بحرانهای معرفتی و درونی و تأثیر آنها بر گرایش جوانان به جرایم منافی عفت

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری فقه و اصول، استادیار، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات، دانشگاه ارومیه

2 کارشناس ارشد معارف، قم، مربی، گروه فقه و حقوق اسلامی، دانشکده ادبیات و علوم انسانی، دانشگاه ارومیه.

چکیده

هدف: اسلام دین فطرت است به همۀ نیازهای جسمانی و روانی انسان توجه دارد و بر نیاز جنسی نیز تأکید دارد. نگرش اسلام به غریزۀ جنسی، منفی نیست؛ بلکه بر ارضای درست آن تأکید شده است. پژوهشها نشان داده است که سرکوبی این غریزه یا انحراف در ارضای آن، مشکلات و بیماری‌های روحی و روانی و جسمی زیادی در پی دارد. یکی از اهداف این پژوهش، معرفی بحرانهای معرفتی و تأثیر آن بر گرایش جوانان به جرایم منافی عفت برای ارائۀ راهکارهای دینی به منظور مبارزه با آن بود. روش: در این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی، تلاش شد به علل گرایش جوانان به جرایم جنسی از منظر آیات قرآن و احادیث پرداخته شود. یافته‌ها و نتیجه‌گیری: نتایج نشان داد که بیشترین عامل گرایش جوانان به جرایم منافی عفت در دو برهۀ زمانی قبل و بعد از ازدواج، ضعف ایمان است و چنانچه شخص از ایمان کافی برخوردار باشد، سایر عوامل مانند عوامل فردی و اجتماعی، تأثیر چندانی در پیدایش این مشکل نخواهند داشت. در غیر این صورت، ضعف اخلاقی، خلأ عاطفی و ضعف فرهنگی در گرایش جوانان به جرایم منافی عفت سهیم خواهند بود.

کلیدواژه‌ها


-      قرآن.
-      نهج‌البلاغه.
-      آلوسی بغدادی، ابوالفضل شهاب‌الدین(1421 ق). روح‌المعانی فی تفسیر القرآن العظیم و السبع المثانی. بیروت: مؤسسۀ تاریخ عربی.
-      آمدی، عبدالواحد(1384). شرح غررالحکم و دررالکلم. شرح جمال‌الدین محمد خوانساری. تهران: دانشگاه تهران، چ ششم.
-      آمدی، عبدالواحد(1335). غررالحکم. محمدعلی انصاری. قم: دارالکتاب.
-      ابن بابویه، محمد بن علی(شیخ صدوق)(1403 ق). الخصال. تحقیق علی‌اکبر غفاری. قم: نشر اسلامی.
-      ابن شهرآشوب، ابی‌جعفر رشیدالدین محمد(بی‌تا). مناقب آل ابی‌طالب. قم: مطبعه العلمیّه.
-      ابن کثیر دمشقی، حافظ(29-1428 ق). تفسیر القرآن العظیم. جزء 4. بیروت: دارالفکر.
-      احمدی، علی‌اصغر(1375). تحلیلی تربیتی بر روابط دختر و پسر در ایران. تهران: انجمن اولیا و مربّیان جمهوری اسلامی ایران، چ سوم.
-      اسماعیل یزدی، عباس(1378). ینابیع الحکمه، ج 2. قم: مسجد مقدّس جمکران، چ چهارم.
-      امینی، ابراهیم(1379). اسلام و تعلیم و تربیت، جلد 1. قم: انجمن اولیا و مربیان، چ پنجم.
-      بیابان‌گرد، اسماعیل(1384). روان‌شناسی نوجوانان. تهران: دفتر فرهنگ نشر اسلامی، چ دهم.
-      بیگی، جمال، بابک پورقهرمانی و یوسف لیلان‌دوست(1392). «سیاست جنایی پیشگیرانه ناظر بر جرایم منافی عفت در ایران». پیشگیری از جرم، دوره هشتم، ش 28: 30-9.
-      جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1388). ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش، چ بیست و یکم.
-      جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1378). مبسوط در ترمینولوژی حقوق. تهران: گنج دانش.
-       حدادزاده نیّری، محمدرضا(1388). «تحقیق در جرایم منافی عفت». مجله حقوقی دادگستری، ش 67: 126-115.
-      رسولی محلاتی، هاشم(1386). چهل حدیث. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی، چ دوم.
-      شعاری‌نژاد، علی‌اکبر(1373). روان‌شناسی رشد. تهران: اطلاعات، چ یازدهم.
-      طباطبایی، محمدحسین(1366). تفسیر المیزان. ترجمۀ محمدباقر موسوی همدانی. قم: بنیاد علمی و فکری علامه طباطبایی با همکاری مرکز نشر فرهنگی رجاء، چ دوم.
-      طبرسی، فضل بن حسن(1377). جوامع الجامع. ترجمۀ احمد امیری شاه‌مهری. مشهد: آستان قدس رضوی، چ دوم.
-      طوسی، محمد بن حسن(1431 ق). التبیان فی تفسیر القرآن. بیروت: الامیره.
-      فقیه نی‌ریزی، میر احمد(1388). دامنهای آلوده. قم: اشکذر.
-      فیض کاشانی، محمدمحسن(1387). تفسیر صافی. ترجمۀ جمعی از فضلا با نظارت عبدالرحیم عقیقی بخشایشی. قم: نوید اسلام، چ سوم.
-       قاسمی، محمدعلی(1392). روزی حلال(تأثیر مال و لقمۀ حلال و حرام بر سرنوشت انسان). قم: نور الزهراء، چ چهاردهم.
-      قدسی، زهرا و ابوالحسن مجتهد سلیمانی(1389). «جرایم رایانه‌ای علیه اخلاق و عفت در حریم خانواده به‌ویژه جرم قوادی و هرزه‌نگاری». فقه و حقوق خانواده، ش 53: 138-118.
-      قرائتی، محسن(1383). تفسیر نور. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ هشتم.
-      قرائتی، محسن(1386). گناه‌شناسی. تنظیم و نگارش محمد محمدی اشتهاردی. تهران: مرکز فرهنگی درسهایی از قرآن، چ هفتم.
-      قرائتی، محسن1391). دقایقی با قرآن. تهران: معاونت فرهنگی سازمان اوقاف و امور خیریه.
-      کرمی، سعید(1388). «اندیشه راه». فصل رویش، ش 4.
-      کرمعلی، داود (1379). ارزش اثباتی علم و آگاهی قاضی در جرایم منافی عفت. ماهنامه دادرسی، سال چهارم، شماره21: 49-54.
-      کریم‌خانی،حمزه(1389). تحلیلی بر روابط دختر و پسر. قم: عطر یاس، چ سوم.
-      مجلسی، محمدباقر(1403 ق). بحارالأنوار. بیروت: مؤسسه الوفاء، چ دوم.
-      محمدی ری‌شهری، محمد(بی‌تا). میزان الحکمه. قم: دارالحدیث، چ دوم.
-      محمدی ری‌شهری، محمد و همکاران(1393). حکمت‌نامۀ رضوی(فارسی- عربی). ترجمۀ حمیدرضا شیخی. قم: دارالحدیث.
-      محمدی‌نیا، اسدالله(1388). شکار جوانان، جلد 3. قم: سبط اکبر، چ سوم.
-      مردان، سمیع‌الله(1394). «دین و فرهنگ». برگرفته از سایت:www.ido.ir/pages
-      مطهری، مرتضی(1388). تعلیم و تربیت در اسلام. تهران: صدرا، چ شصت و سوم.
-      مظاهری، علی‌اکبر(1381). جوانان و دوران نامزدی. قم: پارسایان، چ هشتم.
-       مکارم شیرازی، ناصر و همکاران(1375). تفسیر نمونه، دورۀ 27 جلدی. تهران: دارالکتب الإسلامیه، چ سیزدهم.
-      نراقی، احمد(1383). معراج السعاده. قم: هجرت، چ دهم.
-      یعقوبی، احمد بن اسحاق(1389). تاریخ یعقوبی. محمدابراهیم آیتی. نجف: علمی و فرهنگی.
-      Holy Quran.
-      Nahj Al_Balagha.
-      Ahmadi, Ali Asghar (1996).Educational Analysis on relations between Male and Female in Iran. Third Edition. Tehran: Publications: Parish and Coaches of the Islamic Republic of Iran.
-      Alousi Baghdadi, Abolfazl Shahabuddin (1421).Rouh Al-Maa'ni fei tafsir Al-Qur'an Al-Asim Val-Sabah Al-Mathani. Beirut: Institute of Arabic Studies.
-      Amedi, Abdul Wahed (2005).Explanation of Ghorar Al-Hekam and Dorar Al-Kelam. A Description of Jamaloddin Mohammad Khansari. Sixth Edition. Tehran: University of Tehran.
-      Amedi, Abdul Wahed (1956).Ghorar Al-Hekam. Mohammad Ali Ansari. Qom: Publishing House Daralkabat.
-      Amini, Ibrahim (2000).Islam and Education, Vol.1. Fifth Edition. Qom: Association of Parents and Coaches.
-      Beigi, Jamal; Babak Pour Ghahramani &Yousef Lilan Doust (2013)."Preventive criminal policy on crimes against chastity in Iran".Journal of the Proliferation of Crime Prevention, No. 28, 8th course: 30-30.
-      Biyabangard, Ismail (2005).Psychology of Adolescents. 10th Edition. Tehran: Islamic Culture Publishing House.
-      Faqih Neyrizi, Mir Ahmad (2009).Infected Skirts. Qom: Ashkzar.
-      Feiz Kashani, Mohammad Mohsen (2008). Tafsir Safi. Translator: A Group of Researchers under the Supervision of Abdolrahim Aqiqi Bakhsayeshi. Third Edition. Qom: Navid Islam Publishing Office.
-      Ghasemi, Mohammad Ali (2013).Halal Food (Effect of Halal and Haram on the Destiny of Man). 14th Edition. Qom: Noor al-Zahra.
-      Hadad Zadeh Nayyeri, Mohammad Reza (2009)."Investigation of Offenses Offering Chastity".Journal of Legal Justice, No. 67: 115-126.
-      Ibn Baboieh, Muhammad Ibn Ali (Sheikh Saduq)(1403).Al-khesal. Research: Ali Akbar Ghafari. Qom: Institute of Al-Nashr al-Islami.
-      Ibn Kathir Damashghi, Hafez (1428-29). Tafsir al-Qur'an al-Azim.Part 4. Beirut: Publishing: Daral-Fakr.
-      Ibn Shahr-Ashoub, Abi Ja'far Rashid al-Din Mohammed (No date).Mangibeq Al-Abitaleb. Qom: Publications: Matba'at al-Alamayat.
-      Ismail Yazdi, Abbas (1999).Yinabi al-Hikma, Vol.2. Fourth Edition. Qom: Holy Mosque Publications Jamkaran.
-      Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (1999).Expansive in Terminology of Law. Tehran: Library of Ganj Danesh.
-      Jafari Langroudi, Mohammad Jafar (2009).Terminology of Law. 21th Edition. Tehran: Ganj Danesh Library.
-      Karami, Saeed (2009)."Thought Way".Journal of Seventh Growth, No. 4.
-      Karimkhani, Hamza (2010).An Analysis of the Relationships between the Girl and the Son. Third Edition. Qom: Atre Yas.
-      Majlesi, Mohammad Baqir (1403).Bahar Al-Anwar. Second Edition. Beirut: Publications: Al-Wafa Institute.
-      Makarem Shirazi, Nasser &Colleagues (1996). Tafsir Nemoone. 13th Edition. Tehran: Darolkotob Al-Islamiyah.
-      Mardan, Samiullah (2015). "Religion and Culture". Retrieved from the Site: www.ido.ir/pages.
-      Mazaheri, Ali Akbar (2002).Youth and Engagement. 8th Edition. Qom: Parsayan Publications.
-      Mohammadi RayShahri, Mohammad (no date).Mizan Al-Hikmah. Second Edition. Qom: Publishing: Dar al-Hadith Cultural Institute.
-      Mohammadi RayShahri, Mohammad& et.al. (2014).Razavi Wisdom Letter (Farsi-Arabic). Translator: Hamid Reza Sheikhi. Qom: Publisher: Publishing Dar Al-Hadith.
-      Mohammadinia, Asadullah (2009).Hunting Youth, Vol.3. Third Edition. Qom: Publication: Sebt Akbar.
-      Motahhari, Morteza (2009).Education in Islam, 63. Tehran: Sadra Publications.
-      Naraqi, Ahmad (2004).Meraj Al-Sa'ad'ah. 10th Edition. Qom: Publications: Hejrat.
-      Qudsi, Zahra& Abolhasan Mojtahed Soleimani (2010)."Cyber-Crimes against Ethics and Chastity in the Family, Especially Prostitution Crimes and Pornography".Journal of Jurisprudence and Family Law, No. 53: 118-138.
-      Qeraati, Mohsen (2007).Guilty Cognition. Writing:Mohammad Mohammadi Eshtehardi. 7th Edition. Tehran: Cultural Center Lessons from the Qur'an.
-      Qeraati, Mohsen (2012).Minutes with the Qur'an. Tehran: Publisher: Cultural Deputy of the Organization for the Endowments (Waqf) and Charity.
-      Qeraati, Mohsen (2004).Tafsir Noor. 8th Edition. Tehran: Cultural Center Lessons from the Qur'an.
-      Rasouli Mahallati, Hashem (2007).Forty Hadith. 2nd Edition. Tehran: Publishing: Islamic Culture Publishing Office.
-      Shoarinejad, Ali Akbar (1994).Growth Psychology. 11th Edition. Tehran: Publication: Information.
-      Tabarsi, Fazl Ibn Hassan (1998).Javame Al-Jame. Translator: Ahmad Amiri Shah Mehri. Second Edition. Mashhad: Astan Quds Razavi Edition and Publishing Institute.
-      Tabataba'i, Mohammad Hussein (1987).Al-Mizan. Translator: Mohammad Bagher Mousavi Hamedani. Second Edition. Qom: Publications: Allameh Tabataba'i Scientific and Contemporary Foundation with collaboration with Raja Culture Center.
-      Tusi, Mohammad Ibn Hassan (1431).Al-Tabayan Fi Tafsir Al-Quran. Beirut: Publications: Al-Amirat.
-      Yaghoubi, Ahmad Bin Ishaq (2010).Yaghoubi's History. Mohammad Ebrahim Ayati. Najaf: Scientific and Cultural Company.