نظریه‌ای در خصوص تحول معرفتی بر اساس روش داده‌بنیاد

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دکتری جامعه‌شناسی، استادیار جامعه شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه ارومیه

چکیده

< p>هدف: مقاله حاضر به دنبال تدوین نظریه‌ای در خصوص تحول معرفتی بر اساس روش داده‌بنیاد بر اساس بیانات مقام معظم رهبری بوده است. روش: پژوهش حاضر به روش کیفی انجام شده و از روش نظریه‌پردازی داده‌بنیاد ثانویه برای انجام عملیات تحقیق استفاده شده است. مهم‌ترین پرسشهای تحقیق حاضر این بود که: چه مدل نظری‌ای تحول معرفتی را از دیدگاه مقام معظم رهبری تبیین می‌کند؟ چه تغییراتی در علوم انسانی در ایران باید رخ دهد که تحول معرفتی صورت گیرد؟ راهبردهای کنشی آن چیست؟ و پیامدهای این راهبردها چه خواهد بود؟ یافته‌ها: یافته‌ها شامل چندین مقولة عمده بدین شرح است: متعیّن‌های تبیین اسلام راستین، اسلام برنامة جامع سعادت انسان، فقه برنامة زندگی، به عنوان شرایط علّی درونی؛ اشتیاق در دنیای امروز برای فهم صحیح دین و معادلات جهانی قابل تغییر به عنوان شرایط علّی بیرونی؛ تبیین فهم عمیق و اجتهاد، تعریف و تبیین صحیح فقه به عنوان شرایط مداخله‌گر؛ فعال شدن فقاهت و اجتهاد؛ اجتهاد پویا، احتیاج به نوآوری و تولید علم، به عنوان بستر فهم عمیق دین، تولید فکر دینی رسالت حوزه‌های علمیه، لزوم تبیین مبانی دین و انقلاب و مدل حکومتی اسلام توسط حوزه، پاسخ حوزه به سؤالات و شبهات روز به عنوان راهبرد کنشی و احیای قدرت دین و توجه به معنویت؛ ثمرة حرکت به سمت معارف اسلام، تلفیق علوم‏ انسانى‏ غربى و علوم‏ انسانى‏ اسلامى به عنوان پیامدهای تحول معرفتی و مقولة هسته‌ای این بررسی، تحول معرفتی است. نتیجهگیری: الگوی بومی مدل نظری ارائه‌شده برگرفته از رهنمودهای مقام معظم رهبری، به خوبی تحول معرفتی را تبیین می‌کند.

کلیدواژه‌ها


-      چالمرز، آلن(۱۳۸۷). چیستی علم، درآمدی بر مکاتب علم‌شناسی فلسفی. ترجمة سعید زیباکلام. تهران: سمت.
-      ملانی، بیرکس و جین میلز(1393). تحقیق مبنایی. ترجمة دکتر اعرابی و بانشی. تهران: پژوهشهای فرهنگی.
-      مهربانی، مهدی فدایی(1391). ایستادن در آن سوی مرگ؛ پاسخ کربن به هایدیگر. تهران: نی.
-      طباطبایی؛سید جواد (1398).مطاحظاتی درباره دانشگاه ،نشر مینوی خرد
-       مقام معظم رهبری ,در دیدار جمعى از استادان دانشگاههاى سراسر کشور، ۱۳۸۲: ۱۳۹-۱۳۷) Khamenei.ir
-      مقام معظم رهبری  (1390)بیانات در دیدار دانشجویان کرمانشاه، Khamenei.ir
-      محمد پور؛احمد (1392):تجربه نوسازی؛ نشر جامعه شناسان
-      قانعی‌راد،( 1383) ,توسعه ناموزون آموزش عالی: بیکاری دانش آموختگان و مهاجرت؛ رفاه اجتماعی : زمستان 1383 , دوره 4 , شماره 15
-       کوهن توماس (1962)  ساختار انقلاب‌های علمی؛ سعید زیبا کلام، انتشارات سمت،
-       Chalmers, Alan (2008). The Nature of Science, an Introduction to Philosophical Schools of Science. Translated by Saeed Zibaklam.Tehran: SAMT.
-       Mehrabani, Mehdi Fada''''''''''''''''i (2012).Standing Beyond Death: responses of henry Corbin to Heidegger. Tehran: Ney Publishing.
-       Melanie, Birks & Jin Mills (2014).Basic Research. Translated by: Dr. Arabi and Banishi.Tehran: Cultural Research Publishing.
-       Tabatabaee, javad (2019)..Considerations about the university Tehran: minooye kherad Publishing.
-       Khamenei.ir
-       Mohammad pours, Ahmad (2012).Reforming experience; Tehran: jameeh shenasan Publishing.
-       Ghanee rad  , (2012).Unbalanced development of suprime education; imigration of educated students and unemployment; refahe ejtemaee : N: 15.
-       Thomas Samuel Kuhn (1962).The Structure of Scientific Revolutions; Saeed zibakalam ; samt Pub.