مؤلفه‌های اخلاقی- اسلامی برای گذار به دانشگاه نسل سوم تحلیل محتوای بیانات رهبر انقلاب

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دکتری مدیریت آموزشی، استادیار گروه مدیریت و کارآفرینی، دانشکده علوم اجتماعی، دانشگاه رازی

2 دکتری مدیریت سیستم‌ها،دانشیار گروه مدیریت دولتی، دانشکده مدیریت و حسابداری، دانشگاه علامه طباطبایی.

3 دانشجوی دکتری کارآفرینی، دانشگاه رازی

چکیده

هدف: این مقاله درصدد بود تا ویژگی‌ها و شرایط اخلاقی لازم برای دانشگاه را هنگام گذار به دانشگاه نسل سوم، از دیدگاه رهبر انقلاب استنباط کند. روش: مقالة حاضر، حاصل پژوهشی است که از نظر هدف، بنیادین؛ از نظر ماهیت داده، کیفی و از نظر روش، تحلیل محتوای کیفی بود. جامعة مورد مطالعه عبارت است از کلیة سخنان رهبر انقلاب، از ابتدای تصدّی مقام رهبری تا سال 1398. یافته‌ها: اخلاق به عنوان یکی از الزامات دانشگاه نسل جدید در کشور ایران، در بر دارندة این زیرمقوله‌هاست: نیک‌سرشتی در نیت و رفتار، وحدت و یگانگی نیروهای انسانی، مقابله با ابتذال، محبت و صمیمیت بین نیروها، فداکاری و گذشت در مسیر پیشرفت کشور، تحمل و مدارا هنگام اختلاف نظر، نظم و انضباط در امور، حسن ظن به نتیجة تلاشها، نقدپذیری، میانه‌روی، تواضع، دوری از تظاهر، وقت‌شناسی در کارها. نتیجه‌گیری: مؤلفه‌های اخلاقی می‌توانند به طور مستقیم یا غیر مستقیم در تحقق آنچه امروز دانشگاه نسل سوم می‌نامیم و نیز در تعالی همه‌جانبة آن نقش ایفا کنند.

کلیدواژه‌ها


-      ابن فارس، ا.(بی‌تا). معجم مقاییس‌اللغه. محقق: محمد هارون عبدالسلام. قم: مکتب الاعلام الاسلامی.
-      استراس، ای. و جی. کوربین(1385). اصول روش تحقیق کیفی: نظریة مبنایی؛ رویّهها و روشها. ترجمة ب. محمدی. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-      المنجد فی اللغه(1973 م). بیروت: دارالمشرق.
-      ایمان، م. و م. نوشادی(1390). «تحلیل محتوای کیفی». پژوهش، ش پاییز و زمستان: ۴۴-15.
-      بلنک، آر. و وی. مک‌گرن(1389). اخلاق و بازار؛ گفتگویی دربارة دین، علم اقتصاد و عدالت. ترجمة ع. سعیدی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
-      بهرام چوبین، م.؛ م. مشرف جوادی و ع. صفری(1395). «ارزیابی و رتبهبندی معیارهای دانشگاه کارآفرین(مورد مطالعه: دانشگاههای استان اصفهان)». توسعة کارآفرینی، ش 9(4): 691-710.
-      تقی‌زاده، هـ. و م. محمدپور(1387). «شناسایی وظایف و مأموریتهای دانشگاه کارآفرین». علوم تربیتی، ش 1(2): 41-68.
-      تیشه‌یار، م.(1391). آیندهپژوهشی در مطالعات استراتژیک. تهران: پژوهشکده مطالعات راهبردی.
-      داوری، م. و ع. سلیمی(1378). «نظام آموزش عالی، دانشگاه اسلامی و امام خمینی(رحمهالله)». مطالعات معرفتی در دانشگاه اسلامی، ش 11: ۱۱۳-۹۸.
-      ساروخانی، ب.(1389). روشهای تحقیق در علوم اجتماعی (جلد 1). تهران: پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی.
-      شریف‌زاده، م. و غ. عبدالله‌زاده(1395). «رویکرد اخلاقی به کارآفرینی و توسعة کسبوکار: مبانی نظری و رویکردهای پژوهشی». کارآفرینی در کشاورزی، ش 3(3): 91-116.
-    صمدی، ح.؛ ح. آقاجانی و ح. صمدی(1393). «ارزیابی شاخصهای دانشگاه کارآفرین در دانشگاه مازندران بر اساس روش فازی». توسعة کارآفرینی، ش 7(2): ۳۶۹-۳۸۸.
-      کردنائیج، ا.؛ پ. احمدی، ز. قربانی و ن. لاهیجی(1391). «بررسی ویژگی‌های دانشگاه کارآفرین در دانشگاه تربیت مدرس». توسعة کارآفرینی، ش 5(3): 47-64.
-      محمدپور، ا.(1392). روش تحقیق کیفی ضد روش مراحل و رویّههای عملی در روششناسی کیفی. تهران: جامعه‌شناسان.
-      معصوم‌زاده، س. و م. انصاری(1388). «عوامل مؤثر در شکلگیری دانشگاه کارآفرین». رهیافت، ش 44.
-      مقدسی، ج.؛ م. کیکاوسی و ل. کیکاوسی(1394). «عوامل مؤثر بر کارآفرین شدن دانشگاههای علومپزشکی در نظام آموزش عالی ایران». مدیریت بهداشت و درمان، ش 6(4): 7-89.
-      منصوریان، ف. و م. فاتح‌راد(1392). «تحلیل کلان دانشگاه کارآفرین در چهارچوب الگوی سه شاخگی و بررسی عوامل موفقیت این دانشگاه». رهیافت، ش 54: ۴۴-۳۵.
-       Al Monjed Fi Al Loghet (1973).Beirut: Dar Al Mashregh.
-       Bahram Chobin,M.; Mina Moshref Javadi & Mohammadhosein Safari (2016). "Assessing and Ranking of Entrepreneur University Criteria". Entrepreneurship Development, 9(4): 691-710.
-       Blank,Rebecca M. &William McGurn (2010).Is the Market Moral? A Dialogue on Religion, Economics and Justice. Translated by Ali Saeidi. Tehran: Imam Sadegh University.
-       Davari, Mohammad &Ali Salimi (1999). "High Education System. Islamic University & Imam Khomeini". The Knowledge Studies in the Islamic University, 11: 98-113.
-       Ibne Fares, Ahmad (n.d.). Mojam Maghayis Al logheh. Qom: Maktab Al Alam Islami.
-       Iman, MohammadTaghi & Mahmood Reza Noshadi (2011)."Qualitative Content Analysis". Research,No. Fall &Winter: 15-44.
-       Kordnaych, Asadollah; Parviz Ahmadi, Zahra Ghorbani & Nazila Lahigi (2012). "Studying of Entrepreneur University Characteristics in Tarbiat Modares University". Entrepreneurship Development, 5(3): 47-64.
-       Mansoorian, Fateme & Mahdi Fateh Rad (2013). "Macro Analysis of Entrepreneur University in Line with Three-Branch Model and Studying of Its Success Factors". Rahyaft, 54: 35-44.
-       Masoomzade, Seyed Mohsen & Mohammad Taghi Ansari (2009)."Effective Factors for Developing Entrepreneur University". Rahyaft,N. 44.
-       Moghaddasi, Javad; Masoomeh Keykavoosi & Leyla Keykavoosi (2015). "Effective Factors for Getting Entrepreneur of Medicine Universities in Iranian’s High Education System". 6(4): 7-89.
-       Mohammadpur, Ahmad (2013). Qualitative Research Method The logic and Design in Qualitative Methodology. Tehran: JameeShenasan.
-       Samadi, Hosein; Hasan Aghakhani & Hamzeh Samadi (2014). "Assessing Entrepreneur University’s Criteria in Mazandaran University Based on Fussy Method". Entrepreneurship Development, 7(2): 369-388.
-       Saroukhani, Bagher (2010). Research Method in Social Sciences(Vol. 1). Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.
-       Sharifzadeh, Mohammad Sharif & Gholamhoseen Abdollahzadeh (2016). "Ethical Approach Towards Entrepreneurship and Business Development: Theoretical Basics and Research Views". Entrepreneurship in Agriculture, 3(3): 91-116.
-       Strauss, Anselm & Anselm Corbin (2006). Basics of Qualitative Research: Grounded Theory, Procedures and Techniques. Translated by Buik Mohammady. Tehran: Institute for Humanities and Cultural Studies.
-       Taghizade, Hooshangh & Mehrdad Mohammadpur (2008). "Identifying Tasks and Missions of Entrepreneur University".Educational Sciences, 1(2): 41-68.
-       Tishehyar, Mandana (2012). Future Researching in Strategic Studies. Tehran: Research Institute of Strategic Studies.
-       Wissema, J. (2009). Towards the Third Generation University Managing the University in Transition. Cheltenham: Edward Elgar Publishing Limited.