تاریخچه و پیشینۀ علوم انسانی اسلامی در ایران بعد از انقلاب اسلامی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

چکیده

به دلیل ماهیت اسلامی بودن انقلاب 1357 در ایران، موضوع اسلامی‌سازی علوم انسانی در اوایل انقلاب و سالهای بعد از آن از سوی رهبران انقلاب اسلامی برجسته شد. هدف: هدف این پژوهش، بررسی تاریخچه و پیشینۀ علوم انسانی اسلامی بعد از انقلاب اسلامی و همچنین بررسی تلاشهای صورت گرفته در زمینۀ علم دینی در این برهۀ زمانی بوده است. روش: روش این پژوهش، توصیفی- تحلیلی بوده که با استفاده از منابع کتابخانه‌ای انجام شده است. یافته‌ها: در سال‌های بعد از انقلاب اسلامی، نهادهای بسیاری در کشور تشکیل شده‌اند که علوم انسانی با آموزه‌های اسلامی منطبق شود. از جملۀ آنها، نهادهای تأثیرگذار حوزه و دانشگاه بوده‌اند که تلاشهایی را برای تطبیق محتوای دروس دانشگاهها با آموزه‌های اسلامی انجام داده‌اند که البته این تلاش‌ها به صورت ریشه‌ای تأثیرگذار نبوده است. نتیجهگیری: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که با وجود تلاش های زیادی که در زمینه اسلامی سازی علوم انسانی در کشورمان بعد از انقلاب انجام شده است و نهادهای زیادی در این راستا تاسیس شده­اند اما این تلاشها انتظارات رهبر معظم انقلاب را برآورده نکرده است.

کلیدواژه‌ها