اندیشه امام خمینی(ره) و غیریت سازی از گفتمان حاکم بر روابط بین الملل

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: در این مقاله برآنیم تا با عنایت به دیدگاههای امام خمینی(ره) ضمن استخراج آرا و اندیشه‌های ایشان در این رابطه، به غیریت‌سازی از گفتمان حاکم بر دانش روابط بین‌الملل بپردازیم. روش: پژوهش حاضر با تبعیت ازروش تحلیل گفتمان، به عنوان یکی از اقسام روشهای کیفی موجود، به بررسی جایگاه نظریۀ روابط بین‌الملل در اسلام و اندیشۀ سیاسی امام خمینی(ره) به طور اخص پرداخته است. یافته‌ها: در این مقاله ضمن انتقاد از سکولاریسم و مادی‌گرایی حاکم بر نظریه‌های موجود در دانش روابط بین‌الملل و نیز نوع نگاه سطحی جریان اصلی نظریۀ روابط بین‌الملل بر عناصر غیر مادی‌ای چون معنویت و اخلاق، به کارایی و کارامدی روابط بین‌الملل اسلامی برای پر کردن این خلأ تأکید شد. نتیجه‌گیری:دین مبین اسلام ظرفیت ارائۀ گفتمانی بدیل بر اساس معنویت و اخلاق اسلامی را داراست. بر این اساس، دین مبین اسلام با عنایت به هستی‌‌شناسی توحیدی و غیریت‌سازی از سایر گفتمانهای موجود در عرصۀ روابط بین‌الملل، صورتبندی گفتمانی خود را بیان می‌کند. این دیدگاه اسلامی در عرصۀ روابط بین‌الملل با پیروزی انقلاب اسلامی به رهبری امام خمینی(ره) و اندیشه‌های والای ایشان، جایگاه و منزلت ویژه‌ای پیدا کرده است.

کلیدواژه‌ها