by abolfazl ghazi, Tehran: mizan Publication, forth ed.
-       Farabi  , abunasr (2000).utopian thoughts  , translated by seyyed jafar  sajjadi, Tehran: print and publication organization.
-       Fatemi , alireza (2014). Pure Life style in nahjol balagheh. National conference on Islamic life style and it,s place in the era of globalization;  Sanandaj: Sanandaj Islamic azad university .
-       Fazel ghaneh, hamid (2013). Life style based on Islamic teachings (with media approach) . ghom : television,s Islamic researches center  Publication.
-       Fattahi zadeh, fathieh and laya moradi (2013). The ideas of western scientists on interpretation of nahjol balagheh explained by allameh jafari and his methodology. Nahjol balagheh researches: N: 37.
-       FEIST J, and Gregory j. feist (2016). Theories of personality. Translated by yahya seyyed mohammadi Tehran: ravan Publication.
-       Imam Khomeini (2005). Islamic State and jurisdiction in imam Khomeini,s thoughts. [?]: kosar.
-       Jafari, Mohammad taghi (2015). The sagacity of islam,s political principles. Tehran: The Institute for compilation and publication of allameh jafari, s Works.
-       Javadi Amoli, Abdollah (2015). Mafatih alhayat. Ghom: Esra.
-       Javadi, Mohammad reza (1998). Secularism or omitting religion in life. Ghom: Islamic culture office.
-       Khansari, seyyed jamaloddin (1981). Sharhe ghorarolhekam and dorarol hekam . Tehran: Tehran     university  .
-       Khoshnevis , nahid (2015). Media and life style. The first international conference on social sciences and sociology.
-       Lewis, Bernard (2006). Islamic policy. Translated by gholam reza behrooz lak, ghom: boostane ketab Publication.
-       Mahdavi kani, Mohammad saeed (2008). Religion and Life style. Tehran: imam Sadegh University.
-       Motahhari, Morteza (1976).a glance at nahjol balagheh; ghom: darol tableegh eslami Publication.
-       Motahhari, Morteza (1993).Divine justice, Tehran: Sadra Press.
-       Nazari  , aliashraf (2016). Life style and identity in Iran. Tehran: Iranian civilization pub.
-       Poorrostami, hamed (2015). Life style in the teachings of nahjol balagheh. Tehran: maaref Publication.
-       Rasooli, Mohammad reza (2003). The features of life style in television,s commercial . Social sciences journal, N: 23.
-       Zahiri, seyyed majeed (2013). The methodology of Islamic lifestyle.islamicSocial researches journal, N: 98.