شناخت آسیبها و راهکارهای کارامدی دروس معارف اسلامی در دانشگاه علوم پزشکی شیراز

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری اخلاق اسلامی، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز.

2 دکتری علوم سیاسی، دانشیار گروه معارف اسلامی دانشگاه علوم پزشکی شیراز

چکیده

هدف: هدف از نگارش پژوهش حاضر، به‏روزرسانی، اصلاح رویکرد و کارامدی درورس معارف اسلامی به طور کلی در دانشگاههای علوم پزشکی کشور و به طور خاص بررسی میدانی این معضلات و مسائل در دانشگاه علوم پزشکی شیراز بود. روش: فرایند حاضر با مشارکت 241 نفر از دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی شیراز انجام شده است که در سال تحصیلی 96-1395 در رشتۀ تحصیلی‏شان دروس ارائه شدۀ گروه معارف را اخذ و گذرانده‏اند.کلیۀ آزمودنی‏ها در بخش پرسشنامۀ جمعیت‏شناختی برای ارزیابی سن، جنسیت و دانشکده‏ها است و پرسشها در چهار بعد، شامل محتوای آموزشی، روش تدریس و حوزۀ ساختاری مطرح شده است. عوامل درگیر در فرایند آموزش از دید دانشجویان، سنجش و داده‏ها با استفاده از روشهای توصیفی(میانگین انحراف معیار و درصد) توسط نرم‏افزار اس.پی.اس.اس-19 تجزیه و تحلیل شد. یافته‏ها: نتایج پژوهش در ابعاد چهارگانۀ پرسشنامه نشان داد که در ابعاد محتوا و متون آموزشی، حوزۀ ساختاری، اولویت‏گذاری اهداف و حوزۀ اساتید، اشکالات اساسی وجود دارد که به منظور اصلاح، برخی راهکارها و پیشنهادها ارائه شده است. نتیجه‏گیری: با برطرف شدن مشکلات و حل معضلات پیش روی دروس معارف، می‏توان برای جهت‏دهی و هدفمند کردن علم‏آموزی در رشته‏های تخصصی و ایجاد انگیزه در دانشجویان امیدوار بود.

کلیدواژه‌ها


-      امام خمینی، سید روح‏االله(1385). صحیفۀ امام. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س).
-      حلیمی جلودار، حبیب‏الله(1394). «بررسی دیدگاه دانشجویان دربارة شیوة آموزش دروس معارف اسلامی با تأکید بر خصایص جمعیت‌شناختی آنان(نمونة موردی: دانشجویان دانشگاه مازندران)». پژوهش و نگارش کتب دانشگاهی، دورۀ نوزدهم، ش 37: 117-98.
-      فیروزی، رضا(1394). «آسیب‏شناسی دروس و جایگاه استادان معارف اسلامی با توجه به دیدگاههای دانشجویان علوم پزشکی ارومیه در دورۀ دکترای حرفه‏ای». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، سال نوزدهم، ش 2: 63.
-      فیروزی، رضا(1393). انسان در آموزه‏های وحیانی، ویژه دانشجویان علوم پزشکی و روان‏شناسی. قم: نشر معارف.
-      لیاقتدار، محمدجواد؛ جعفر شانظری و معصومه مسلمی(1378). «بررسی ویژگی‏های علمی، حرفه‏ای و شخصیتی اساتید دروس معارف اسلامی از دیدگاه دانشجویان شهر کرمان». پژوهشنامه انقلاب اسلامی(دانشگاه اصفهان)، سال هفتم، ش 15: 84-57.
-      یوسفی لویه، وحید(1386). «تأثیر آموزش دروس معارف اسلامی بر نگرش دینی دانشجویان». دو فصلنامه تربیت اسلامی، سال سوم، ش 5: 184-153.
-       Firoozi, Reza (2015). "Pathology of the Courses and Position of Islamic Teachers, Considering the Viewpoints of Medical Students of Urmia Medical Sciences in the Professional PhD, The Epistemological Studies". Quarterly in Islamic University, 19th, No. 2: 63.
-       Firouzi, Reza (2014). Man in the Teachings of Revelation, Especially for Students of Medical Sciences and Psychology. Qum: Nashre Maaref.
-       Halimi Jelodar, Habibollah (2015). "Study of Students' Viewpoints on the Way of Teaching Islamic Lessons with Emphasis on their Demographic Characteristics (Case Study: Students of Mazandaran University)". Two Quarterly Journal of Research and Writing of Academic Books, Vol. 19, Issue 37: 98-117.
-       Imam Khomeini, Seyyed Rouhollah (2006). Collection of Works by Imam Khomeini. Moasese Tanzim Va Nashre Asare Imam Khomaini.
-       Liaqatdar, Mohammad Jawad, Jafar Shanazari & Masoomeh Moslemi (1999). "The Study of the Scientific, Professional, and Personality Characteristics of Islamic Teaching Teachers from the Perspective of Kerman Students". Islamic Revolutionary Research Journal (Isfahan University), Seventh Year, 15th: 57-84.
-               Majidi, M.R. & A. Fatehi (2007). "Students' Attitudes towards Islamic Timetabling". Journal of Research and Planning in Higher Education, 41: 34-50.
-       Yousefi Lovyeh, Vahid (2007). "The Effect of Teaching Islamic Lessons on Students' Religious Attitudes". Two Islamic Educational Quarterly, Third Year, 5th, 153-184.