بحرانهای اخلاقی تمدن عصر جدید

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 دانشجوی دکتری دانشگاه معارف اسلامی قم

2 دکتری تخصصی فلسفه، استادیار گروه فلسفه مؤسسه حکمت و فلسفه ایران.

چکیده

هدف: هدف از این پژوهش، اثبات این فرضیه بود که تمدن غربی با فاصله گرفتن از وجه فطری و تغییر در نظام قراردادی و اعتباری، در زیرساختهای اخلاق دچار بحران شده و برایند این تمدن، افول کرامت انسانی بوده است. روش: این تحقیق به روش کتابخانه‏ای و توصیفی- تحلیلی انجام گرفته است. یافته‌ها: جوهرة تمدن غرب مدرن متأثر از فرهنگ آن بر سه اصل اومانیسم، سکولاریسم و سوبژکتیویسم مبتنی است که باعث دوری انسان از هویت و فطرت الهی خویش و محروم شدن وی از درک حقیقت و کمال حقیقی شده است. نتیجه گیری: جامعة غربی دچار بحرانهای عمیق اخلاقی از جمله سودمحوری و لذت‌گرایی شده که منجر به از بین رفتن تعابیر ارزشی مانند ایثار و تقوی و زهد و انفاق و خیرخواهی و عدالت‌طلبی و عبور از تمامی مرزهای اخلاقی و ارزشی شده که حاصل آن، بی‌ارزش شدن انسانیت و نابودی ارزشهای معنوی و انسانی است که از عوامل افول این تمدن محسوب می‌شود.

کلیدواژه‌ها


-      قرآن کریم.
-      آوینی، سید مرتضی(۱۳۸۶). توسعه و مبانی تمدن غرب. تهران: ساقی.
-      اخترشهر، علی(بی‌تا). «توسعه در غرب و اسلام؛ نتایج و پیامدها». پیشرفت، ش 124.
-      امام خمینی، سید روح‌الله(۱۳۷۷). شرح حدیث جنود عقل و جهل. تهران: تبیان.
-      بریجانیان، ماری(۱۳۹۰). فرهنگ اصطلاحات و علوم اجتماعی. تهران: مؤسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی.
-      جعفری، محمدتقی(۱۳۸۱). ترجمه و تفسیر نهج‌البلاغه، جلد 12. فرهنگ اسلامی، چ نهم.
-      جعفری، محمدتقی(۱۳۷۹). فرهنگ پیرو، فرهنگ پیشرو. تهران: مؤسسه تدوین و نشر آثار علامه جعفری.
-      جمعی از نویسندگان(۱۳۹۲). الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، جلد 1 و 2. تهران: فرهنگ و اندیشة اسلامی.
-      جمعی از نویسندگان(بی‌تا). پیشرفت از منظر قرآن و حدیث، جلد 3 و 4. تهران: فرهنگ و اندیشة اسلامی.
-      جمعی از نویسندگان(۱۳۷۷). جامعة ایدئال اسلامی و مبانی تمدن غرب. دبیرخانه.
-      جوادی آملی، عبدلله(۱۳۸۶/الف). اسلام و محیط زیست. قم: اسراء.
-      جوادی آملی، عبدلله(۱۳۸۲). انتظار بشر از دین. قم: اسراء.
-      جوادی آملی، عبدلله(۱۳۸۶/ب). منزلت عقل در هندسة بشر. قم: اسراء.
-      حر عاملی، محمدبن حسن(۱۴۱۴ ق). وسائل الشیعه. قم: مؤسسه آل‌البیت لاحیاء التراث.
-      حسینی، علی(۱۳۸۷). حدیث ولایت. قم: الحقائق.
-      خسروپناه، عبدالحسین(۱۳۹۴). کلام نوین اسلامی. قم: تعلیم و تربیت اسلامی، چ دوم.
-      دلوز، ژیل(1395). تجربه‌گرایی و سوبژکتیویته. ترجمه عادل مشایخی. تهران: نی، چ سوم.
-      دورانت، ویل(بی‌تا). تاریخ تمدن. ترجمه صفدر تقی‌زاده و ابوطالب صادقی. تهران، انقلاب اسلامی.
-      رحیم‌پور ازغدی، حسن(۱۳۸۸). عقلانیت(جامعه‌شناسی توسعه). تهران: طرح فردا، چ پنجم.
-      روشه، گی(۱۳۷۹). تغییرات اجتماعی. ترجمة منصور وثوقی. تهران: نی، چ دهم.
-      زرشناس، شهریار(۱۳۷۷). توسعه. تهران: کتاب صبح.
-      سیف‌زاده، حسین(۱۳۸۸). معمای امنیت و چالشهای جدید غرب. تهران: وزارت امور خارجه.
-      طاهرزاده، اصغر(۱۳۸۸). علل تزلزل تمدن غرب. اصفهان:، لب‌المیزان.
-      طباطبایی، محمدحسین(۱۳۸۱). المیزان فی تفسیر القرآن. ترجمة محمدباقر موسوی همدانی.
-      طباطبایی، محمدحسین(۱۳۸۹). رساله الولایه. تهران: قسم الدراسات الاسلامیه.
-      فروم، اریش(۱۳۵۳). گریز از آزادی. ترجمة عزت‌اله فولادوند. تهران: کتابهای جیبی.
-      فیاض، ابراهیم(۱۳۸۹). مردم‌شناسی دینی توسعه در ایران. تهران: بین‌الملل.
-      کاپلستون، فردریک چالز(1362). تاریخ فلسفه. ترجمة جلال‌الدین مجتبوی. تهران: علمی فرهنگی.
-      کاشفی، محمدرضا(۱۳۸۹). تاریخ فرهنگ و تمدن اسلامی. المصطفی، چ سوم.
-      کورز، لوئیس و برنارد روزنبرگ(۱۳۷۸). نظریه‌های بنیادی جامعه‌شناختی. ترجمة ارشاد و فرهنگ. تهران: نی.
-      گارودی، روژه(۱۳۷۷). آمریکا پیشتاز انحطاط. ترجمة قاسم صنعوی. تهران: دفتر نشر فرهنگ اسلامی.
-      گنون، رنه(۱۳۸۷). بحران دنیای متجدد. ترجمة حسن عزیزی. [بی‌جا]: حکمت زبان.
-      مصباح یزدی، محمدتقی(۱۳۷۶). تهاجم فرهنگی. قم: مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.
-      معین، محمد(۱۳۸۲). فرهنگ فارسی، 4 جلدی. تهران: دبیر.
-      ملکوتیان، مصطفی(1394). ظهور تمدن نوین اسلامی و افول تمدن غربی، همایش ملی تمدن نوین اسلامی.
-      میسن بریج، جین(۱۳۸۸). فرسایش قدرت نرم، مردم، دولتها و اعتماد. ترجمة سعید میرترابی. تهران: دانشگاه امام صادق(ع).
-      هایدگر، مارتین(۱۳۸۸). نیچه. ترجمة ایرج قانونی. تهران: آگه.
-      هدایتخواه، ستار(۱۳۷۴). تهاجم فرهنگی. تهران: ضریح آفتاب.
-      یونسکو(سازمان علمی، فرهنگی و تربیتی)(). راهبردهای علمی توسعة فرهنگی. ترجمة محمد فاضلی.
-       Abbagnano, Nicola. "Humanism".The Encyclopedia of Philosophy, Ed. Paul Edwards. New York: Macmillan Publishing Co. V.4.
-       Cottingham (1992).Descartes. Cambridge University Press.
-       Taylor, Charles (1989).Sources of Self.Cambridge: Cambridge University.
-       A Group of Writers.Progress from the Perspective of the Quran and the Hadith, Vol. 3-4. Tehran: .
-       A Group of Writers (2013).PersianIslamic Paradigm of Progress, Vol. 1-2. Tehran: .
-       A Group of Writers (1998).The Ideal Islamic Society and the Foundations of Western Civilization. Dabirkhane.
-       Akhtarshahr,Ali."Expansion in the West and Islam, Results and Implications".Progress Mag., No. 129.
-       Aviny, S. Morteza (2007). The Development and Principles of Western Civilization. Tehran: Saghi.
-               Brijanian,Mary (2011).Dictionary of Terms of Social Sciences. Tehran: Farhangy.
-       Deloz,Jeel (2016). Experiencivism and Subjectivism. Tehran: Ney, thearth.
-       Durant, Vile. History of Civilization.
-       Fayaz,Ibrahim (2010).Anthropology of Development in Iran.
-       From,Ereash (2004).Escape from Release. Tehran: .
-       Garody,Roje (1998).America is the Pioneer of Degeneration. Tehran: .
-       Genon,Rene (2008).The New World Crisis. Hekmate Zaban Pub.
-       Hor Ameli,Mohammad ibn Hasan (1414). Vasael al-Shieh. Qom: .
-       Hoseiny,Ali (2008). Hadith Velayat. Qom: Al-Haghayegh.
-       Imam Khomeiny, Seyed Roohollah (1998). Hadith Description of Reason and Ignorance. Tehran: Tebyan.
-       Jafari,Mohamad Taghi (2000). Conservative Culture,Islamic Culture.
-       Jafari, Mohamad Taghi (2002). Translationand Description of Nahjolbalaghe. Ninth.
-       Javadi Amoly,Abdollah (2007).Dignity in Human Geometry. Qom: Asra.
-       Javadi Amoly,Abdollah (2002).Human Expectations of Religion. Qom:Asra
-       Javadi Amoly, Abdollah (2007).Islam and the Environment. Qom: Asra.
-       Kapleston,Fredreach Charlz (1983). History of Philosophy. Tehran: .
-       Kashefy,Mohamadreza (2010).History of Islamic Culture and Civilization. Almostafa,thearth.
-       Khosropanah,Abdolhosein (2015). Modern Islamic Theology. Second.
-       Koroz,Lowis (1999).Sociological Radical Theories. Tehran: Ney.
-       Malakootian Mostafa (2013).The emergence of a new Islamic civilization and the decline of Western civilization. Mashhad: National Conference on ModernCivilization. Islamic
-       Mesbah Yazdi, M.T. (1997). Cultural Invasion. Qom: .
-       Misen Bridje, Jin (2009). The Erosion of Soft Power, people, governments, and Trust. Tehran: Imam Sadegh University.
-       Heidegger, Martin (2007).  Nietzsche. Tehran: Agah.
-       Rahimpour, Hasan (2009).Sociology of Development. Tehran: Tarhe Farda, Fivth.
-       Rooshe, Giy (2000).Social Change. Tehran: Ney, Tenth.
-       Seifzade,Hosein (2009).The Mystery of the Security and the New Challenges of the West. Tehran: .
-       Tabatabaei,Mohamad Hosein (2002). Al-Mizan.
-       Tabatabaei,Mohamad Hosein (2010). Rasalat ol-Velayat. Tehran.
-       Taherzade, Asghar (2009).The Causes of the Instability of the West. Tehran: Lobol-Mizan.
-       Unesco, Scientific Strategies for Cultural Development.
-       Zarshenas,Shahryar (1998). Development. Tehran: Ketab-e Sobh.