تأثیر انقلاب اسلامی در احیای آموزه‌های مهدویت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 سطح 4 حوزۀ علمیه قم، استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه تبریز

2 کارشناس ارشد، حوزه علمیه خواهران فاطمه الزهرا(س) تبریز.

چکیده

هدف: محققان در این مقاله، در پی شناسایی نقش انقلاب اسلامی ایران در رشد و توسعۀ اندیشۀ مهدویت و احیای آموزه‌های مهدویت بودند. روش: تحقیق حاضر از نوع اسنادی است و با روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است. یافته‌ها: انقلاب اسلامی در شناساندن اهداف متعالی به مردم، تبیین معنا و مفهوم صحیح و درست از انتظار، الگوسازی برای نسل منتظر، امیدواری به انقلاب جهانی مهدوی، آماده‌سازی در حوزۀ فردی و اجتماعی برای نزدیک ساختن عصر ظهور منجی، خودباوری و تصمیم به زمینه‌سازی ظهور و ...، ایفای نقش کرده است. نتیجه گیری: تحقیق حاضر نشان داد که انقلاب اسلامی یک گام بسیار اساسی به سمت ظهور است؛ حرکتی متّکی بر قرآن، سنّت و امامت که با وقوع آن، توجه جهانی به مهدویت و موعود وارد فضای جدیدی شده است؛ زیرا با ابتنا بر مبانی دینی و شیعی، نگرشی نو و ابتکارگونه به موضوع مهدویت ارائه کرده است که در گذشتۀ تفکر و اندیشۀ اسلامی مغفول واقع شده بود یا لااقل برجستگی کنونی را نداشت.
 

کلیدواژه‌ها


-       قرآن کریم.
-       آذرشین‌فام، سعید(1393). معارف مهدویت. قم، بوستان کتاب.
-       آل نبی، سید محسن(1396). «انقلاب اسلامی آغاز ظهور یا زمینه‌ساز ظهور». پژوهشهای مهدوی، ش 20: 152-133.
-       اباذری، محمود(1383). «مهدویت در اندیشۀ متفکر شهید مرتضی مطهری». انتظار موعود، دورۀ چهارم، ش 12-11: 386-373.
-       اخوان مفرد، حمیدرضا(1381). ایدئولوژی انقلاب ایران. تهران: پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی.
-       امام خمینی، روح‌الله(1368). صحیفۀ نور. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (ره).
-       امام خمینی، روح‌الله(1380). صحیفۀ نور، ج 18. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره).
-       امام خمینی، روح‌الله(1369). صحیفۀ نور، ج 21. تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقلاب اسلامی.
-       امام خمینی، روح‌الله(1358). ولایت فقیه. تهران: سپهر.
-       انوری، حسن(1382). فرهنگ سخن. تهران: سخن.
-       پرهیزگار، غلامرضا(1393). انقلاب اسلامی و رشد مهدویت در ایران. قم: مؤسسۀ آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره).
-       پورسید آقایی، سید مسعود(1386). «مهدویت و رویکردها». مشرق موعود، سال اول، ش 4.
-       تونه‌ای، مجتبی(1389). موعودنامه. قم: مشهور و میراث ماندگار.
-       جلالی، غلامرضا(1379). «مراحل شکل‌گیری حکومت اسلامی در بیان و بنان امام خمینی». حوزه، ش 95-94.
-       جمعی از نویسندگان(1391). تمدن نوین اسلامی. قم: مرکز بین‌المللی ترجمه و نشر المصطفی.
-       شجاعی‌مهر، رضا(1389). بازخوانی هویت انقلاب اسلامی با تأکید بر آموزۀ مهدویت در تفکر شیعی.  قم: دانشگاه باقرالعلوم(ع).
-       شجاعی مهر، رضا و نجف لک‌‌زایی(1397). «کاربست آموزۀ مهدویت در سپهر سیاسی انقلاب اسلامی». مشرق موعود، ش 46: 272-249.
-       شفیعی سروستانی، ابراهیم(1388). «زمینه‌سازی برای ظهور؛ آرمان انقلاب اسلامی». موعود، سال چهاردهم، ش 108: 118-100.
-       صمدی، قنبرعلی(1390). «چشم‌انداز آینده از دیدگاه اسلام و نظریۀ پایان تاریخ». کوثر معارف، ش 18: 132-91.
-       طاهری، سید مهدی(1388). «تحلیلی بر زمینه‌سازی انقلاب جهانی حضرت مهدی(عج) در انقلاب اسلامی ایران». اندیشه و تاریخ سیاسی ایران معاصر، ش 87-86: 69-64.
-       عارف، بیژن(1395). «نقش اندیشه‌های انقلاب اسلامی ایران در بیداری اسلامی». سیاست، سال سوم، ش 12.
-       عبدالحمید، ابوالحمد(1370). مبانی سیاست. تهران: توس.
-       عرفان، امیرمحسن(1389). «نقش انقلاب اسلامی ایران در تغییر نگرش به آموزۀ مهدویت». انتظار موعود، سال دهم، ش 32: 171-149.
-       عمید زنجانی، عباسعلی(1367). انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن. [بی‌جا]: کتاب سیاسی.
-       فاضلی‌نیا، نفیسه(1388). «ظرفیتهای انقلاب اسلامی در راستای زمینه‌سازی ظهور منجی». مشرق موعود، ش 11: 200-185.
-       کلینی، محمد بن یعقوب(1375). اصول کافی. ترجمۀ جواد مصطفوی. [بی‌جا]: ولی عصر.
-       کورانی، علی(1375). عصر ظهور. ترجمۀ عباس جلالی. تهران: سازمان تبلیغات اسلامی.
-       محمدی ری‌شهری، محمد(1372). میزان‌الحکمه. قم: مکتب العلوم اسلامی.
-       مطهری، مرتضی(1362). پیرامون انقلاب اسلامی. قم: صدرا.
-        Holly Qoran
-       A group of writers, (2012). Tamadon e Novin e Islami), Qom: International Center for Translation and Publishing of Al-Mustafa.
-       Abazari, Mahmoud, (2004). "Mahdism in the thought of the martyr Morteza Motahhari", Qom: Quarterly Expectant, Volume 4, Issue 11 & 12, pp. 386 to 373.
-       Abdul Hamid, Abolfamd, (1991). Mabani e Siasat, Tehran: Toos.
-       Akhavan Singh, Hamid Reza, (2002). Ideology e Engiab e Iran, Tehran: Imam Khomeini Research Center and Islamic Revolution.
-               Al-Nabi, Seyyed Mohsen, (2017). "The Islamic Revolution beginning or prefacing of appearance", Qom: Mahdavi Quarterly Researches, 20, pp. 133-152.
-       Amid-Zanjani, Abbas Ali, (1987).  Englab e  Islami va rishehaye An, political book publishing.
-       Anvari, Hassan (2003). Farhang e sokhan, Tehran: Speech.
-       Aref, Bijan, (2016).  "The Role of Irans Doctrine in Islamic Awakening", Tehran: Political Quarterly, Third Year, No. 12.
-       Azarashin Fam, Saeed, (2014). Maaref e mahdavviyat, Qom, Book Garden.
-       erfan, Amir Mohsen, (2010). "The role of the Islamic Revolution of Iran in changing of Doctrine of mahdaism Attitade", Qom: Specialized Quarterly Expedition, tenth, thirteenth, pp. 149-171.
-       Fazelinia, Nafiseh, (2009). "The capacities of the Islamic Revolution in order to Prefacing for Appearance of the savior," Qom: The Promised Islamic Quarterly, 11, 185 to 200.
-       Jalali, Gholam Reza, (1999). "The Stages of the Formation of the Islamic State in the Expression and Fingers of Imam Khomeini", Qom: The Quarterly of the Area, 94 and 95.
-       Khomeini Imam, Ruhollah, (1989). Sahifeh Noor, Volume 12, Tehran: Institute for the Setting up and Publishing of Imam Khomeini Works (RA).
-       -------------------------------, (1993). Sahifeh Noor, Volume 18, Tehran: Institute for the Setting up and Publishing of Imam Khomeini Works (RA).
-       -------------------------------, (1978). Velayat-e Faqih, Tehran: Sepehr.
-       -------------------------------, (1988). Sahifeh Noor, J 21, Tehran: Islamic Revolutionary Cultural Organization.
-       Koleini, Mohammed ibn Ya'qub, (1996). Osoul e Kafi, Vol. 8, Translator; Javad Mostafavi, Valiasr Publishing, First Edition.
-       Kourani Ali, (1996). Asr e zohour, Translated by Abbas Jalali, Tehran: Islamic Advertising Organization.
-       Motahari, Morteza, (1983). Piramon e Englab e Islami, Qom: Sadra Publications.
-       Parhizgar, Gholamreza, (2014).  Englab e islami va Roshd e mahdaviyat dar Iran, Qom: Imam Khomeini Institute of Education and Research.
-       Pour Seyed Aghaei, Seyed Masoud, (2007). "Mahdism and Approaches", The Letter of Promise, First Year, No. 4.
-       Rey Shahri, Mohammad Mehdi, (1993). Mizan Al-Hekma, Q1, Qom: Islamic school.
-       Samadi, Ghanbari, (2011). "Future Perspectives from the Perspective of Islam and the End of History", Quarterly, Kousmarayf, 18, Tehran: From 91 to 132.
-       Shafie Sarvestani, Ibrahim, (2009). "Prefcing of Appearance, The Purpose of Islamic Revolution", Tehran: Prophet, 14th century, 108, pp. 100-118.
-       ---------------------------, (2007). "The Islamic Revolution and the Expectant Culture", Tehran: The Promised Monthly, thirteenth, 96th, from 2 to 66.
-       Shojaei Mehr Reza, Lakzai Najaf, (2018). "Applying the doctrine of Mahdism in the Political Sky. of the Islamic Revolution", Qom: Promised Eastern, 46, pp. 249-272.
-       Shojaei Mehr Reza, (2010). Bazkhani Hoviyat e Englab e Islami ba Takid bar Amouzeh mahdaviyat dar Taffakor e Shia, Qom: Bagher Al-ulum University, Faculty: Education, Philosophy and Islamic Theology.
-       Taheri, Seyed Mehdi, (2009). "An Analysis of the Prefacing  of the Univers of the  Revolution of the Honour Mahdi (Aj) in the Islamic Revolution of Iran", Tehran: The Thesis and Political History of Contemporary Iran, Nos. 86 and 87, pp. 64-69.
-       Tony, Mojtaba, (2010). MoUd nameh, Qom: Famous and Legitimate Enduring.