ارجاع‌گرایی و قیاس‌ناپذیری کوهن

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

چکیده

هدف: هدف از این مقاله، بررسی نسبت آموزۀ قیاس‌ناپذیری کوهن با دیدگاه واقع‌گرایی در علم بود. روش: روش نیل به هدف ترسیم شده در این مقاله، عبارت از بررسی روایت‌های فرگه‌ و کریپکی- پاتنم از نظریۀ ارجاع‌گرایی و نیز تبیین تعبیرهای آموزۀ قیاس‌ناپذیری کوهن است. همچنین مناقشۀ کوهن و ذات‌گرایان مطرح و تحلیل می‌شود. یافته‌ها: مطابق بررسی‌ها و استدلال‌های ارائه شده در این مقاله، آموزۀ قیاس‌ناپذیری کوهن در خصوص مفاهیم نظریه‌های علمی، اصولاً دربارۀ چیزی است که به «معنا»ی فرگه‌ای نزدیک‌تر است تا «مدلول». نتیجه‌گیری: نتیجۀ‌ این مقاله با استفاده از نظریۀ علّی ارجاع، دفاع از این تعبیر است که مفاد ادعای کوهن در آموزۀ قیاس‌ناپذیری، نمی‌تواند تهدیدکنندۀ دیدگاه واقع‌گرایی در علم باشد.

کلیدواژه‌ها