بررسی جامعه‌شناس بودن ابن خلدون با تاکید بر قواعد روش‌شناختی امیل دورکیم

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

هدف: هدف از نگارش این مقاله، بررسی جامعه‌شناس بودن یا نبودن ابن خلدون است که علاوه بر روشن کردن یک حقیقت تاریخی، از حیث چیستی علم و روش دستیابی به آن، اسلوب درستی را برای قضاوت در مورد اینگونه مسائل به دست می‌دهد که از این منظر هم حائز اهمیت است. روش: در این تحقیق با رجوع به نظریات روش‌شناختی دورکیم، چارچوب مفهومی در تبیین نظری سؤال تحقیق ارائه شده است. ملاکها و معیارهای جامعه‌شناس بودن (موضوع، روش، سؤالات)، با توجه به این چارچوب مفهومی استخراج و سپس به روش کتابخانه‌ای در جهت یک تحقیق توصیفی- تحلیلی به طور اکتشافی داده‌ها را در جهت پاسخگویی به سؤال تحقیق، جمع‌آوری و به صورت کیفی تجزیه و تحلیل کرده‌ایم. یافته‌ها: یافته‌های تحقیق حاکی از این واقعیتند که سه معیار و ملاکِ جامعه‌شناس بودن(موضوع، روش و پاسخگویی به سؤالات اساسی مد نظر در علم جامعه‌شناسی/تغییر و نظم) در مطالعات ابن خلدون موجود است. نتیجهگیری: جامعه‌شناس بودن ابن خلدون بر اساس معیارهای طراحی شده بر اساس قواعد روش‌شناختی امیل دورکیم اثبات می‌شود.

کلیدواژه‌ها