آرمان‌گرایی و حرکت در دانشگاه اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: پیشرفت تعالی‌بخش با کاربست علومی حاصل می‌شود که در دانشگاه حقیقتاً اسلامی تولید شده است؛ زیرا دانشگاه بدون علم، محکوم به عقب‌ماندگی و بدون تعالی معنوی نیز محکوم به گمراهی است. شناخت ماهیت دانشگاه اسلامی مسئله‌ای است که هرگونه اقدام اسلامی‌سازی متوقف بر آن است. پژوهش حاضر درصدد است یکی از عناصر اصلی دانشگاه‌اسلامی را از نگاه رهبر معظم، طرح و تبیین کند. روش: پژوهش از نظر هدف، بنیادین؛ از نظر ماهیت داده، کیفی و از نظر نوع، تحلیل محتوای کیفی با رهیافت عرفی است. جامعۀ رسانه‌ای مورد مطالعه، کلیۀ سخنان رهبری از ابتدای تصدّی تا سال 1392 می‌باشد. نمونه از نوع هدفمند و عبارت است از کلیۀ بیانات، نامه‌ها و پیامهایی که رهبری خطاب به اقشار ذی‌ربط ایراد فرموده‌اند. یافته‌ها: یکی از عناصر اساسی دانشگاه اسلامی «آرمان‌گرایی و حرکت» است که زیرمقوله‌های آن به ترتیب اولویت عبارتند از: شوق و امید به آیندۀ مطلوب، روحیۀ باطراوت انقلابی و انگیزۀ پرنشاط ایمانی، آرمان‌خواهی و طلبیدن قله‌ها، هدفگذاری والا و مقدّس، خواستن مصرّانۀ اصلاح و پیشرفت، باور به امکان تغییر آینده، قانع نبودن به پیشرفتها و داشته‌ها، سلامت جسم و روان، تفریح و فراغت مفید، باور به تأثیر حرکتهای کوچک. نتیجه‌گیری: اسلامی‌سازی دانشگاه بدون درک حقیقی آن، حصول نتایج عکس را محتمل می‌سازد. دانشگاه اسلامی حقیقتی جذّاب، زیبا، تعالی‌بخش و پیش‌برنده است، نه آن‌گونه که برخی‌ها محدود و تنگ‌نظرانه دریافته‌اند. آگاهی از مؤلفه‌های اصلی دانشگاه اسلامی می‌تواند در اقدامات اسلامی‌سازی راه‌گشا باشد

کلیدواژه‌ها