بررسی وضعیت به کارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی و قابلیت اجرای آن (مورد مطالعه: دانشگاه زنجان)

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری ترویج و آموزش کشاورزی دانشگاه زنجان

2 دکتری تخصصی ترویج و آموزش کشاورزی، دانشیار گروه ترویج، ارتباطات و توسعۀ روستایی دانشگاه زنجان.

چکیده

هدف: هدف از انجام این پژوهش بررسی میزان رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در آموزش عالی بود. روش: برای انجام این تحقیق کاربردی، از روش توصیفی- همبستگی استفاده شد. ابزار اصلی جمع‌آوری اطلاعات، پرسشنامۀ محقق‌ساخته بود که روایی آن با استفاده از نظرات اعضای هیئت علمی و پایایی آن نیز با استفاده از پیش‌آزمون و محاسبۀ ضریب آلفای کرونباخ(78/0 تا 91/0=α) تأیید شد. جامعۀ آماری تحقیق، اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان(306 نفر) بود. حجم نمونۀ تحقیق(120 نفر) با استفاده از رابطۀ کوکران تعیین شد و نمونه‌ها به روش طبقه‌ای تصادفی انتخاب شدند. یافته‌ها: میانگین همۀ مؤلفه‌های بررسی‌شدۀ اقتصاد مقاومتی در وضعیت موجود حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی دانشگاه، کمتر از چهار و قابلیت اجرای آنها در وضعیت مطلوب، بالاتر از هفت در مقیاس 10 سطحی بود. نتیجه‌گیری: نتایج مقایسۀ وضعیت موجود و مطلوب رعایت سیاستهای اقتصاد مقاومتی در حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی و فرهنگی با استفاده از آزمون تی، نشان داد وضعیت موجود به کارگیری سیاستهای اقتصاد مقاومتی به طور معناداری پایین‌تر از وضعیت مطلوب و نشان‌دهندۀ عدم استفاده از ظرفیتهای موجود اقتصاد مقاومتی در وضعیت موجود دانشگاههای کشور است.

کلیدواژه‌ها


-       ابراهیم‌زاده، عیسی؛ محمد اسکندری ثانی و صغری رمضان‌‌پور(1395). «راهبرد تعدیل فقر با رویکرد اقتصاد مقاومتی؛ مطالعۀ موردی: شهر تهران». جغرافیا و توسعه، ش 44: 24-1.
-       ابراهیمی و همکاران(1395). «شناسایی ابعاد و ضرورت اقتصاد مقاومتی و موانع موجود برای اجرایی شدن آن». دومین کنفرانس بین‌المللی حسابداری، اقتصاد و مدیریت مالی.
-       ابطحی، سید حسین و محسن ترابیان(1390). «بررسی تحقق اهداف آموزش عالی بر اساس سند چشم‌انداز بیست ساله کشور با روش فرایند تحلیل سلسله‌مراتبی(AHP. پژوهش در نظام آموزشی، ش 4(8): 60-31.
-       اصغری، م.(1393). «خانواده و نقش آن در اقتصاد مقاومتی». پژوهشهای اجتماعی اسلامی، 95-79.
-       اکبری دستک، فیض‌الله(1395). جایگاه فرهنگ قناعت(اقدام و عمل) و کارکردهای آن در تبیین و تحکیم مبانی اقتصاد مقاومتی از نگاه تعالیم اسلامیبصیرت و تربیت اسلامی، ش 13(36): 47-27.
-        اکبری، اعظم و حسن حسینی میرزا(1394). «بررسی نقش مدیریت جهادی و دانشگاهها در فرهنگ‌سازی اقتصاد مقاومتی»همایش ملی هزاره سوم و علوم انسانی. شیراز. خرداد.
-       امیری طهرانی‌زاده، سید محمدرضا(1394 . «مبانی سیستمی اقتصاد مقاومتی .جستارهای اقتصادی ایران، ش 12(23): 51-33.
-       امیری لولاکی، زهرا؛ ایمان داداشی، رحمان غفاری و مائده صداقت(1393). «تدوین استراتژی دانشگاه آزاد اسلامی بابل در جهت تحقق اقتصاد مقاومتی». کنفرانس ملّی تحلیل راهبردی دیدگاههای مقام معظم رهبری در اقتصاد و مدیریت؛ حماسه اقتصادی، اقتصاد مقاومتی. بابل: دانشگاه آزاد اسلامی.
-       انصاری، عبدالله(1395). «پیاده‌سازی اقتصاد مقاومتی در آموزش و پرورش؛ برنامۀ اقدام». مطالعات راهبردی بسیج، سال نوزدهم، ش 70.
-       پورعزت، علی­اصغر و خواستار، حمزه و طاهری­عطار، غزاله و فراحی، محمدمهدی و نرگسیان، عباس(1387). الگوی مطلبوب زراحی دانشگاه­ها و مؤسسات آموزش عالی ایران در عصر جهانی شدن، دانشگاه اسلامی، سال دوازدهم، شماره4، زمستان 1387.
-       پیغامی، عادل(1391). ده نکته دربارۀ تحقق اقتصاد مقاومتی. تهران: پایگاه حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله العظمی خامنه‌ای.
-       تیرگر، آرام و زهرا آقالری(1392). «اقتصاد مقاومتی از منظر شهروندان و دانشگاهیان». کیهان فرهنگی، ش 327-325: 3-1.
-       تیرگر، آرام و همکاران(1392). «اقتصاد مقاومتی در میان اساتید دانشگاه». معارف، ش 100: 14-1.
-       حسن‌‌پور خانکندی، عوض و حسن خانکشی‌زاده(1393). «سنجش میزان آشنایی اساتید مالی و اقتصادی دانشگاههای استان اردبیل با اقتصاد مقاومتی؛ الزامات و راهکارها و موانع اقتصاد مقاومتی». دومین کنفرانس بین‌المللی مدیریت چالشها و راهکارها. شیراز.
-       حسین‌زاده بحرینی، محمدحسین(1392). «اقتصاد مقاومتی- راهکاری برای توسعه». مشکوه، ش 118: 155-138.
-       حسینی، عبدالرضا؛ و عطاءالله رفیعی آتاتی و سید محمدحسین حسینی(1393). «بررسی جایگاه فرهنگ در اقتصاد مقاومتی». پاسداری فرهنگی انقلاب اسلامی، سال سوم، ش 10: 146-121.
-              حشمتی، حسین و حسین مولایی(1394). «ریشه‌های هنجاری در اقتصاد مقاومتی»روند، ش 22(17): 192-169.
-       رحمان‌پور، محمد؛ احمدرضا نصر اصفهانی و سید علی سیادت(1394). «بررسی رابطۀ مبانی و اصول برنامۀ درسی ملّی حمهوری اسلامی ایران با مضامین اقتصاد مقاومتی به منظور پیشنهاد برنامۀ درسی مطلوب». رهیافت انقلاب اسلامی، سال نهم، ش 31: 60-41.
-       عبدالملکی، حجت‌الله(1395). اقتصاد مقاومتی؛ درآمدی بر مبانی، سیاستها و برنامۀ عمل. تهران: بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق(ع)، چ سوم، ویرایش دوم.
-       عزیزی‌نژاد، بهاره و فاطمه سعیدی محمودآبادی(1394). «بررسی رابطۀ بین اقتصاد مقاومتی و فرهنگ مدیریت جهادی از دیدگاه اعضای هیئت علمی دانشگاهها». کنفرانس بین‌المللی مدیریت، فرهنگ و توسعۀ اقتصادی. مشهد مقدس.
-       عموزاده، جعفر؛ وحید فلاح و سعید صفاریان(1396). «ارائۀ مدل تأثیر آموزش دانشگاه(با تأکید بر دانشگاه علوم دریایی) بر اقتصاد مقاومتی به واسطۀ نقش زیرساختهای فرهنگی، منابع انسانی، سیاسی- اجتماعی و اقتصادی». علوم دریایی، ش 9.
-       غلامی، محسن(1391). «دانشگاهها چگونه در اقتصاد مقاومتی ایفای نقش می‌کنند». روزنامه ایران، ش 5202.
-       فتح‌‌اللهی، احمد و همکاران(1394). «تحلیل محتوای برنامه‌های توسعۀ آموزش‌عالی با تمرکز بر تغییرات ساختاری و کارکردی استقلال نظام دانشگاهی». سیاست علم و فنّاوری، سال هفتم، ش 1: 45-27.
-       کریمی اعتماد، فاطمه و جعفر یعقوبی(1395). «سنجش نگرش اعضای هیئت علمی دانشگاه زنجان نسبت به اقتصاد مقاومتی و عوامل مرتبط با آن». رهیافت انقلاب اسلامی، ش 10(37): 38-19.
-       محمدی، ر.(1387). ارزشیابی، اعتبارسنجی و تضمین کیفیت در نظام آموزش عالی کشور هند. تهران: سازمان سنجش آموزش کشور.
-       منصور، حسین(1391). «نقش دانشگاه در اقتصاد مقاومتی». روزنامه کیهان، ش ؟.
-       واعظی، سیدکمال و محمد فدایی(1394). «بررسی و تبیین مؤلفه‌های مدیریت راهبردی دانشگاه اسلامی مبتنی بر الگوی اقتصاد مقاومتی». مدیریت در دانشگاه اسلامی، سال چهارم، ش 1.
-       Abdolmaleki, H. (2016). Resistance Economics; Income on Foundations, Policies and Practice. Third Edition, Second Edition, Tehran: Student Basij Publications of Imam Sadiq University.
-       Abtahi, H. & M. Torabian (2011). "Investigating the Realization of Higher Education Objectives Based on the Hierarchical Analytical Process (AHP) Methodology of the Twenty Years' View of the Country". Quarterly Journal of Research in Educational System, 4 (8): 31-60.
-       Amiry Lulaky, Z.; I. Dadashi, R. Ghaffari & M. Sedaghat (2014). "Strategy Development of Islamic Azad University of Babol to Realize Resistance Economics". National Conference on Strategic Analysis of the Views of the Supreme Leader in Economics and Management; Economic Sentiment, Resistance Economics. Islamic Azad University of Babol Branch.
-       Amozadeh, J.; V. Fallah & S. Saffarian (2017). "Presentation of Impact Model of University Education (with Emphasis on Marine Science University) on Resistance Economics due to the Role of Cultural, Human Resources, Political-Social and Economic Infrastructures". Quarterly Journal Scientific Research Journal of Marine Science, No. 9.
-       Ansari, A. (2016). "Implementation of Resistance Economics in Education; Action Plan". Basij Strategic Studies Quarterly, Year 19, No. 70.
-       Asghari, M. (2014). "Family and Its Role in Resistance Economics". Islamic Social Studies, 79-95.
-       Azizi Nejad, B. & F. Saeedi Mahmoud Abadi (2015). "The Relationship between Resistance Economics and Jihadist Management Culture from the Viewpoint of the Faculty Members of Universities". International Conference on Management, Culture and Economic Development. Holy Mashhad.
-               Bazargan, A.; J. Fathabadi & B. Eynollahi (2001). "Appropriate Internal Approach for Continuous Quality Improvement Departments at the University of Medical Sciences". Journal of Psychology and Educational Sciences, 5(2): 1-26.
-       Briguglio, L. & P. Stephen (2011). "Growth and Resilience in East Asia and the Impact of the Global Recession". Available at: http://www.um.edu.Mt.
-       Briguglio, L.; C. Gordon, F. Nadia & V. Stephanie (2008). "Profiling Economic Vulnerability and Resilience in Small States: Conceptual Underpinnings Economics Department, University of Malta". Available at: http://www.um.edu. Mt.
-               Dumas, A.&S. Hanchans (2010)."How Does Job Training Increase Firm Performance? The Case of Morocco". International Journal of Manpower, 31 (5): 585-602.
-       Ebrahimi & et al. (2016). "Identifying the Dimensions and Needs of Resistance Economics and Barriers to Its Execution". Second International Accounting, Economics and Financial Management Conference..
-       Ebrahimzadeh, I.; M. Eskandari & S. Ramadanpour (2016). "Poverty Adjustment Strategy with Respectable Economic Approach; Case Study: Tehran City". Geography and Development Quarterly, 44: 1-24.
-       Fadeeva, Z. & Y. Mochizuki (2010). "Higher Education for Today and Tomorrow: University Appraisal for Diversity, Innovation and Change towards Sustainable Development”. Sustainability Science, Vol. 5, No. 2: 249-256.
-       Fathullahi, A. & et al. (2015). "Content Analysis of Higher Education Plans, Focusing on Structural and Functional Changes in the Academic System Independence". Science and Technology Policy, Seventh Year, 1: 27-45.
-       Ferasatkhah, M. (2009). University and Higher Education; Global Problems and Iranian Problems. Tehran: Publishers Saffar.
-       Gholami, M. (2011). "How do Universities have a Role in Resilient Economy?". Iran Newspaper, No .5202.
-       Hassan pour Khankustani, A. & H. Khanakashi Zadeh (2014). “Measuring the Degree of Familiarity of Financial and Economic Professors of the Universities of Ardabil Province with the Resistance Economy; Requirements and Solutions and Barriers of Resistance Economy”. The 2nd International Conference on Challenges and Solutions. Shiraz.
-       Hossein Zadeh Bahreini, M.H. (2013). "Resistance Economics - An Opportunity for Development". Honey, No. 118: 138-155.
-       Hosseini, A.; A. Rafiei Ataty & M.H. Hosseini (2014). "Review of Cultural Substitution in Resistance Economy, Two-Part Scientific-Research Paper of Islamic Revolutionary Cultural Conservation, Faculty of Humanities and Soft Power". Imam Hossein University of Medical Sciences, Third Year, No. 10: 121-146.
-       Hosseini, M. & A. Nasr (2012). "Validation of Higher Education in the Third Millennium with a Focus on Curriculum". Journal of a Higher Education, 17: 13-47.
-       Karimi Etemad, F. & J. Yaghoubi (2016). "Measure the Attitudes of Faculty Members of Zanjan University toward Resistance Economics and its Related Factors". Journal of the Islamic Revolutionary Approach, 10 (37): 19-38.
-       Mansour, H. (2012). "The Role of University in Resistance Economics". Keyhan Newspaper.
-       Mohammadi, R. (2008). Evaluation, Validation and Quality Assurance in the Higher Education System of India. Tehran: Education Organization.
-       Payghami, A. (2012). Ten Points about the Realization of a Resistance Economy. the Base for the Preservation and Publication of the Great Ayatullahs Khamenei.
-       Rahman pour, M.; A. Nasr Esfahani & A. Siyadat (2015). "Investigating the Relationship between the Principles and Principles of the Islamic School of Islamic Thought of Iran with the Themes of Resistance Economics in order to offer a Desirable Curriculum". Quarterly Journal of the Revolutionary Approach Islam, Year 9, No. 31: 41-60.
-       Rose, A. (2008). "Defining and Measuring Economic Resilience to Disasters". Disasters Prevention and Management, 13 (4).
-       Tirgar, A. & et al. (2013). "Resistance Economics among University Professors". Educational Monthly, Issue 100: 1-14.
-       Tirgar, A. & Z. Aghalari (2013). "Resistant Economy from the Perspective of Citizens and Academics". Keyhan Farhangi, No. 325-327: 1-3.
-       Vaezi, S.K. & M. Fadaie (2015). "Exploring and Explaining Strategic Management Components of the Islamic University Based on the Resistance Economics Model". Management at Islamic University, Year 4, Issue 1.