راهبردهای (WO‌) تقویت و تبیین فلسفۀ معرفت دینی در حوزۀ مطالعات زن و خانواده، مبتنی بر الگوی ماتریس

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: هدف این مقاله مروری بر اهم آسیب های موجود در حوزه مطالعات زن و خانواده و راهبردیابی برای رفع آنها از طریق توجه به تاثیر هندسه های بنیادین معرفتی بر این حوزه و رصد آخرین فرصت های معاصر مربوطه می‌باشد. روش: در این مقاله برای شناسایی نقاط ضعف و قوّت و فرصتها و تهدیدهای مربوط، از الگوی ماتریس (swot) استفاده شد. یافته‌ها: خالی بودن فضای مطالعاتی از تبیینهای معرفتی، به ویژه ‌فلسفۀ معرفت دینی، یکی از مهم‌ترین نقاط ضعف و تهدیدهاست. نتیجه‌گیری: ظهور نظریات جدید معرفت‌شناسی در دهه‌های اخیر در جهان فلسفه که مستلزم افول و تردید در منزلت عقل غیر متّکی بر وحی و خدشه در روشهای استقرایی ناقص است، فرصت مناسبی را ایجاد کرده که می‌توان با اغتنام آن، به تبیین و تقویت ‌فلسفۀ معرفت دینی در حوزۀ مورد نظر پرداخت، حل بسیاری از معضلات و پارادوکس‌های معرفت بشری را با مرجعیت‌بخشی به دین و معرفت دینی ممکن ساخت و با توجه به جستارهای معرفتی، به تحکیم مبانی و پارادایم‌ها و هسته‌های بنیادین تفکر در حوزۀ مطالعاتی زن و خانواده پرداخت.

کلیدواژه‌ها