درون‌داد و برون‌داد تأثیر انقلاب اسلامی ایران در سوریه

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه معارف اسلامی، دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز

2 دکتری علوم سیاسی. استادیار دانشکده الهیات و علوم اسلامی دانشگاه تبریز.

چکیده

انقلاب اسلامی ایران از مهم‌ترین پدیده‌های تاریخ جهان معاصر است که دستاوردهای مهمی داشته و لذا بررسی بازتاب آن در کشورهای اسلامی از اهمیت بسزایی برخوردار است. هدف: هدف از انجام این تحقیق، بررسی برون‌دادها و درون‌دادهای تأثیر انقلاب اسلامی ایران در کشور سوریه بود. روش: برای تحلیل داده‌ها از روش توصیفی- تحلیلی و نظریۀ سیستمی استفاده شده است. یافته‌ها: کشور سوریه به خاطر شرایط ویژه، در تعامل آشکار با انقلاب اسلامی بوده است. پیروزی انقلاب اسلامی به عنوان برون‌داد جهانی ایران، در ابعاد مختلف کشور سوریه تأثیرگذار بوده است. نتیجه گیری: درون‌داد انقلاب اسلامی ایران در سوریه، کنترل و مهار جنبشهای اسلامی سوریه و برون‌داد آن، شکل‌گیری خط مقاومت قوی برای کنترل و مهار رژیم صهیونیستی و عراق و جلب حمایت ایران برای مقابله با گروههای تکفیری- سلفی است.

کلیدواژه‌ها


-      امامی، محمدعلی(1376). سیاست و حکومت در سوریه. تهران: وزارت امور خارجه.
-      اندیک، مارتین(1371). «توازن قدرت و موقعیت آمریکا در خاورمیانه». دیدگاهها و تحلیلها، ش 65.
-      برزگر، ابراهیم(1391). نظریه‌های بازتاب جهانی انقلاب اسلامی ایران. تهران: دانشگاه امام صادق (ع).
-      تلاشان، حسن، نصر دهزیری، الماس(1393).«تأثیر انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی تونس». سیاست، ش 32 .
-      جعفری، مجید(1394). سوریه در بحران. کرج: آبارون.
-      جلال درخشه جلال درخشه ، سید مرتضی مفیدنژاد(1391). «تاثیر انقلاب اسلامی ایران بر اسلام گرایی در ترکیه». پژوهشنامه انقلاب اسلامی، ش2.
-      چیلکوت، رونالد(1378). نظریه‌های سیاست مقایسه‌ای. ترجمۀ وحید بزرگی و علیرضا طیب. تهران: خدمات فرهنگی رسا.
-      حسیب(1373). «دیدگاههای رئیس مرکز مطالعات و وحدت عربی و دبیر کل کنگرۀ قومی عربی». دیدگاهها و تحلیلها، ش 8.
-      حشمت‌زاده، محمدباقر(1385). تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشورهای اسلامی. تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.
-      خمینی، سید روح‌الله(1389). صحیفۀ امام. تهران: مؤسسۀ تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، چ پنجم.
-      دروﻳﺸﻲ ﺳﻪ‌ﺗﻠﺎﻧﻲ، ﻓﺮﻫﺎد و حامد فیاضی(1395). «ﺑﺮرﺳﻲ ﺳﺎزه‌اﻧﮕﺎراﻧﻪ و ﻧﺌﻮرﺋﺎﻟﻴﺴﺘﻲ رواﺑﻂ راﻫﺒﺮدی اﻳﺮان و ﺳﻮرﻳﻪ(2015-1979)». رهیافت انقلاب اسلامی، ش 35.
-      دکمجیان، هرایر(1377). جنبشهای اسلامی در جهان عرب. ترجمۀ حمید احمدی. تهران: کیهان، چ سوم.
-      دورسون، داود(1381). دین و دولت در دولت عثمانی. ترجمۀ منصوره حسینی و داود وفایی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.
-      رضاپور، حسین(1393). «تأثیر انقلاب اسلامی بر نظام بین الملل». مطالعات انقلاب اسلامی، تابستان، شماره 49.
-      قاسمی، راضیه(1393). «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر کشور مصر». فرهنگ پژوهش، ش ۱۸.
-      قهرمان پور بناب(1379). «رحمان تأثیر انقلاب اسلامی بر ترکیه». مطالعات خاور میانه، ش24.
-      قوام، عبدالعلی(1373). سیاستهای مقایسه‌ای. تهران: سمت.
-      گرمابدشتی، سکینه(1393). «تأثیر انقلاب اسلامی ایران بر جنبش حزب الله لبنان». فرهنگ پژوهش،  ش ۱۸.
-      لیتل‌جان، استیفن(1384). نظریه‌های ارتباطات. ترجمۀ سید اکبر میرحسینی و مرتضی نوربخش. تهران: جنگل.
-      محمدی، ‌منوچهر(1386). ‌بازتاب جهانی انقلاب اسلامی. تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، چ دوم.
-      نجفی، فیروز(1387).«تأثیر انقلاب اسلامی بر جنبش شیعیان عراق» پژوهشنامه تاریخ، ش10.
-      النذیر، ارگان جبهه اسلامی سوریه، شماره 18 .
-      یزدانی، عنایت‌الله، طالب ابراهیمی و یوسف جعفری(1391). «بازتاب انقلاب اسلامی بر جنبش اخوان‌المسلمین سوریه». مطالعات انقلاب اسلامی، ش 28.
-       Al-Nazir (1980). Organ of the Syrian Islamic Front, No. 18.
-       Andic, Martin (1992). "The Balance of Power and Position of the United States in the Middle East". Views and Analysis, No. 65.
-       Barzegar, Ibrahim (2012). Theories of the World Reflection of the Islamic Revolution of Iran. Tehran: Imam Sadiq University Press.
-       Chilcott, Ronald (1999). Comparisonist Political Theories. Vahid Bozorgi & Alireza Tayyeb. Tehran: Rasa Cultural Services.
-       Darvishi Sehtalani, Farhad & Hamed Fayyazi (2016). "Structural and Neorealistist Study of Strategic Relationships between Iran and Syria (1979-2015)". Islamic Revolutionary Approach, No. 35.
-       Decamchian, Heraire (1998). Islamic Movements in the Arab World. Translation by Hamid Ahmadi. Third Edition, Tehran: Keyhan.
-       Dursun, Dawoud (2002). Religion and Government in the Ottoman Government. Translated by Mansoureh Hosseini and Dawoud Wafa'i. Tehran: Publications Office of the Ministry of Islamic Guidance.
-       Hasib (1994). "The Views of the Head of the Center for Arab Studies and Arabic, and the Secretary General of the Arab National Congress". The Views and Analyzes of Time, No 8.
-       Heshmatzadeh, Mohammad Bagher (2006). The Impact of the Islamic Revolution of Iran on Islamic Countries. Tehran: Publishing Organization of the Research Center for Islamic Culture and Thought.
-       Imam Khomeini, Ruhollah (2010). Sahifeh Imam. Tehran: Institute of Tuning and Impressions of Imam Khomeini (RA), Fifth Edition.
-       Imami, Mohammad Ali (1997). Politics and Government in Syria. Tehran: Ministry of Foreign Affairs.
-       Jafari, Majid (2015). Syria in Crisis. Karaj: Abaroon Pub.
-       Little John, Stefan (2005). Communication Theories. Translated by Seyed Akbar Mirhoseini & Morteza Nourbakhsh. Tehran: Forest.
-       Mohammadi, Manouchehr (2007). Islamic Revolution World Reflection. Tehran: Publishing and Printing Organization of the Ministry of Culture and Islamic Guidance, Second Edition.
-       Qavam, Abdulali (1994). Comparative Politics. Tehran: Position.
-       Yazdani, Enayatullah; Talib Ebrahimi & Yousef Jafari (2012). "Reflection of the Islamic Revolution on the Syrian Muslim Brotherhood Movement". Journal of Islamic Revolution Studies, No. 28.